Obwieszczenia komornicze

Z Encyklopedia Zarządzania
Obwieszczenia komornicze
Polecane artykuły

Obwieszczenia komornicze – rodzaj ogłoszenia wydawanego przez organ komorniczy, jakim jest Krajowa Rada Komornicza. Obwieszczenie ma charakter informacyjny, zawiera wszystkie informacje na temat planowanych licytacji ruchomości lub nieruchomości, pochodzących z postępowań egzekucyjnych.

W celu wyegzekwowania należności dla wierzyciela, komornik sądowy zgodnie ze swoją hierarchią działań, najpierw zajmuje wynagrodzenie oraz środki na rachunku bankowym dłużnika. Jeśli jednak te działania nie pokryją w pełni zapotrzebowania, wówczas komornik podejmuje się zajęcia innych składników majątku dłużnika, które wystawia na licytacje w celu spłaty długu (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie czynności komorników)

Treść obwieszczenia powinna zawierać, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie czynności komorników, cyt. „1. Komornik ogłosi o licytacji przez obwieszczenie, w którym wymieni:

  1. miejsce i czas licytacji,
  2. ruchomości, które mają być sprzedane, z podaniem ich rodzaju i sumy oszacowania poszczególnych ruchomości,
  3. miejsce i czas, w których można oglądać ruchomości.” (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie czynności komorników, § 84. 1.)

W przypadku obwieszczeń dotyczących licytacji nieruchomości, komornik ma obowiązek na co najmniej dwa tygodnie przed terminem licytacji, ogłosić obwieszczenie; publicznie w internecie, na tablicy ogłoszeń sądu pod którego jurysdykcją znajduje się egzekucja z nieruchomości, w lokalu organu gminy właściwego dla miejsca położenia geograficznego nieruchomości oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej (Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.- Kodeks postępowania cywilnego, Art. 955. § 1.)

Obwieszczenia o licytacjach

Krajowa Rada Komornicza w 2008 roku uruchomiła specjalną stronę internetową, która zawiera informacje na temat planowanych licytacji ruchomości lub nieruchomości. Powodem stworzenia witryny był obowiązek umieszczania obwieszczeń o licytacjach nieruchomości na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej zgodnie z art. 955 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Korzystanie z portalu jest bezpłatne i łatwe, możemy na nim znaleźć ogłoszenia dotyczące wszelkich egzekucji komorniczych z całej Polski

(Online obwieszczenia o licytacjach.. 2008)

Przedmioty licytacji

Przedmiotem licytacji mogą być zarówno nieruchomości jak i ruchomości. Oznacza to, że poniżej ceny rynkowej jesteśmy w stanie wylicytować domy, magazyny, hale, grunty, samochody, biżuterię, maszyny rolnicze, meble, odzież, a nawet statki morskie i jachty (Online obwieszczenia o licytacjach.. 2008)

Warunki licytacyjne

Aby przystąpić do przetargu (obojętnie czy ruchomości, czy nieruchomości) musimy wpłacić rękojmię, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia wynosi jedną dziesiątą części sumy oszacowania. Do przetargu może przystąpić każdy, jednak są przepisy, które wskazują osoby wyłączone z możliwości partycypowania w licytacji. W przypadku wygranej, rękojmię licytanta wygranego zatrzymuje się (odlicza się ją od kwoty należnej do zapłaty za wygrany przedmiot przetargu), a pozostałym uczestnikom zwraca się ją niezwłocznie (Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.- Kodeks postępowania cywilnego, Art. 962. §1. i Art. 963)

Rosnąca popularność licytacji komorniczych

Nieruchomości są uznawane przez większość Polaków za rentowną i bezpieczną inwestycję, dlatego licytacje egzekucyjne z nieruchomości cieszą się wzrostem zainteresowania wśród potencjalnych nabywców nieruchomości. Wszystko to za sprawą cen- otóż egzekucja z nieruchomości jest możliwością nabycia nieruchomości poniżej ceny rynkowej. Owe, zaniżone ceny, tyczą się także ruchomości. Należy jednak pamiętać, że bez jakiejkolwiek wiedzy na temat faktycznej kondycji przedmiotu licytacji oraz bez rozeznania dookoła przedmiotu licytacji, nie powinniśmy podejmować jakichkolwiek działań w kierunku jego nabycia, ponieważ ryzyko straty w takiej sytuacji jest większe niż szansa na zysk.

Bibliografia

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

Autor: Natalia Mazur