Przetarg nieograniczony

Z Encyklopedia Zarządzania

Przetarg nieograniczony jest to obok przetargu ograniczonego jeden z podstawowych sposobów udzielania zamówienia publicznego. Podstawowy sposób oznacza w tym przypadku, że nie wymaga on spełnienia żadnych specjalnych warunków czy innych przesłanek, aby go zastosować. Bardzo jasno wskazuje na to art. 39 Ustawy o Prawie Zamówień Publicznych, według którego przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia. Każdy zainteresowany wykonawca ma prawo w odzewie na publiczne ogłoszenie złożyć ofertę. Niezbędne jest w tym przypadku jedynie dokonanie "publicznego ogłoszenia o zamówieniu".[1]

Publikacja zamówienia:

Zamawiający obowiązkowo publikuje zamówienie:

 • na swojej stronie internetowej,
 • w siedzibie w miejscu ogólnie dostępnym.

Powyższe miejsca to obszary w których publikujemy ogłoszenia wszystkich rodzajów zamówienia bez uwarunkowania jego wartości. Inaczej mówiąc w tych strefach umieszczamy bezwarunkowo każde zamówienie o wartości przekraczającej 30000 euro lub jeżeli zamówienie jest udzielane w oparciu o art. 4 pkt.8 Ustawy o Zamówieniach Publicznych, wtedy może być poniżej tej kwoty[2]

Ponadto publikuje w jednym z dwóch miejsc:

 • w Biuletynie Zamówień Publicznych (jeśli wartość zamówienia jest niższa niż kwoty określone w ustawie, art. 11 ust. 8)
 • w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (jeśli wartość zamówienia jest wyższa niż kwoty określone w ustawie, art. 11 ust. 8)

Poniższy artykuł to regulacja z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień i konkursów z dnia 28 grudnia 2015 roku.

"§ 1.Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych przekazuje się Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, jeżeli wartość zamówień:

1) udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem zamówień, o których mowa w pkt 4, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
a) 135 000 euro - dla dostaw lub usług,
b) 5 225 000 euro - dla robót budowlanych;
2) udzielanych przez zamawiających innych niż określeni w pkt 1, z wyjątkiem zamówień, o których mowa w pkt 3 i 4, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
a) 209 000 euro - dla dostaw lub usług,
b) 5 225 000 euro - dla robót budowlanych;
3) sektorowych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
a) 418 000 euro - dla dostaw lub usług,
b) 5 225 000 euro - dla robót budowlanych;
4) w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
a) 418 000 euro - dla dostaw lub usług,
b) 5 225 000 euro - dla robót budowlanych". [3]

We wszystkich przypadkach należy dokładnie sprawdzić kwoty wartości zamówienia w przepisach. Dzięki temu nie popełnimy błędu dotyczącego miejsca opublikowania ogłoszenia o zamówieniu lub potrzeby żądania wadium[4]

Termin składania ofert:

 • Jeśli wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w ustawie (art. 11 ust 8.) termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty publikacji ogłoszenia w przypadku dostaw i usług oraz 14 dni dla robót budowlanych.
 • Jeżeli wartość zamówienia jest równa bądź przekracza progi kwotowe określone w ustawie, czas ten nie może być krótszy niż 35 dni od daty przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej[5]

Wadium

Żądanie wadium w przypadku tego rodzaju przetargu jest obowiązkowe w sytuacji, gdy kwota zamówienia przekracza progi o których mowa w ustawie i nie może przekraczać 3% wartości zamówienia. W innym wypadku zamawiający może ale nie musi żądać wniesienia wadium. Jeśli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych wysokość wadium należy rozbić i podać odpowiednio do każdej z części zamówienia.

Otwarcie ofert i wybór wykonawcy

Otwarcie ofert następuje w terminie i w miejscu podanym w ogłoszeniu. Proces otwarcia jest jawny i może w nim uczestniczyć każda osoba. Przed otwarciem Zamawiający podaje liczbę ofert, które wpłynęły oraz kwotę jaką zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. Po otwarciu następuje etap badania ofert i wybór najkorzystniejszej. W przetargu nieograniczonym wystarczy, iż wpłynie jedna oferta, która nie podlega odrzuceniu i Zamawiający może udzielić zamówienia. Podstawowym kryterium zawsze jest cena, jednak Zamawiający ma prawo do tego aby oprócz oceniać jeszcze np. funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia. Po podjęciu decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje o tym wszystkich wykonawców, którzy brali udział w postępowaniu. Informuje także o ofertach które z przyczyn formalnych zostały odrzucone i wykonawcach, których wykluczono wraz z powodami odrzucenia/wykluczenia.

Podpisanie umowy nie może nastąpić wcześniej niż po 10/15 dniach od momentu poinformowania wykonawców o wyborze w przypadku, gdy kwota zamówienia jest równa lub wyższa niż kwota o której mowa w ustawie (art. 11 ust.8) lub 5/10 dni w przypadku gdy wartość zamówienia nie przekracza kto wt określonych w ustawie, co jest podyktowane faktem, że wykonawcom przysługuje czas na złożenie protestu. Termin uzależniony jest od sposobu w jaki informacje zostały przekazane. Krótszy termin obowiązuje gdy informacja została przekazana elektronicznie lub faksem, dłuższy gdy pisemnie.

TL;DR

Przetarg nieograniczony to jeden ze sposobów udzielania zamówień publicznych, gdzie każdy zainteresowany wykonawca może złożyć ofertę w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie. Zamawiający musi opublikować ogłoszenie na swojej stronie internetowej oraz w miejscu ogólnie dostępnym, a także w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym UE. Termin składania ofert zależy od wartości zamówienia. Wymagane jest żądanie wadium, jeśli wartość zamówienia przekracza określone progi. Otwarcie ofert jest jawne, a Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, biorąc pod uwagę kryteria cenowe oraz inne czynniki. Umowa jest podpisywana po upływie określonego terminu od informowania wykonawców o wyborze.


Przetarg nieograniczonyartykuły polecane
WadiumWzór użytkowyProces przetargowyZamówienia publiczneUżytkowanie wieczysteObwieszczenia komorniczeLicytacjaPostępowanie administracyjnePozew zbiorowy

Przypisy

 1. Garbaczuk E., Stompel M., Zamówienia publiczne-nowe zasady, Wolters Kluwer, Warszawa 2017 s. 13
 2. Garbaczuk E., Stompel M., Zamówienia publiczne-nowe zasady, Wolters Kluwer, Warszawa 2017 s. 13,14
 3. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015r. § 1.
 4. Garbaczuk E., Stompel M., Zamówienia publiczne-nowe zasady, Wolters Kluwer, Warszawa 2017 s. 15
 5. Garbaczuk E., Stompel M., Zamówienia publiczne-nowe zasady, Wolters Kluwer, Warszawa 2017 s. 14,15

Bibliografia

 • Garbaczuk E., Stompel M. (2017), Zamówienia publiczne-nowe zasady, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej Dz.U. 2015 poz. 2263
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177


Autor: Joanna Szatan, Katarzyna Kośka

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.