Dyscyplina

Z Encyklopedia Zarządzania

Dyscyplina jest pojęciem, które odnosi się do umiejętności kontrolowania swojego zachowania, działania zgodnie z określonymi zasadami, wytycznymi lub normami. Może być rozumiana jako zdolność do samokontroli, samodyscypliny oraz przestrzegania ustalonych reguł i procedur. Dyscyplina jest nieodzowna w różnych sferach naszego życia, od edukacji i pracy po życie osobiste i społeczne.

Dyscyplina to nie tylko cecha charakteru, ale także umiejętność, którą można rozwijać i doskonalić przez praktykę. W kontekście jednostki, dyscyplina oznacza zdolność do skupienia uwagi, utrzymania regularności i systematyczności w realizacji zadań oraz przestrzegania ustalonych harmonogramów. W społeczeństwie, dyscyplina jest niezbędna do utrzymania porządku, przyjętych norm społecznych i zasad współżycia.

Dyscyplina - zasady determinujące sposób zachowania, postępowanie w określonym środowisku, posłuszeństwo, posłuch, subordynacja lub stan uporządkowania czyjegoś systemu wartości, sposobu postępowania.

Rola dyscypliny w różnych obszarach życia

Dyscyplina odgrywa kluczową rolę w różnych obszarach naszego życia. W edukacji, jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu akademickiego. Uczniowie, którzy mają dobrze rozwiniętą dyscyplinę, są w stanie skupić się na nauce, utrzymać regularność w wykonywaniu zadań domowych oraz przestrzegać określonych terminów. Dzięki temu są w stanie efektywnie przyswajać wiedzę i osiągać dobre wyniki w szkole.

W pracy, dyscyplina jest nieodzowna dla efektywności i profesjonalizmu. Pracownicy, którzy są odpowiedzialni i dyscyplinowani, są w stanie skutecznie wykonywać swoje obowiązki, przestrzegać ustalonych procedur i terminów, oraz utrzymać wysoką jakość swojej pracy. Dyscyplina w pracy pozwala również na efektywne zarządzanie czasem i zasobami, co przekłada się na osiąganie zamierzonych celów organizacyjnych.

W życiu osobistym, dyscyplina pozwala nam utrzymać zdrowy styl życia, dbać o swoje ciało i umysł oraz realizować swoje cele i marzenia. Osoby, które mają dobrze rozwiniętą dyscyplinę, są w stanie utrzymać regularność w treningach, zdrowej diecie oraz dbaniu o swoje emocje i relacje interpersonalne. Dzięki temu czerpią większą satysfakcję z życia i osiągają sukces w wybranych dziedzinach.

W społeczeństwie, dyscyplina jest niezbędna do utrzymania porządku i harmonii. Przestrzeganie praw i regulacji społecznych, zachowanie kulturalne i szacunek dla innych ludzi są fundamentami społeczeństwa opartego na dyscyplinie. Dzięki dyscyplinie, jesteśmy w stanie funkcjonować jako społeczność, respektować prawa i obowiązki oraz dążyć do wspólnego dobra.

Rodzaje dyscypliny

Główne rodzaje dyscypliny:

 • Dyscyplina w wychowaniu
 • Dyscyplina wojskowa
 • Dyscyplina rynkowa
 • Dyscyplina kościelna - zespół środków instytucjonalnych, które wpływają na kształtowanie moralności i zachowanie podstaw chrześcijańskich (Drabina J. 2010, s.90)
 • Dyscyplina finansowa - karność, porządek lub obowiązek podporządkowania się określonym regułom (Lipiec-Warzecha L. 2012, s. 25).
 • Samodyscyplina - umiejętność panowania nad sobą.

Pozostałe:

 • Dyscyplina lotów
 • Dyscyplina łączności
 • Dyscyplina naukowa
 • Dyscyplina ognia
 • Dyscyplina ruchu

Dyscyplina w wychowaniu

Leksykon Pedagogika pod redakcją B. Milerskiego i B. Śliwerskiego określaja dyscyplinę jako jeden ze sposobów czy środków wychowania, którego celem jest podporządkowanie wychowanka obowiązującym normom i władzy. Dyscyplina możebyć też rozumiana jako jeden z celów wychowania, sprowadzający się do tego, by dzieci ceniły porządek, ład, ćwiczenie umysłu i charakteru, współdziałanie i zachowanie zgodne z normami obowiązującymi w społeczeństwie (Pedagogika, 2000, s. 50).

Dyscyplina odgrywa kluczową rolę w wychowaniu i nauczaniu. Można to zobaczyć już w czasach starożytnego Rzymu, kiedy to Kwintylian (1951) pisze, by "surową karnością utrzymywać w ryzach obyczaje". Następnie argumentuje to podejście uzasadniając, że swawola i bezkarność młodzieży "uniemożliwia naukę i wytworzenie pożytecznych przyzwyczajeń". Istnieją dwie strony dyscypliny: złą i dobrą. Ta pierwsza charakteryzuje się autokratycznym podejściem pedagogicznym. Osoba dbająca o wychowanie stosuje w tym przypadku różnego rodzaju środki behawioralne, głównie kary. Stara się traktować i formować wychowanka przedmiotowo. Tego rodzaju autokrata opiera się na władzy pedagoga, który może jej nadużywać poprzez poniżenie lub zastraszenie podopiecznego. Oczywiście tego typu dychotomiczne widzenie sprawy jest uproszczeniem, gdyż nie uwzględnia problemu internalizacji norm (Pyżalski J. 2007, s. 10).

Biorąc pod uwagę ten opis, dyscyplina "dobra" to taka, która jest elementem prawidłowego procesu wychowawczego. Osoby stosujące tą praktykę będą uczyć przyjmowania norm społecznych jako własnych, do autonomii i samodyscypliny. Z kolei ta bardziej surowa będzie wyłącznie zestawem zewnętrznych oddziaływań, które wychowanek będzie odbierać jako obce i narzucone mu z zewnątrz (M.L. Hoffman, 2006).

Dyscyplina wojskowa

Dyscyplina odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu wojska. Dyscyplina wojskowa składa się z wielu różnych czynników. Najistotniejsze z nich dotyczą zachowania, wyglądu oraz porządku. Jest to miejsce, w którym żołnierze nie oceniają otrzymanych rozkazów. W wojsku nie można się wahać ani mieć wątpliwości co do swojego postępowania. Mundur zapięty pod szyją, pas mocno dopięty, wyczyszczone buty, ład w namiocie, prawidłowo ułożone prześcieradła i koce. To wszystko składa się na dobrą szkołę porządku i dyscypliny (Bulik J. 2013, s. 247)

Dyscyplina rynkowa

Główne aspekty dyscypliny rynkowej to analiza i ocena działalności banków, podejmowane przez nie ryzyko i generowane efekty finansowe. Taki nadzór banków dotyczy udostępnianiu prywatnych funduszy oraz opłaty za ich pożyczenie (Marcinkowska M. 2009, s. 396).

Rodzaje dyscypliny rynkowej (Jackowicz K. 2004, s. 20-24):

 • sprawowana "ex ante" (prewencyjna) i "ex post" (represyjna)
 • antycypacyjna i retrospektywna
 • sprawowana przez kapitałodawców i kapitałobiorców

Dyscyplina finansowa

Dyscyplina finansowa jest kluczowym elementem skutecznego zarządzania finansami w firmach i instytucjach. Jedną z podstawowych zasad dyscypliny finansowej jest dokładne planowanie budżetu. Właściwie przygotowany budżet pozwala na kontrolę wydatków i efektywne zarządzanie środkami finansowymi. Zarządcy powinni regularnie analizować swoje wydatki i monitorować, czy są one zgodne z planem. W przypadku nieprzewidzianych wydatków, konieczne jest podejmowanie odpowiednich działań naprawczych w celu zachowania równowagi finansowej.

Dyscyplina finansowa obejmuje również zarządzanie ryzykiem i podejmowanie odpowiednich decyzji inwestycyjnych. Zarządcy powinni analizować ryzyko związane z różnymi inwestycjami i podejmować decyzje oparte na racjonalnej ocenie potencjalnych korzyści i zagrożeń. Wprowadzenie odpowiednich procedur zarządzania ryzykiem, takich jak dywersyfikacja portfela inwestycyjnego, może pomóc w minimalizacji ryzyka i zapewnieniu stabilności finansowej.

Stabilność finansowa jest kluczowym czynnikiem dla długoterminowego sukcesu organizacji. Odpowiedzialne zarządzanie pieniędzmi jest niezbędne do utrzymania tej stabilności.

Jednym z głównych aspektów dyscypliny finansowej jest unikanie zadłużenia i nadmiernych wydatków. Zaciąganie zbyt dużej ilości długów może prowadzić do trudności w spłacie zobowiązań i negatywnie wpływać na kondycję finansową organizacji. Właściwie zaplanowane wydatki i kontrola nad budżetem są kluczowe, aby uniknąć nadmiernej konsumpcji i utrzymania stabilności finansowej.

Odpowiedzialne zarządzanie pieniędzmi obejmuje również umiejętność oszczędzania i inwestowania. Oszczędności stanowią podstawę dla przyszłych inwestycji i są ważnym zabezpieczeniem w przypadku nieprzewidzianych wydatków. Inwestowanie natomiast pozwala na wzrost kapitału i generowanie dodatkowych przychodów. Dyscyplina finansowa wymaga świadomego podejścia do zarządzania pieniędzmi, które uwzględnia zarówno oszczędzanie, jak i inwestowanie.

Dyscyplina finansowa odgrywa istotną rolę zarówno w firmach, jak i instytucjach publicznych. Jest kluczowa dla utrzymania stabilności i wiarygodności finansowej.

Dyscyplina finansowa pomaga w utrzymaniu odpowiedzialnego zarządzania finansami organizacji. Poprzez wprowadzenie odpowiednich procedur i kontroli, zarządcy mogą skutecznie zarządzać środkami finansowymi, minimalizując ryzyko niewłaściwego wykorzystania funduszy i nadmiernej konsumpcji.

Dyscyplina finansowa jest niezbędna do utrzymania stabilności i wiarygodności finansowej organizacji. Poprzez odpowiednie planowanie, kontrolę wydatków oraz dbanie o zdrową kondycję finansową, organizacje mogą budować zaufanie swoich interesariuszy i zapewnić długoterminowy rozwój.

Samodyscyplina

W samodyscyplinie kluczową rolę odgrywa świadomość i kontrola własnych działań. Warto zdawać sobie sprawę z tego, jakie zachowania, emocje i nawyki wpływają na nasze efektywność. Świadomość pozwala nam zidentyfikować obszary, w których wymagana jest poprawa, a kontrola umożliwia nam wprowadzenie zmian.

Budowanie nawyków efektywnego działania jest kolejnym ważnym aspektem samodyscypliny. Nawyki stanowią automatyczne reakcje, które ułatwiają nam wykonywanie zadań. Warto zatem rozwijać nawyki sprzyjające efektywnemu zarządzaniu, takie jak planowanie, organizacja czy terminowe wykonywanie zadań.

Samodyscyplina odgrywa kluczową rolę w efektywnym zarządzaniu zasobami. Zarządzanie czasem, energią i zadaniami wymaga umiejętności kontrolowania i regulowania tych zasobów. Poprzez samodyscyplinę możemy skutecznie planować nasze działania, wykorzystywać czas i energię w sposób efektywny oraz konsekwentnie realizować zadania.

Konsekwencja i dążenie do celów są ważnymi elementami samodyscypliny w zarządzaniu zasobami. Konsekwentne podejmowanie działań zgodnych z naszymi celami pozwoli nam osiągnąć zamierzone rezultaty. Samodyscyplina umożliwia nam utrzymanie wysokiej motywacji i skupienia, co przekłada się na skuteczne zarządzanie zadaniami.

Dążenie do osiągania celów jest nieodłączną częścią samodyscypliny. Motywacja i wytrwałość są kluczowe w procesie realizacji celów. Poprzez samodyscyplinę możemy utrzymać wysoki poziom motywacji, koncentracji i skupienia na naszych celach. Wytrwałość pokonywać trudności i przeszkody na drodze do sukcesu.

Rozwój umiejętności i ciągłe doskonalenie są również ważnymi aspektami samodyscypliny w dążeniu do celów. Poprzez doskonalenie naszych umiejętności, zarówno tych związanych z zarządzaniem, jak i osobistymi, możemy skuteczniej realizować nasze cele. Ciągłe doskonalenie pozwala nam stawać się coraz lepszymi w tym, co robimy, co przekłada się na osiąganie coraz wyższych wyników.


Dyscyplinaartykuły polecane
Norma moralnaInnowatorSocjotechnikaPsychologia społecznaInżynieria społecznaKultura organizacyjnaRelatywizm kulturowySocjalizacjaPaternalizm

Bibliografia

 • Bulik J. (2013), Wkraczanie w życie: Wspomnienia i refleksje. Część II: 1945-1957, Wydawnictwo J & G INC., Waterloo (Ontario), Kanada
 • Drabina J. (2010), Rytuały w wybranych religiach i wyznaniach od starożytności do współczesności, Wydawnictwo UJ, Kraków
 • Gribble D. (2005), Edukacja w wolności. W poszukiwaniu idealnego systemu kształcenia, Kraków, Impuls
 • Hoffman M. (2006), Empatia i rozwój moralny, Gdańsk, GWP
 • Jackowicz K. (2004), Dyscyplina rynkowa bankowości. Rodzaje i możliwości zastosowania, Wydawnictwo WSPiZ im. Koźmińskiego, Warszawa
 • Lipiec-Warzecha L. (2012), Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Marcinkowska M. (2009), Standardy kapitałowe banków. Bazylejska Nowa Umowa Kapitałowa w polskich regulacjach nadzorczych, Regan Press, Gdańsk
 • Milerski B., Śliwerski B. (red.) Pedagogika. Leksykon, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Pyżalski J. (2007), Nauczyciele - Uczniowie. Dwa sopjrzenia na dyscyplinę w klasie, Kraków, Impuls


Autor: Dominik Zieliński