Luka informacyjna

Z Encyklopedia Zarządzania
Luka informacyjna
Polecane artykuły


Luka informacyjna to niedobór informacji rozumiany jako różnica pomiędzy posiadanym zbiorem informacji a zbiorem informacji niezbędnych, służących do stworzenia dokładnego opisu danego problemu decyzyjnego. Luka informacyjna może być rezultatem błędów jakie zostały popełnione w procesie zarządzania (przykładowo: nadmierna centralizacja decyzji, brak baz przechowujących informacje czy nieudolni pracownicy). Inną przyczyną powstawania takiej luki może być również rodzaj i charakter problemu decyzyjnego (przykładowo: decyzje konfliktowe, strategiczne czy decyzje podejmowane pod presją czasu).

Obecnie w większości przedsiębiorstw wzrasta ilość oraz złożoność zadań, które związane są z realizacją działań operacyjnych. Zjawisko to wiąże się z koniecznością posiadania oraz generowania wielu informacji niezbędnych do zaspokojenia potrzeb działalności przedsiębiorstwa. Znaczenie istotności posiadanych informacji, należy uwzględnić w zarządzaniu firmą oraz podczas tworzenia systemów informatycznych wspomaganych przez technologie komputerowe.

Luka informacyjna może dotyczyć również popytu na informacje bardziej aktualne lub też bardziej szczegółowe, niż te, którymi na chwilę obecną dysponują przedsiębiorstwa. Inną sytuacją jest też potrzeba dostępu do informacji, których do tej pory nie gromadzono. Luka informacyjna może też dotyczyć zapotrzebowania na informacje związane z przyszłością przedsiębiorstwa, a także jego otoczenia (jest to zapotrzebowania dotyczące prognoz).

Rys. 1 Powstawanie luki informacyjnej

Ze zjawiskiem luki informacyjnej związane jest również występowanie dysonansu pomiędzy odbiorcą a nadawcą komunikatu. Sytuacja ta polega na nieuwzględnianiu przez odbiorcę informacji, która jest niezgodna z jego przekonaniami (przykładowo: osoba paląca papierosy ignoruję informację dotyczącą szkodliwości palenia wyrobów tytoniowych).

Ze względu na rodzaj luki informacyjnej można scharakteryzować:

 • luka nadziei informacyjnej – występuje w sytuacji, gdy odbiorca komunikatu otrzymuję niepełną informację, która nie daję możliwości podjęcia wymaganych działań. Odbiorca ma nadzieję na uzupełnienie komunikatu przez nadawcę.
 • luka niezgody informacyjnej – występuje w sytuacji, gdy odbiorca nie zgadza się z częścią lub całościom przekazanego komunikatu i nie korzysta z niego podczas podejmowania działań decyzyjnych.

Cechy luki informacyjnej

 • jest zawsze czyjąś luką – oznacza to, że luka powiązana jest z konkretnym użytkownikiem oraz rozwiązywanym przez niego problemem. To użytkownik informacji powinien ustalić swoje potrzeby informacyjne oraz ich jakość.
 • jest zmienna w czasie – czas wpływa zarówno na uwarunkowania i treść rozwiązania danego problemu, ale również zmienia zasoby wiedzy użytkownika, co wpływa na jego zapotrzebowanie związane z określoną informacją
 • zbiór informacji potrzebnych do rozwiązania zadania (których użytkownik jeszcze nie posiada) ma charakter rozmyty – oznacza to, że tylko w wyjątkowych sytuacjach można określić rodzaj informacji potrzebnych do rozwiązania danego problemu. Zazwyczaj różne informacje są potrzebne w różnym stopniu.

Metody minimalizacji luki informacyjnej

Do głównych, a zarazem najbardziej istotnych metod minimalizacji luki informacyjnej można zaliczyć:

 • optymalizacja struktury organizacyjnej – ma na celu wyszczuplenie struktury w danej organizacji oraz dążenie do zastępowania struktur hierarchicznych na rzecz struktur płaskich. Optymalizacja pozwala usprawnić funkcjonowanie współczesnych organizacji oraz poprawić jakość obiegu informacji w przedsiębiorstwie.
 • usprawnianie procesów biznesowych – przeprojektowanie procesów biznesowych wpływa na poprawę różnych wskaźników efektywności m.in. jakości, kosztów czy szybkości przepływu informacji.
 • zastosowanie technologii teleinformatycznych – możliwości pozyskania informacji z różnego rodzaju systemów informatycznych, wpływa na możliwość skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem i minimalizacji luki informacyjnej.

Bibliografia

 • Babik W. (2000). Zarządzanie informacją we współczesnych systemach informacyjno-wyszukiwawczych - nowe wyzwanie współczesności, "Zagadnienia Informacji Naukowej”, 1(75), s. 51-63
 • Jurga A. (2010). Technologia teleinformatyczna w organizacji wirtualnej, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, s. 5
 • Kłak M. (2010). Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce, s. 113
 • Potocki A., Winkler R., Żbikowska A. (2003). Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych, Wydawnictwo Difin, Warszawa, s. 41
 • Siwiński, W. (2013). Kryzys lat 2007–2009 i luka informacyjna w sektorze finansowym. Management and Business Administration. Central Europe, 21(2 (121)), 6-22.

Autor: Magdalena Sikorska