Obwieszczenia komornicze

Z Encyklopedia Zarządzania

Obwieszczenia komornicze - rodzaj ogłoszenia wydawanego przez organ komorniczy, jakim jest Krajowa Rada Komornicza. Obwieszczenie ma charakter informacyjny, zawiera wszystkie informacje na temat planowanych licytacji ruchomości lub nieruchomości, pochodzących z postępowań egzekucyjnych.

W celu wyegzekwowania należności dla wierzyciela, komornik sądowy zgodnie ze swoją hierarchią działań, najpierw zajmuje wynagrodzenie oraz środki na rachunku bankowym dłużnika. Jeśli jednak te działania nie pokryją w pełni zapotrzebowania, wówczas komornik podejmuje się zajęcia innych składników majątku dłużnika, które wystawia na licytacje w celu spłaty długu (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie czynności komorników)

Treść obwieszczenia powinna zawierać, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie czynności komorników, cyt. "1. Komornik ogłosi o licytacji przez obwieszczenie, w którym wymieni:

  1. miejsce i czas licytacji,
  2. ruchomości, które mają być sprzedane, z podaniem ich rodzaju i sumy oszacowania poszczególnych ruchomości,
  3. miejsce i czas, w których można oglądać ruchomości." (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie czynności komorników, § 84. 1.)

W przypadku obwieszczeń dotyczących licytacji nieruchomości, komornik ma obowiązek na co najmniej dwa tygodnie przed terminem licytacji, ogłosić obwieszczenie; publicznie w internecie, na tablicy ogłoszeń sądu pod którego jurysdykcją znajduje się egzekucja z nieruchomości, w lokalu organu gminy właściwego dla miejsca położenia geograficznego nieruchomości oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej (Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.- Kodeks postępowania cywilnego, Art. 955. § 1.)

Obwieszczenia o licytacjach

Krajowa Rada Komornicza w 2008 roku uruchomiła specjalną stronę internetową, która zawiera informacje na temat planowanych licytacji ruchomości lub nieruchomości. Powodem stworzenia witryny był obowiązek umieszczania obwieszczeń o licytacjach nieruchomości na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej zgodnie z art. 955 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Korzystanie z portalu jest bezpłatne i łatwe, możemy na nim znaleźć ogłoszenia dotyczące wszelkich egzekucji komorniczych z całej Polski (Online obwieszczenia o licytacjach.. 2008)

Przedmioty licytacji

Przedmiotem licytacji mogą być zarówno nieruchomości jak i ruchomości. Oznacza to, że poniżej ceny rynkowej jesteśmy w stanie wylicytować domy, magazyny, hale, grunty, samochody, biżuterię, maszyny rolnicze, meble, odzież, a nawet statki morskie i jachty (Online obwieszczenia o licytacjach.. 2008)

Warunki licytacyjne

Aby przystąpić do przetargu (obojętnie czy ruchomości, czy nieruchomości) musimy wpłacić rękojmię, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia wynosi jedną dziesiątą części sumy oszacowania. Do przetargu może przystąpić każdy, jednak są przepisy, które wskazują osoby wyłączone z możliwości partycypowania w licytacji. W przypadku wygranej, rękojmię licytanta wygranego zatrzymuje się (odlicza się ją od kwoty należnej do zapłaty za wygrany przedmiot przetargu), a pozostałym uczestnikom zwraca się ją niezwłocznie (Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, Art. 962. §1. i Art. 963)

Rosnąca popularność licytacji komorniczych

Nieruchomości są uznawane przez większość Polaków za rentowną i bezpieczną inwestycję, dlatego licytacje egzekucyjne z nieruchomości cieszą się wzrostem zainteresowania wśród potencjalnych nabywców nieruchomości. Wszystko to za sprawą cen - otóż egzekucja z nieruchomości jest możliwością nabycia nieruchomości poniżej ceny rynkowej. Owe, zaniżone ceny, tyczą się także ruchomości. Należy jednak pamiętać, że bez jakiejkolwiek wiedzy na temat faktycznej kondycji przedmiotu licytacji oraz bez rozeznania dookoła przedmiotu licytacji, nie powinniśmy podejmować jakichkolwiek działań w kierunku jego nabycia, ponieważ ryzyko straty w takiej sytuacji jest większe niż szansa na zysk.

Obwieszczenia o licytacji ruchomości

Treść obwieszczenia

Obwieszczenie o licytacji ruchomości jest jednym z etapów procedury egzekucyjnej, który ma na celu zapewnienie publicznej informacji o planowanej licytacji. Treść obwieszczenia powinna zawierać informacje takie jak: nazwisko i imię dłużnika, numer sprawy, przedmiot licytacji, miejsce i termin licytacji, oraz sposób i warunki uczestnictwa w licytacji.

Miejsce i czas licytacji

Obwieszczenie powinno precyzować miejsce, w którym odbędzie się licytacja ruchomości. Może to być na przykład sala licytacyjna w siedzibie sądu, lokal komornika lub inny odpowiedni obiekt. Ponadto, obwieszczenie powinno zawierać informację o dokładnym terminie licytacji, wraz z podaniem godziny rozpoczęcia i zakończenia.

Rodzaj ruchomości i możliwość ich oglądania

Treść obwieszczenia powinna zawierać informacje dotyczące rodzaju ruchomości, które będą licytowane. Mogą to być na przykład meble, sprzęt AGD, samochody, maszyny czy inne przedmioty ruchome. Ponadto, obwieszczenie powinno informować o możliwości oglądania tych ruchomości przed licytacją, co daje potencjalnym licytantom możliwość zapoznania się z ich stanem i wartością.

Publikacja obwieszczeń na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej

Obwieszczenia o licytacji ruchomości powinny być publikowane na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej. Jest to istotne, ponieważ umożliwia to dostęp do tych informacji wszystkim zainteresowanym osobom. Dzięki temu, potencjalni licytanci mogą zapoznać się z szczegółami dotyczącymi licytacji i zdecydować, czy chcą wziąć w niej udział.

Obwieszczenia o licytacji nieruchomości

Treść obwieszczenia

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości jest jednym z najważniejszych elementów procedury egzekucyjnej komornika. Treść obwieszczenia powinna zawierać informacje takie jak: nazwisko i imię dłużnika, numer sprawy, przedmiot licytacji (czyli opis nieruchomości), termin i miejsce licytacji, oraz warunki uczestnictwa w licytacji.

Termin i miejsce licytacji

Obwieszczenie powinno precyzować termin, w którym odbędzie się licytacja nieruchomości. Powinno zawierać informację o dokładnym dniu rozpoczęcia i zakończenia licytacji, a także o godzinie, o której rozpocznie się pierwsza licytacja. Ponadto, obwieszczenie powinno zawierać informację o miejscu, w którym odbędzie się licytacja, na przykład w sali licytacyjnej sądu lub w innym odpowiednim miejscu.

Informacje o nieruchomości, w tym powierzchnia, lokalizacja, stan prawny, oszacowana wartość

Treść obwieszczenia powinna zawierać szczegółowe informacje dotyczące licytowanej nieruchomości. Powinny być podane takie informacje jak powierzchnia nieruchomości, jej lokalizacja (adres), stan prawny (czy jest obciążona hipoteką lub innymi ograniczeniami), oraz oszacowana wartość. Te informacje są istotne dla potencjalnych licytantów, aby mogli ocenić, czy chcą wziąć udział w licytacji i jaka może być ich oferta.

Publikacja obwieszczeń na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej, tablicy ogłoszeń sądu i w lokalu organu gminy

Obwieszczenia o licytacji nieruchomości powinny być publikowane na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej. Ponadto, powinny być umieszczone na tablicy ogłoszeń sądu, w którym toczy się postępowanie egzekucyjne, oraz w lokalu organu gminy, w którym znajduje się licytowana nieruchomość. W ten sposób zapewnia się dostęp do tych informacji dla wszystkich zainteresowanych osób, co jest istotne dla przejrzystości procesu licytacji.

Rola komornika w procesie licytacji

Komornik ma prawo przystąpić do licytacji w imieniu wierzyciela, jeśli wierzyciel wyrazi na to zgodę. W takim przypadku komornik jest uprawniony do licytacji przedmiotów będących w posiadaniu dłużnika, które mogą zostać sprzedane w celu spłaty zaległości wobec wierzyciela.

Przeprowadzenie licytacji jest zadaniem komornika, który ma obowiązek działać w sposób jawny i uczciwy. Komornik musi zapewnić równy dostęp do informacji o licytacji wszystkim zainteresowanym stroną, takim jak dłużnik, wierzyciel oraz potencjalni nabywcy przedmiotów licytowanych.

Podczas licytacji komornik ma obowiązek poinformować uczestników o warunkach licytacji, takich jak minimalna cena wywoławcza, terminy składania ofert oraz termin i miejsce licytacji. Komornik musi prowadzić licytację w sposób transparentny i zapewnić równy dostęp do informacji dla wszystkich uczestników.

Naruszenie obowiązków przez komornika w trakcie licytacji może skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną oraz cywilną. Komornik może zostać ukarany przez sąd dyscyplinarny lub ponieść odpowiedzialność cywilną w przypadku naruszenia praw uczestników licytacji lub prowadzenia licytacji w sposób niezgodny z przepisami prawa.


Obwieszczenia komorniczeartykuły polecane
Przetarg nieograniczonyWokandaSyndyk masy upadłościowejZamówienia publicznePrawa akcjonariuszyWierzycielSukcesjaSpółdzielcze prawo do lokalu użytkowegoUpadłość konsumencka

Bibliografia

  • Bieżuński M., Bieżuński P. (2010), Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji: komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa
  • Grześkiewicz W. (2008), Egzekucja z nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Wolters Kluwer, Warszawa
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie czynności komorników. Dz.U. 1968 nr 10 poz. 52
  • Strona internetowa: Online obwieszczenia o licytacjach, Serwis Internetowy Krajowej Rady Komorniczej
  • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego. Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296
  • Węgliński K. (2017), Nabycie nieruchomości na licytacji komorniczej-wybrane zagadnienia, Rynek-Społeczeństwo-Kultura, nr 3


Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

Autor: Natalia Mazur