Dochód netto

Z Encyklopedia Zarządzania
Dochód netto
Polecane artykuły


Dochód netto to Dochód brutto po odliczeniu wszelkich składek i podatków (tzn. po odliczeniu m.in. składki ZUS; składki emerytalnej, składki chorobowej, składki wypadkowej, czy też zaliczki na podatek dochodowy oraz w zależności od osoby innych składek dobrowolnie płaconych jak wszelkiego rodzaju ubezpieczenia na życie.). Dochód netto jest także określany jako dochód po opodatkowaniu, dochód rozporządzalny.

Dochód netto NIE JEST przychodem.

Dochód a przychód

Nadwyżka przychodu nad kosztami jego uzyskania jest nazywana dochodem. Jak pisze A. Kożuch jest on podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym z działalności gospodarczej. Wielkość poniesionych kosztów i osiąganych przychodów wpływa na wielkość dochodu. [1]

DOCHÓD = PRZYCHÓD - KOSZT UZYSKANIA PRZYCHODU [2]

Przychód natomiast to pochodzące z różnych źródeł (np. renta, emerytura czy działalność gospodarcza) pieniądze otrzymane w roku podatkowym przez podatnika. [3]

Koszty, które zostały poniesione, aby uzyskać dany przychód, są nazywane kosztami uzyskania przychodu. W ustawie nie jest dokładnie napisane o jakie koszty chodzi, są one określane jako "wszelkie koszty", co za tym idzie kosztami są wszystkie wydatki poniesione w celu uzyskania przychodu, za wyjątkiem ujętych w ustawie jako koszty niestanowiące ich. "Kosztami uzyskania przychodu będą zatem koszty bezpośrednio lub pośrednio związane z uzyskaniem przychodu, czyli koszty związane z całokształtem działalności podmiotu gospodarczego." [4]

Dochód rozporządzalny i dochód do dyspozycji

Dochód netto nazywany dochodem rozporządzalnym jest dochodem, który jak podaje w swojej książce E. Adamowicz przez gospodarstwo domowe może zostać przeznaczony na wydatki lub oszczędności, czyli "jest to suma pieniędzy otrzymywanych za pracę od przedsiębiorstw i w postaci transferów (np. emerytury) od państwa, pomniejszona o podatki bezpośrednie." [5]

C. Kosikowski wyjaśnia natomiast pojęcie dochodu do dyspozycji jako dochodu rozporządzalnego pomniejszonego o niektóre tylko wydatki (np. alimenty, darowizny). [6]

"W ujęciu makroekonomicznym dochód do dyspozycji stanowi sumę dochodów gospodarstw domowych tj. wynagrodzeń za pracę, pomniejszoną o zapłacone podatki od dochodów i majątku oraz powiększoną o świadczenia z ubezpieczeń społecznych i inne transfery (netto) na rzecz gospodarstw domowych. Dochód do dyspozycji gospodarstw może być przeznaczony na spożycie lub na oszczędność."- taki szerszy opis dochodu do dyspozycji możemy przeczytać w książce S. Owsiaka. [7]

Znaczenie dla ludzi

Jak podaje T. Taylor i S.A. Greenlaw wielu ludzi przez swój dochód netto (dochód po opodatkowaniu, dochód rozporządzalny) mierzy wielkość konsumpcji w rodzinie. Występuje tutaj według nich zależność- "Im mniejszy dochód netto, tym większa konsumpcja." [8]

Wynagrodzenie netto

Jak pokazuje F. Żurakowski aby wyliczyć wynagrodzenie netto konieczne jest odjęcie od wynagrodzenia brutto wszelkich odprowadzanych podatków i ubezpieczeń [9]:

 • ubezpieczeń społecznych, do których należą:
 1. ubezpieczenie emerytalne- dające prawo do otrzymywania w przyszłości emerytury, odprowadzane w wysokości 19,52% podstawy wymiaru składki.
 2. ubezpieczenie rentowe, dzięki któremu mamy prawo do renty w razie niezdolności do pracy czy prawo do rodzinnej renty. Składka wynosi 8% i jest w części płacona przez pracodawcę, a w części przez pracownika.
 3. ubezpieczenie chorobowe, dające prawo w razie choroby lub macierzyństwa do otrzymywania zasiłku, odprowadzane w wysokości 2,45%.
 4. ubezpieczenie wypadkowe- wypłacane w razie wypadku przy pracy lub w razie choroby zawodowej. Składka zależna jest od poziomu ryzyka zawodowego, przy czym nie może być niższa niż 1,67%. [10]
 • ubezpieczenia zdrowotnego- zostało wprowadzone, aby pracownik lub członek jego rodziny mógł w razie choroby, urazu, ciąży itp. skorzystać z przysługujących mu świadczeń zdrowotnych. Składkę stanowi 9% podstawy wymiaru.
 • podatku dochodowego- jest to pobierane przez państwo lub samorząd terytorialny przymusowe świadczenie, płacone zarówno przez osoby fizyczne jak i prawne. Wysokość stawki zależna od rodzaju opodatkowania.

WYNAGRODZENIE NETTO = WYNAGRODZENIE BRUTTO - POTRĄCENIA (PODATKI, UBEZPIECZENIA)

Bibliografia

Przypisy

 1. A. Kożuch 2008, s. 19
 2. F. Żurakowski 2004 s. 151
 3. F. Żurakowski 2004 s. 151
 4. A. Kożuch 2008, s. 21
 5. E. Adamowicz i in. 2008, s. 36
 6. C. Kosikowski 2011, s. 189
 7. S. Owsiak 2010, s. 69
 8. T. Taylor 2014, s. 291
 9. F. Żurakowski 2004, s. 151
 10. F. Żurakowski 2004, s. 151

Autor: Aleksandra Brózda