Luka informacyjna

Z Encyklopedia Zarządzania

Luka informacyjna to niedobór informacji rozumiany jako różnica pomiędzy posiadanym zbiorem informacji a zbiorem informacji niezbędnych, służących do stworzenia dokładnego opisu danego problemu decyzyjnego. Luka informacyjna może być rezultatem błędów jakie zostały popełnione w procesie zarządzania (przykładowo: nadmierna centralizacja decyzji, brak baz przechowujących informacje czy nieudolni pracownicy). Inną przyczyną powstawania takiej luki może być również rodzaj i charakter problemu decyzyjnego (przykładowo: decyzje konfliktowe, strategiczne czy decyzje podejmowane pod presją czasu).

Obecnie w większości przedsiębiorstw wzrasta ilość oraz złożoność zadań, które związane są z realizacją działań operacyjnych. Zjawisko to wiąże się z koniecznością posiadania oraz generowania wielu informacji niezbędnych do zaspokojenia potrzeb działalności przedsiębiorstwa. Znaczenie istotności posiadanych informacji, należy uwzględnić w zarządzaniu firmą oraz podczas tworzenia systemów informatycznych wspomaganych przez technologie komputerowe.

Luka informacyjna może dotyczyć również popytu na informacje bardziej aktualne lub też bardziej szczegółowe, niż te, którymi na chwilę obecną dysponują przedsiębiorstwa. Inną sytuacją jest też potrzeba dostępu do informacji, których do tej pory nie gromadzono. Luka informacyjna może też dotyczyć zapotrzebowania na informacje związane z przyszłością przedsiębiorstwa, a także jego otoczenia (jest to zapotrzebowania dotyczące prognoz).

Rys. 1 Powstawanie luki informacyjnej

Ze zjawiskiem luki informacyjnej związane jest również występowanie dysonansu pomiędzy odbiorcą a nadawcą komunikatu. Sytuacja ta polega na nieuwzględnianiu przez odbiorcę informacji, która jest niezgodna z jego przekonaniami (przykładowo: osoba paląca papierosy ignoruję informację dotyczącą szkodliwości palenia wyrobów tytoniowych).

Ze względu na rodzaj luki informacyjnej można scharakteryzować:

 • luka nadziei informacyjnej - występuje w sytuacji, gdy odbiorca komunikatu otrzymuję niepełną informację, która nie daję możliwości podjęcia wymaganych działań. Odbiorca ma nadzieję na uzupełnienie komunikatu przez nadawcę.
 • luka niezgody informacyjnej - występuje w sytuacji, gdy odbiorca nie zgadza się z częścią lub całościom przekazanego komunikatu i nie korzysta z niego podczas podejmowania działań decyzyjnych.

Cechy luki informacyjnej

 • jest zawsze czyjąś luką - oznacza to, że luka powiązana jest z konkretnym użytkownikiem oraz rozwiązywanym przez niego problemem. To użytkownik informacji powinien ustalić swoje potrzeby informacyjne oraz ich jakość.
 • jest zmienna w czasie - czas wpływa zarówno na uwarunkowania i treść rozwiązania danego problemu, ale również zmienia zasoby wiedzy użytkownika, co wpływa na jego zapotrzebowanie związane z określoną informacją
 • zbiór informacji potrzebnych do rozwiązania zadania (których użytkownik jeszcze nie posiada) ma charakter rozmyty - oznacza to, że tylko w wyjątkowych sytuacjach można określić rodzaj informacji potrzebnych do rozwiązania danego problemu. Zazwyczaj różne informacje są potrzebne w różnym stopniu.

Metody minimalizacji luki informacyjnej

Do głównych, a zarazem najbardziej istotnych metod minimalizacji luki informacyjnej można zaliczyć:

 • optymalizacja struktury organizacyjnej - ma na celu wyszczuplenie struktury w danej organizacji oraz dążenie do zastępowania struktur hierarchicznych na rzecz struktur płaskich. Optymalizacja pozwala usprawnić funkcjonowanie współczesnych organizacji oraz poprawić jakość obiegu informacji w przedsiębiorstwie.
 • usprawnianie procesów biznesowych - przeprojektowanie procesów biznesowych wpływa na poprawę różnych wskaźników efektywności m.in. jakości, kosztów czy szybkości przepływu informacji.
 • zastosowanie technologii teleinformatycznych - możliwości pozyskania informacji z różnego rodzaju systemów informatycznych, wpływa na możliwość skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem i minimalizacji luki informacyjnej.

Wpływ luki informacyjnej na działalność przedsiębiorstwa

Suboptymalne decyzje

Luka informacyjna może prowadzić do podejmowania suboptymalnych decyzji. Gdy zarządzający nie ma pełnej wiedzy na temat sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej przedsiębiorstwa, może podejmować decyzje na podstawie niepełnych danych lub błędnych założeń. To z kolei może prowadzić do niekorzystnych rezultatów, takich jak straty finansowe, utrata klientów lub obniżenie efektywności operacyjnej.

Przykładem może być sytuacja, w której przedsiębiorstwo podejmuje decyzję o wypuszczeniu na rynek nowego produktu, nie mając dostatecznej wiedzy na temat preferencji i potrzeb klientów. Bez odpowiednich informacji, przedsiębiorstwo może przeoczyć kluczowe czynniki decydujące o sukcesie produktu, takie jak konkurencja, trendy rynkowe czy preferencje klientów. W rezultacie, produkt może nie spełnić oczekiwań klientów i nie osiągnąć oczekiwanych wyników sprzedażowych.

Brak dostępu do danych i narzędzi analitycznych

Luka informacyjna może również wynikać z braku dostępu do odpowiednich danych i narzędzi analitycznych. W dzisiejszym cyfrowym świecie, przedsiębiorstwa gromadzą ogromne ilości danych, które mogą być cenne dla procesu podejmowania decyzji. Jednakże, jeśli przedsiębiorstwo nie ma odpowiednich systemów informatycznych lub kompetencji analitycznych, może nie być w stanie skorzystać z tych danych w pełni.

Brak dostępu do danych i narzędzi analitycznych może ograniczać zdolność przedsiębiorstwa do monitorowania swojej działalności, identyfikowania trendów rynkowych czy analizowania efektywności działań. W rezultacie, przedsiębiorstwo może pozostawać w tyle w stosunku do konkurencji i nie wykorzystywać w pełni swojego potencjału.

Nieefektywne procesy decyzyjne

Luka informacyjna może również prowadzić do nieefektywnych procesów decyzyjnych. Gdy przedsiębiorstwo nie ma dostępu do pełnych informacji, procesy podejmowania decyzji mogą być opóźnione lub podejmowane na podstawie niewystarczających danych. Brak pełnej wiedzy może również prowadzić do konfliktów w zespołach decyzyjnych, gdy różne osoby mają różne informacje i punkty widzenia.

Nieefektywne procesy decyzyjne mogą powodować opóźnienia w realizacji projektów, nieodpowiednie alokowanie zasobów czy nieefektywne wykorzystywanie czasu i energii pracowników. Przedsiębiorstwo może również tracić okazje biznesowe, gdy decyzje są podejmowane z opóźnieniem lub na podstawie niepełnych informacji.

Rodzaje luki informacyjnej

Luka nadziei informacyjnej

Luka nadziei informacyjnej jest jednym z rodzajów luki informacyjnej, która występuje, gdy osoba oczekuje na uzyskanie określonych informacji, ale te informacje nie są dostępne lub są niepełne. W wyniku tego braku informacji osoba może zacząć wierzyć w nieprawdziwe lub niepotwierdzone informacje, które dają jej nadzieję na pozytywny wynik.

Przykłady luki nadziei informacyjnej można znaleźć w różnych dziedzinach życia. Na przykład, pacjent w oczekiwaniu na wyniki badań medycznych może zacząć wierzyć w nieprawdziwe informacje, że jest zdrowy, pomimo braku potwierdzenia ze strony lekarza. W rezultacie pacjent może zignorować swoje objawy i nie podjąć odpowiednich działań, co może prowadzić do pogorszenia jego stanu zdrowia.

Innym przykładem luki nadziei informacyjnej jest sytuacja, w której inwestor oczekuje na informacje o wzroście wartości akcji danej firmy. Jeśli te informacje nie są dostępne, inwestor może zacząć wierzyć w niepotwierdzone informacje lub spekulacje, które sugerują, że wartość akcji wzrośnie. W rezultacie inwestor podejmuje decyzje inwestycyjne oparte na fałszywych przekonaniach, co może prowadzić do strat finansowych.

Luka nadziei informacyjnej ma wiele konsekwencji. Po pierwsze, może prowadzić do podejmowania decyzji na podstawie nieprawdziwych informacji, co może mieć negatywne skutki zarówno dla jednostki, jak i dla społeczeństwa. Ponadto, luka nadziei informacyjnej może wpływać na emocjonalny stan osoby, której oczekiwania nie są spełnione i która może doświadczać frustracji, rozczarowania i stresu.

Luka niezgody informacyjnej

Luka niezgody informacyjnej jest innym rodzajem luki informacyjnej, która występuje, gdy istnieje rozbieżność w informacjach, które otrzymujemy od różnych źródeł. W wyniku tej luki osoba może mieć trudności w zrozumieniu lub zaakceptowaniu pewnych informacji, co prowadzi do braku zgody i niejednoznaczności.

Przykłady luki niezgody informacyjnej można znaleźć w sferze polityki. Często różne partie polityczne prezentują swoje stanowiska w sposób sprzeczny, co może prowadzić do dezinformacji i niejednoznaczności dla wyborców. Wyborcy mogą mieć trudności w zrozumieniu, które informacje są prawdziwe i które są manipulacją, co może utrudnić podjęcie świadomej decyzji wyborczej.

Innym przykładem luki niezgody informacyjnej jest sytuacja, w której otrzymujemy sprzeczne informacje na temat zdrowia lub bezpieczeństwa publicznego. Na przykład, różne źródła mogą przedstawiać różne opinie na temat skuteczności szczepień lub wpływu zmian klimatycznych na zdrowie ludzi. W wyniku tego możemy mieć trudności w zaakceptowaniu i zrozumieniu pewnych informacji, co prowadzi do niepewności i braku jednoznaczności.

Luka niezgody informacyjnej ma również konsekwencje. Może prowadzić do dezinformacji i niejednoznaczności, co utrudnia podejmowanie świadomych decyzji. Ponadto, luka niezgody informacyjnej może wpływać na nasze zaufanie do różnych źródeł informacji, co może prowadzić do sceptycyzmu i dezinformacji społecznej.

Wyzwania związane z minimalizacją luki informacyjnej

Brak umiejętności interpretacji zgromadzonych danych

Jednym z głównych wyzwań związanych z minimalizacją luki informacyjnej jest brak umiejętności interpretacji zgromadzonych danych. Posiadanie dostępu do dużej ilości informacji nie zawsze oznacza, że można je właściwie zinterpretować. Bez odpowiednich umiejętności analitycznych i interpretacyjnych, informacje mogą być nieprzydatne lub nawet prowadzić do błędnych wniosków. Dlatego istotne jest, aby pracownicy byli odpowiednio przeszkoleni w zakresie analizy danych i umieli wyodrębnić istotne informacje.

Niewłaściwe gromadzenie i przechowywanie danych

Innym wyzwaniem jest niewłaściwe gromadzenie i przechowywanie danych. Jeśli dane są nieprawidłowo gromadzone lub nie są odpowiednio zabezpieczone, może to prowadzić do utraty lub uszkodzenia informacji. Niewłaściwe gromadzenie danych może również spowodować trudności w ich późniejszym odnalezieniu i wykorzystaniu. Dlatego ważne jest, aby organizacje miały odpowiednie procedury i systemy zarządzania danymi, które zapewniają ich dokładność, kompletność i bezpieczeństwo.

Charakter czasowy luki informacyjnej

Luka informacyjna ma również charakter czasowy, co stanowi kolejne wyzwanie. Informacje mogą być przestarzałe, jeśli organizacja nie ma odpowiednich mechanizmów do ich regularnego aktualizowania. W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, gdzie zmiany zachodzą coraz szybciej, nieaktualne informacje mogą prowadzić do podejmowania złych decyzji. Dlatego istotne jest, aby organizacje miały mechanizmy monitorowania i zbierania nowych informacji oraz umiejętność szybkiego dostosowywania się do zmieniających się warunków.

Brak zrozumienia potrzeb informacyjnych różnych grup interesariuszy

Kolejnym wyzwaniem jest brak zrozumienia potrzeb informacyjnych różnych grup interesariuszy. Różne grupy interesariuszy mają różne potrzeby informacyjne, które wynikają z ich różnych ról i celów. Jeśli organizacja nie jest w stanie zidentyfikować i zrozumieć tych potrzeb, może nie dostarczyć odpowiednich informacji, co prowadzi do powstania luki informacyjnej. Dlatego ważne jest, aby organizacje miały mechanizmy komunikacji i dialogu z różnymi grupami interesariuszy, aby lepiej zrozumieć ich potrzeby informacyjne i dostarczyć im odpowiednie dane.

Niewłaściwe zarządzanie wiedzą w organizacji

Ostatnim wyzwaniem jest niewłaściwe zarządzanie wiedzą w organizacji. Wiedza jest kluczowym zasobem organizacji i jej brak lub niewłaściwe zarządzanie może prowadzić do powstania luki informacyjnej. Brak odpowiednich mechanizmów do zbierania, przechowywania, udostępniania i aktualizowania wiedzy może utrudniać dostęp do istotnych informacji i prowadzić do podejmowania błędnych decyzji. Dlatego organizacje powinny inwestować w odpowiednie systemy zarządzania wiedzą, które umożliwiają efektywne gromadzenie, udostępnianie i wykorzystywanie wiedzy w organizacji.

Korzyści wynikające z minimalizacji luki informacyjnej

Lepsze zrozumienie rynku, klientów i konkurencji

Minimalizacja luki informacyjnej przynosi wiele korzyści. Jedną z głównych korzyści jest lepsze zrozumienie rynku, klientów i konkurencji. Posiadanie dostępu do dokładnych, aktualnych i kompletnych informacji pozwala organizacji na lepsze zrozumienie preferencji i potrzeb klientów, trendów rynkowych oraz działań konkurencji. Dzięki temu organizacja może dostosować swoje strategie i działania, aby lepiej sprostać oczekiwaniom rynku i zyskać przewagę konkurencyjną.

Monitorowanie zmian i szybka reakcja na warunki rynkowe

Minimalizacja luki informacyjnej umożliwia również monitorowanie zmian i szybką reakcję na warunki rynkowe. Posiadanie bieżących informacji pozwala organizacji na śledzenie zmian w otoczeniu biznesowym, takich jak zmieniające się preferencje klientów, nowe technologie czy regulacje prawne. Dzięki temu organizacja może szybko zidentyfikować nowe możliwości lub zagrożenia i podjąć odpowiednie działania w celu wykorzystania lub uniknięcia tych zmian.

Unikanie suboptymalnych decyzji

Kolejną korzyścią z minimalizacji luki informacyjnej jest unikanie suboptymalnych decyzji. Posiadanie kompletnych i dokładnych informacji umożliwia organizacji podejmowanie lepiej pomyślanych i bardziej przemyślanych decyzji. Dzięki temu organizacja może uniknąć podejmowania decyzji opartych na niepełnych lub nieprawidłowych informacjach, które mogą prowadzić do strat finansowych lub reputacyjnych. Minimalizacja luki informacyjnej pozwala organizacji na podejmowanie bardziej racjonalnych i skutecznych decyzji.

Praktyczne podejście do zarządzania luką informacyjną

Zastosowanie systemów informatycznych

Zastosowanie systemów informatycznych może znacząco przyczynić się do minimalizacji luki informacyjnej w organizacji. Dzięki nim możliwe jest szybkie i efektywne gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie informacji wewnątrz firmy. Przykładem takiego systemu może być intranet, który umożliwia pracownikom łatwe i szybkie wyszukiwanie potrzebnych dokumentów, materiałów czy informacji. Dzięki temu wszyscy pracownicy mają dostęp do aktualnych danych, co minimalizuje ryzyko powstawania luki informacyjnej.

Dodatkowo, systemy informatyczne umożliwiają automatyzację procesów biznesowych, co przekłada się na skrócenie czasu potrzebnego na przekazywanie informacji między różnymi działami organizacji. Dzięki temu minimalizuje się ryzyko powstawania opóźnień, które mogą prowadzić do powstania luki informacyjnej.

Wykorzystanie technologii teleinformatycznych

Technologie teleinformatyczne, takie jak telefon, e-mail, komunikatory czy wideo konferencje, również mogą być skutecznym narzędziem w minimalizacji luki informacyjnej. Dzięki nim pracownicy mogą komunikować się szybko i efektywnie, bez względu na swoje lokalizacje geograficzne. Przykładem wykorzystania takiej technologii może być organizowanie regularnych spotkań online, które umożliwiają bieżącą wymianę informacji między pracownikami i minimalizują ryzyko powstawania luki informacyjnej.

Dodatkowo, technologie teleinformatyczne umożliwiają również szybkie przekazywanie informacji do klientów i partnerów biznesowych. Przykładem może być wysyłanie newsletterów, informacji o nowych produktach czy aktualizacji usług. Dzięki temu wszyscy zainteresowani otrzymują ważne informacje na czas, co minimalizuje ryzyko powstawania luki informacyjnej.

Metody optymalizacji struktury organizacyjnej

Optymalizacja struktury organizacyjnej może również przyczynić się do minimalizacji luki informacyjnej. Dobrze zaprojektowana struktura organizacyjna powinna umożliwiać swobodny przepływ informacji między różnymi działami i poziomami hierarchii. Przykładem optymalizacji struktury organizacyjnej może być wprowadzenie zespołów projektowych, które składają się z przedstawicieli różnych działów. Dzięki temu informacje są przekazywane bezpośrednio między zainteresowanymi stronami, co minimalizuje ryzyko powstawania luki informacyjnej.

Ważnym elementem optymalizacji struktury organizacyjnej jest również odpowiednie wyznaczenie ról i odpowiedzialności. Każdy pracownik powinien mieć jasno określone zadania i obowiązki, co minimalizuje ryzyko nieprzekazywania ważnych informacji. Dodatkowo, warto również zachęcać do współpracy i komunikacji między działami organizacji, co przyczynia się do minimalizacji luki informacyjnej.

Analiza danych i narzędzia biznesowe

Analiza danych i stosowanie narzędzi biznesowych może być skutecznym sposobem minimalizacji luki informacyjnej. Przez regularne monitorowanie i analizowanie danych można szybko wykryć ewentualne luki informacyjne i podjąć odpowiednie działania. Przykładem narzędzia biznesowego może być system raportowania, który umożliwia śledzenie kluczowych wskaźników wydajności i identyfikowanie obszarów, w których występuje luka informacyjna.

Dodatkowo, narzędzia biznesowe mogą również pomóc w efektywnym przetwarzaniu i prezentacji informacji. Przykładem może być narzędzie do wizualizacji danych, które umożliwia czytelne przedstawienie informacji i ułatwia ich zrozumienie. Dzięki temu minimalizuje się ryzyko powstawania luki informacyjnej z powodu niejasnych lub nieprawidłowo przekazanych danych.

Zarządzanie wiedzą w organizacji

Zarządzanie wiedzą jest kluczowym elementem minimalizacji luki informacyjnej. Przykłady zarządzania wiedzą mogą obejmować tworzenie bazy wiedzy, w której gromadzone są informacje, doświadczenia i najlepsze praktyki. Dzięki temu pracownicy mają dostęp do wiedzy niezbędnej do wykonywania swoich obowiązków, co minimalizuje ryzyko powstawania luki informacyjnej.

Dodatkowo, warto również zachęcać do dzielenia się wiedzą między pracownikami poprzez organizowanie szkoleń, warsztatów czy spotkań. Dzięki temu informacje są przekazywane bezpośrednio z jednej osoby na drugą, co minimalizuje ryzyko powstawania luki informacyjnej.

Szkolenia pracowników

Szkolenia pracowników są istotnym elementem minimalizacji luki informacyjnej. Pracownicy powinni być odpowiednio przeszkoleni w zakresie korzystania z systemów informatycznych, technologii teleinformatycznych, narzędzi biznesowych itp. Przykładem szkolenia może być warsztat dotyczący efektywnego korzystania z systemu intranetowego czy szkolenie z zakresu analizy danych. Dzięki temu pracownicy będą mieli niezbędną wiedzę i umiejętności do minimalizacji luki informacyjnej.

Dodatkowo, warto również organizować szkolenia z zakresu komunikacji i współpracy, które umożliwią pracownikom skuteczne przekazywanie informacji. Dzięki temu minimalizuje się ryzyko powstawania luki informacyjnej z powodu błędów w komunikacji.

Monitorowanie i ocena informacji

Monitorowanie i ocena informacji są kluczowymi elementami minimalizacji luki informacyjnej. Regularne monitorowanie informacji umożliwia wykrycie ewentualnych luk i błędów oraz podjęcie odpowiednich działań. Przykładem może być monitoring rynku, który pozwala na śledzenie zmian i trendów w branży oraz dostosowywanie strategii organizacji.

Dodatkowo, warto również regularnie oceniać jakość przekazywanych informacji, zarówno wewnętrznie jak i zewnętrznie. Przykładem może być przeprowadzanie ankiet satysfakcji klientów, które umożliwiają uzyskanie informacji zwrotnej na temat jakości przekazywanych informacji. Dzięki temu można identyfikować obszary, w których występuje luka informacyjna i podejmować odpowiednie działania.


Luka informacyjnaartykuły polecane
System informacji menedżerskiejSystemy wspomagania decyzjiZarządzanie informacjąBadanie potrzeb informacyjnychSystem informacji strategicznejFunkcje informacjiE-logistykaGromadzenie informacjiKorporacyjna deska rozdzielcza

Bibliografia

 • Babik W. (2000), Zarządzanie informacją we współczesnych systemach informacyjno-wyszukiwawczych - nowe wyzwanie współczesności, Zagadnienia Informacji Naukowej, 1(75)
 • Jurga A. (2010), Technologia teleinformatyczna w organizacji wirtualnej, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań
 • Kłak M. (2010), Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce
 • Potocki A., Winkler R., Żbikowska A. (2003), Technika komunikacji w organizacjach gospodarczych, Difin, Warszawa
 • Siwiński W. (2013), Kryzys lat 2007-2009 i luka informacyjna w sektorze finansowym, Management and Business Administration. Central Europe, nr 21


Autor: Magdalena Sikorska