Zasiłek chorobowy

Z Encyklopedia Zarządzania

Zasiłek chorobowy jest jednym z wielu zasiłków. Przysługuje on osobie ubezpieczonej, która jest niezdolna do pracy z powodu choroby. Zasiłek ten przysługuje niezależnie od długości trwania niezdolności, jednak niezdolność ta powstała w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Powstanie takiej niezdolności wiąże się z zaprzestaniem otrzymywania wynagrodzenia. Rolą zasiłku chorobowego jest zastąpienie tych nieosiągalnych z powodu choroby zarobków.

Zasiłek chorobowy jest przyznawany osobom, które posiadają:

 • obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe - są to pracownicy, osoby odbywające służbę zastępczą, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych
 • dobrowolne ubezpieczenie chorobowe - są to osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej albo innej umowy o świadczenie usług, osoby wykonujące pracę nakładczą, duchowni, osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracujące, które wykonują odpłatnie pracę, w oparciu o skierowania do pracy, podczas odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania (strona ZUS - zasiłek chorobowy)

TL;DR

Zasiłek chorobowy przysługuje osobom niezdolnym do pracy z powodu choroby. Może być przyznany osobom posiadającym obowiązkowe lub dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Prawo do zasiłku zależy od okresu ubezpieczenia. Wysokość zasiłku zależy od podstawy wymiaru, a ubieganie się o zasiłek wymaga dostarczenia odpowiednich dokumentów. Osoby pracujące za granicą mogą otrzymywać zasiłek zgodnie z przepisami polskimi.

Prawo do zasiłku

Ubezpieczony zyskuje prawo do otrzymania zasiłku chorobowego po upływie:

 • 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego - w przypadku ubezpieczenia obowiązkowego
 • 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego - w przypadku ubezpieczenia dobrowolnego

"Od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego prawo do zasiłku przysługuje:

 • absolwentom szkół lub szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych, w przypadku kierunków lekarskich, lekarsko-dentystycznych i weterynarii - od daty złożenia ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu, a kierunku farmacji - od daty zaliczenia ostatniej przewidzianej w planie studiów praktyki,
 • ubezpieczonym, których niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy,
 • ubezpieczonym obowiązkowo, którzy legitymują się co najmniej 10-letnim okresem obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego,
 • posłom i senatorom, którzy przystąpią do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji" (Dz. U. z 1999 r. nr 60 poz. 636, art. 4 ust.3)

Zasiłek chorobowy mogą również uzyskać osoby, które straciły ubezpieczenie chorobowe a stały się niezdolne do pracy i trwało to minimum 30 dni bez przerwy oraz stało się to:

 • do 14 dni od wygaśnięcia tytułu ubezpieczenia chorobowego
 • do 3 miesięcy od wygaśnięcia tytułu ubezpieczenia chorobowego - w przypadku choroby zakaźnej, w której czas wylęgania przekracza 14 dni, lub innej choroby, której objawy ukazują się po minimum 14 dniach (Dz. U. z 1999 r. nr 60 poz. 636, art. 7)

Okres zasiłku chorobowego

Zasiłek chorobowy należy się ubezpieczonemu za każdy dzień orzeczonej niezdolności do pracy z powodu choroby, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Czas ten nie może jednak przekroczyć 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą lub powstała w trakcie ciąży - 270 dni (Dz. U. z 1999 r. nr 60 poz. 636, art. 8)

Wysokość zasiłku chorobowego

Podstawę wymiaru stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy (odpowiednio kalendarzowe miesiące zatrudnienia) poprzedzających miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku. "Miesięczny zasiłek chorobowy wynosi:

 • 80% podstawy wymiaru zasiłku,
 • 70% podstawy wymiaru - za okres pobytu w szpitalu,
 • 100% podstawy wymiaru, także za okres pobytu w szpitalu, jeżeli niezdolność do pracy:
  • przypada na okres ciąży
  • powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy
  • powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów (także za okres pobytu w szpitalu)". (strona ZUS - zasiłek chorobowy)

Ubieganie się o zasiłek chorobowy

Aby otrzymać zasiłek chorobowy należy dostarczyć płatnikowi zasiłku:

 • "kopię zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy wystawionego nam przez lekarza na druku ZUS ZLA, który jest podstawą wypłaty świadczenia,
 • zaświadczenie płatnika składek, czyli druk ZUS Z-3 - w przypadku pracowników oraz ZUS Z-3a - w przypadku pozostałych ubezpieczonych, jeżeli zasiłek ma być wypłacany przez ZUS,
 • oświadczenie o zaprzestaniu i niepodjęciu działalności zarobkowej, o nieustaleniu prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, o niepodleganiu obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników - przy ubieganiu się o wypłatę przez ZUS zasiłku za okres po ustaniu ubezpieczenia". (strona ZUS - zasiłek chorobowy)

Prawo do zasiłków jest ustalane oraz wypłacane przez:

 • płatników składek na ubezpieczenie chorobowe (zgłaszających powyżej 20 ubezpieczonych)
 • oddziały ZUS

Zasiłek chorobowy a osoby pracujące za granicą

Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej, dokonano także istotnych zmian odnośnie osób, którym świadczenia z ubezpieczenia chorobowego wypłaca ZUS. Dotyczy to ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu chorobowemu w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego, a w szczególności osób, które są równocześnie zatrudnione w Polsce i innym kraju Unii Europejskiej, a mieszkają w Polsce. Wówczas stosuje się do nich ustawodawstwo polskie. Oznacza to, że świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby przysługują im zgodnie z przepisami polskimi z obu tytułów - zatrudnienia u pracodawcy polskiego, jak i zagranicznego. Składki z obu tytułów będą płacone w Polsce.


Zasiłek chorobowyartykuły polecane
Ubezpieczenie rentoweZasiłek macierzyńskiZasiłekŚwiadczenie rehabilitacyjneUbezpieczenie choroboweUbezpieczenie emerytalneWcześniejsza emeryturaŚwiadczenie rodzicielskieZasiłek wychowawczy

Bibliografia


Autor: Piotr Ganicz, Paulina Porębska

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.