Niezdolność do pracy

Z Encyklopedia Zarządzania

Niezdolność do pracy - jest to całkowita lub częściowa utrata zdolności do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu bez rokowania odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu.

TL;DR

Niezdolność do pracy to utrata zdolności zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu. Może być całkowita, częściowa lub powodować konieczność opieki innej osoby. Ocena niezdolności uwzględnia stopień naruszenia zdolności oraz możliwość powrotu do pracy po leczeniu i rehabilitacji. Orzecza ją lekarz orzecznik ZUS. Osoba zainteresowana może wnieść sprzeciw do komisji lekarskiej, a prezes ZUS może zgłosić zarzut wadliwości orzeczenia. Nadzór nad orzecznictwem sprawuje prezes ZUS.

Rodzaje niezdolności do pracy

 • częściowa niezdolność do pracy - posiada ją osoba która utraciła - w znacznym stopniu - zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji,
 • całkowita niezdolność do pracy - osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy,
 • całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji - osoba utraciła zdolność do wykonywania pracy oraz posiada naruszenie sprawności organizmu w stopniu powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, [1]

Ocena niezdolności do pracy

Przy ocenie stopnia i przewidywanego okresu niezdolności do pracy oraz rokowania co do odzyskania zdolności do pracy uwzględnia się:

 1. stopień naruszenia sprawności organizmu oraz możliwości przywrócenia niezbędnej sprawności w drodze leczenia i rehabilitacji,
 2. możliwość wykonywania dotychczasowej pracy lub podjęcia innej pracy oraz celowość przekwalifikowania zawodowego, biorąc pod uwagę rodzaj i charakter dotychczas wykonywanej pracy, poziom wykształcenia, wiek i predyspozycje psychofizyczne[2]

Niezdolność do pracy orzeka się na okres nie dłuższy niż 5 lat. Okres ten może być wydłużony jeżeli według wiedzy medycznej nie ma rokowań odzyskania zdolności do pracy przed upływem tego okresu.

Niezdolność do pracy orzekana jest do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, w przypadku gdy:

 • nadal stwierdza się niezdolność do pracy,
 • osoba badana miała prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przez co najmniej ostatnich 5 lat poprzedzających dzień badania lekarskiego,
 • osobie badanej brakuje mniej niż 5 lat do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.

Oceny niezdolności do pracy oraz jej stopnia dokonuje lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ustala on również:

 1. datę powstania niezdolności do pracy,
 2. trwałość lub przewidywanego okresu niezdolności do pracy,
 3. związek przyczynowego niezdolności do pracy lub śmierci z określonymi okolicznościami,
 4. trwałość lub przewidywanego okresu niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 5. celowość przekwalifikowania zawodowego[3]

Od orzeczenia lekarza orzecznika osobie zainteresowanej przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej Zakładu, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia. Sprzeciw wniesiony po terminie nie jest rozpatrywany. Na wniosek osoby zainteresowanej, w uzasadnionych przypadkach, ZUS może jednak przywrócić termin na wniesienie sprzeciwu.

Orzeczenia wydawane są przez komisję lekarską w trzyosobowym składzie.

W terminie 14 dni od dnia wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika, prezes ZUS ma prawo zgłosić zarzut wadliwości orzeczenia i przekazać sprawę rozpatrzenia komisji lekarskiej. Osoba zainteresowana jest niezwłocznie informowana przez ZUS o zgłoszeniu tego zarzutu.

Lekarzem orzecznikiem lub członkiem komisji może być lekarz, który jest specjalistą w zakresie którejś z dziedzin medycyny oraz odbył przeszkolenie w zakresie ustalonym przez prezesa ZUS. Członek komisji lekarskiej nie może być jednocześnie lekarzem orzecznikiem.

Nadzór nad wykonywaniem orzecznictwa

Nadzór nad wykonywaniem orzecznictwa o niezdolności do pracy sprawuje Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nadzór ten obejmuje:

 1. kontrolę prawidłowości i jednolitości stosowania zasad orzecznictwa o niezdolności do pracy przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie,
 2. udzielanie lekarzom orzecznikom i komisjom lekarskim wytycznych w zakresie stosowania zasad orzecznictwa o niezdolności do pracy,
 3. prawo przekazania sprawy do rozpatrzenia przez komisję lekarską, jeżeli w wyniku kontroli, o której mowa w pkt 1, zostanie stwierdzony brak zgodności orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej ze stanem faktycznym lub zasadami orzecznictwa o niezdolności do pracy[4]


Niezdolność do pracyartykuły polecane
Badania do pracyBadania kierowcówUbezwłasnowolnienieUbezpieczenie rentoweStopnie niepełnosprawnościRentaUszczerbek na zdrowiuEmerytura pomostowaŚwiadczenie kompensacyjne

Przypisy

 1. Straszewska E., Pietras A., Miernicka I. (red) (2018) Prawo pracy a prawo ubezpieczeń społecznych. Prawo pracy w systemie prawa., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 2. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1270) Art. 13
 3. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1270) Art. 14 pkt 1
 4. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1270) Art. 14 pkt 5

Bibliografia

 • Muszalski W. (2004) Ubezpieczenie społeczne. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa
 • Straszewska E., Pietras A., Miernicka I. (red) (2018), Prawo pracy a prawo ubezpieczeń społecznych. Prawo pracy w systemie prawa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118
 • Uścińska G. (2008), Pożądane kierunki zmian systemu rentowego w Polsce, Polityka Społeczna, nr 8
 • Wągrowska-Koski E., Rybacki M. (2010), Identyfikacja najczęściej występujących problemów w orzekaniu o niezdolności do pracy dla celów rentowych na podstawie działalności ekspertyzowej przychodni chorób zawodowych w latach 205-2007, Medycyna pracy, nr 1
 • Wilmowska-Pietruszyńska A., Bilski D. (2014), O potrzebie jednoznacznego i jasnego precyzowania określeń stosowanych w polityce zabezpieczenia społecznego, Orzecznictwo lekarskie, nr 9


Autor: Renata Ptaszek

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.