Uszczerbek na zdrowiu

Z Encyklopedia Zarządzania

Uszczerbek na zdrowiu - "zwrot ogólny obejmujący swym zakresem znaczeniowym poszczególne, najpoważniejsze skutki zdrowotne czynów godzących w zdrowie człowieka[1]". W praktyce możemy wyróżnić trzy rodzaje uszczerbku na zdrowiu: ciężki, średni i lekki.

TL;DR

Artykuł omawia różne rodzaje uszczerbku na zdrowiu, takie jak ciężki, średni i lekki. W przypadku ciężkiego uszczerbku uwzględnia się m.in. utratę zmysłów, kalectwo, choroby nieuleczalne i niezdolność do pracy. Średni uszczerbek dotyczy innych naruszeń ciała lub zdrowia, a lekki trwa maksymalnie 7 dni. Artykuł opisuje także procedurę orzekania o uszczerbku na zdrowiu oraz możliwość ubiegania się o odszkodowanie z ZUS i KRUS.

Ciężki uszczerbek na zdrowiu

Za ciężki uszczerbek na zdrowiu uważa się pozbawienie człowieka jakiegoś zmysłu np. wzroku lub słuchu, odebranie zdolności do płodzenia, spowodowanie ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej niezdolności do wykonywaniu obowiązków w pracy, bądź trwałych i znaczących zeszpeceń i zniekształceń ciała. Typem uprzywilejowanym jest osoba, której działania były nieumyślne, natomiast typem kwalifikowanym jest spowodowanie śmierci człowieka nazywane nieumyślnym spowodowaniem śmierci[2].

Średni uszczerbek na zdrowiu

Zgodnie z art. 156. § 1 Kodeksu karnego średni uszczerbek na zdrowiu jest to nic innego jak inne naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia niż opisany w przypadku tzw. ciężkiego uszczerbku na zdrowiu[2]. Typem uprzywilejowanym jest spowodowanie go nieumyślnie. Z kolei, gdy sprawcą nieszczęścia jest osoba najbliższa pokrzywdzonego to ściganie przestępstwa występuje z urzędu, ale tylko na wniosek ofiary.

Lekki uszczerbek na zdrowiu

Lekki uszczerbek na zdrowiu ma taką samą definicję jak średni uszczerbek na zdrowiu, jednak różni się tym, że szkody wyrządzone wobec zdrowia bądź ciała nie trwa dłużej niż siedem dni. Typem uprzywilejowanym jest w tym przypadku działanie nieumyślne. Karą za lekki uszczerbek na zdrowiu jest kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do jednego roku[2].

Uszczerbek na zdrowiu doznany w skutek wypadku lub choroby

Uszkodzenia doznana w następstwie choroby bądź wypadku uznaje się za "uszczerbek na zdrowiu" w momencie gdy[3]:

 • występuje stały uszczerbek na zdrowiu, który narusza sprawność fizyczną lub psychiczną człowieka oraz powoduje trwałe upośledzenia organizmu
 • występuje długotrwały uszczerbek na zdrowiu, który narusza sprawność fizyczną lub psychiczną człowieka oraz powoduje upośledzenie czynności organizmu, które trwa dłużej niż 6 miesięcy, ale istnieje możliwość poprawy stanu poszkodowanego.

Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu

Takie orzeczenie w przypadku wypadków przy pracy i chorób zawodowych wydaje lekarz orzecznik bądź komisja lekarska ZUS poprzez przeprowadzenie badania lekarskiego poszkodowanego oraz sprawdzenie jego dokumentacji medycznej. Stopień uszczerbku na zdrowiu jest stwierdzany dopiero w momencie zakończenia leczenia ubezpieczonego i jego potencjalnej rehabilitacji. Stopień ten stwierdzany jest procentowo na podstawie tabeli norm uszczerbku znajdującej się w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z ZUS i KRUS

Każdej osobie ubezpieczonej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych albo Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przysługuje możliwość czynienia starań o wyżej wymienione zadośćuczynienie[4][5]:

 • W przypadku ubiegania się o odszkodowanie z ZUS, reguluje je zapis art. 11 z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, który mówi o prawie do jednorazowej rekompensaty z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych z ZUS ubezpieczonemu, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.
 • Jeśli mowa o KRUS (tutaj regulują zapisy Ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników), prawo do jednorazowego wynagrodzenia szkody należy się ubezpieczonemu, który w przypadku wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu oraz członkom rodziny ubezpieczonego, który w przypadku tejże pracy lub choroby zawodowej zmarł.

Aby ubieganie się o owe świadczenie było uskutecznione zależy bowiem od zgłoszenia zdarzenia przełożonemu, złożeniu odpowiedniego dokumentu wnioskującego o odszkodowanie z tego tytułu do placówki ZUS lub swojego pracodawcy. Z kolei, jeśli wnioskujemy do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do złożenia wniosku o odszkodowanie zobowiązany jest rolnik, domownik lub inna osoba upoważniona we właściwej dla wnioskodawcy jednostki KRUS. Może to zrobić osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, telefonicznie.

Należy pamiętać, że wydanie ostatecznego oświadczenia przez te instytucje nie zamyka sprawy. Poszkodowany może wnieść odwołanie do sądu rejonowego za pośrednictwem organu rentowego, który tą decyzję wydał.


Uszczerbek na zdrowiuartykuły polecane
Wypadek przy pracyŚwiadczenie pielęgnacyjneRenta inwalidzkaŚwiadczenie rehabilitacyjneZasiłek pielęgnacyjnyNiezdolność do pracyUbezpieczenie choroboweŚwiadczenie kompensacyjneRenta

Przypisy

 1. Jurek T. (2010), Opiniowanie sądowo-lekarskie w przestępstwach przeciwko zdrowiu, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 31
 2. 2,0 2,1 2,2 Cieślak W. (2010), Prawo karne: Zarys instytucji i naczelne zasady, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 260
 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą, (2014), Dz.U. poz. 616
 4. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, (1991), Dz. U. Nr 7 poz. 24
 5. art. 11 z dnia 30 października 2002 r. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy,(2002) Dz. U. nr 199

Bibliografia

 • Cieślak W. (2010), Prawo karne: Zarys instytucji i naczelne zasady, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Jackowiak U., Uziak W., Wypych-Żywicka A. (2012), Prawo Pracy. Podręcznik dla studentów prawa, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Jurek T. (2010), Opiniowanie sądowo-lekarskie w przestępstwach przeciwko zdrowiu, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Dz.U. 1991 nr 7 poz. 24
 • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą Dz.U. 2014 poz. 616
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553


Autor: Oliwia Skowron

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.