Świadczenie rodzicielskie

Z Encyklopedia Zarządzania

Świadczenie rodzicielskie to świadczenie należące do świadczeń rodzinnych. Definiowana jest, jako pomoc finansowa dla osób, które urodziły dziecko, a nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Ta pomoc jest niezależna od dochodów uzyskiwanych w rodzinie, dzięki temu matki otrzymują wsparcie finansowe ze strony państwa.

Osoby uprawnione do świadczenia rodzicielskiego

 • główną grupą odbiorców są matki, które nie pracują, czyli nie są pracownikami, albo też nie wykonują działalności gospodarczej, czyli do bezrobotnych, nie ma znaczenia czy zarejestrowane są te osoby w urzędzie pracy, studentek, a także kobiet pracujących, ale mających zawarte umowy cywilnoprawne.
 • kolejna grupa to opiekunowie faktyczni dziecka, a więc chodzi o osobę, która wystąpiła do sądu o przysposobienie dziecka i się nim zajmuje
 • rodzina zastępcza, nie wliczając tutaj rodziny zastępczej zawodowej
 • rodzic adopcyjny

Jednak, jeśli mamy do czynienia z grupą osób, które nie są biologicznymi rodzicami dziecka, obligatoryjne jest spełnienie wyszczególnionych warunków, które wskazują na wiek podopiecznego. Dziecko, co do zasady musi być do 7 roku życia, aby zostało przyznane świadczenie rodzicielskie, bądź też do 10 roku życia, jeśli dziecko ze względu na posiadaną niepełnosprawność podlega odroczeniu jego obowiązku szkolnego.

W pierwszej kolejności świadczenie rodzicielskie przysługuje matce dziecka, natomiast ojcu dziecka przysługuje w szczególnych okolicznościach między innymi, gdy matka porzuciła dziecko, zmarła bądź też skróciła okres pobierania pomocy, przez złożenie wniosku, oczywiście warunkiem jest wykorzystanie świadczenia przez czas trwania, co najmniej 14 tygodni (Topolewska M. 2016 s. 30)

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres

1. "52 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka,

2. 65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci,

3. 67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci,

4. 69 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci,

5. 71 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga lub więcej dzieci". (Ustawa o świadczeniach rodzinnych art. 17c)

Kiedy nie można pobierać świadczenia rodzicielskiego?

 • jeśli zasiłek macierzyński albo uposażenie za okres ściśle określony przepisami pobiera jedno z rodziców lub rodzina zastępcza albo opiekun faktyczny dziecka,
 • umieszczono dziecko w pieczy zastępczej (dotyczy to osób o których jest mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych art. 17. ust. 1 pkt 1 i 4,
 • jeśli zostało przerwane lub faktycznie nie sprawuje opieki nad dzieckiem osoba pobierająca świadczenie rodzicielskie albo osoba, która dopiero ubiega się o tą pomoc, wynikać to może również z wykonywania pracy zarobkowej bądź też z zatrudnieniem, które powodują że nie ma możliwość opieki nad tym dzieckiem
 • jeśli za granicą przysługuje już prawo osobie do podobnego świadczenia jakim jest świadczenie rodzicielskie
 • gdy w związku z tym samym dzieckiem i opieką nad nim zostało już przypisane prawo do świadczenia rodzicielskiego (Witoszko W. 2016 s. 8)

Wysokość świadczenia

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych świadczenie rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wysokość świadczenia rodzicielskiego to kwota 1000,00 złotych. Uprawnionej osobie do pobierania świadczenia rodzicielskiego przysługuje:

 • tylko jedno świadczenie w tym samym czasie i nie ma znaczenia liczba wychowywanych dzieci
 • przy wychowywaniu tego samego dziecka tylko jedno świadczenie rodzicielskie (Ustawa o świadczeniach rodzinnych art. 17c)

Świadczenie rodzicielskie należy się od danego dnia porodu, bądź też przysposobienia dziecka albo objęcia opieką. Niestety świadczenie nie będzie wypłacane w przypadku dwóch ostatnich pozycji nie dłużej niż gdy dziecko ukończy 7 albo 10 rok życia. Wniosek musi być złożony w ciągu trzech miesięcy od porodu by pomoc mogła być przyznana (Topolewska M. 2016 s. 31)


Świadczenie rodzicielskieartykuły polecane
Zasiłek chorobowyUbezpieczenie rentoweUbezpieczenie choroboweDodatki do wynagrodzeńZasiłek macierzyńskiZasiłekZasiłek wychowawczyŚwiadczenie pielęgnacyjneŚwiadczenie rehabilitacyjne

Bibliografia

 • Duniewska Z. (red.) (2014), Prawo administracyjne materialne, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Kubów A., Szczepaniak-Sienniak J. (red.) (2014), Polityka rodzinna w Polsce z perspektywy wybranych aspektów polityki społecznej i ekonomii. Doświadczenia innych państw europejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 364
 • Śliwka A. (2012), Nauki społeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław
 • Topolewska M. (2016), Wszystko o świadczeniach rodzinnych, Wydawnictwo Infor Biznes, Warszawa
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz.U. 2003 nr 228 poz.2255
 • Uścińska G. (2007), Koordynacja świadczeń rodzinnych w regulacjach wspólnotowych, Polityka Społeczna, nr 8
 • Witoszko W. (2016), Świadczenie rodzicielskie [w:] Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka


Autor: Dominika Adamczyk

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.