Wypadek przy pracy

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Wszystkie kwestie związane z wypadkiem przy pracy w prawie polskim zostały uregulowane ustawą z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1673, Nr 241, poz. 2074; z 2003 r. Nr 83, poz. 760)

W myśl ustawy za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z:

 • wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych
 • wykonywaniem czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez pozwolenia
 • pozostawieniem pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze z siedziby pracodawcy do miejsca pracy wynikającego ze stosunku pracy.

Podążając dalej za ustawą za wypadek przy pracy uważa się także zdarzenie powodujące uraz lub śmierć, które wystąpiło podczas:

 • uprawiania sportu w trakcie zawodów i treningów przez osobę pobierającą stypendium sportowe
 • wykonywania odpłatnej pracy na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania
 • pełnienia mandatu posła lub senatora, pobierającego uposażenie
 • odbywania szkolenia lub stażu przez absolwenta pobierającego stypendium stażowe na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy
 • wykonywania przez członka jakiejkolwiek spółdzielni oraz osoby traktowanej na równo z członkiem spółdzielni, pracy na rzecz tej spółdzielni
 • wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług
 • wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności pozarolniczej
 • wykonywania przez osobę duchowną czynności religijnych lub czynności związanych z powierzonymi funkcjami duszpasterskimi lub zakonnymi
 • odbywania zastępczych form służby wojskowej
 • nauki w Krajowej Szkole Administracji Publicznej przez słuchaczy pobierających stypendium.

Poza tym ustawodawca przewiduje następujące rodzaje wypadków przy pracy:

 • wypadek śmiertelny - to wypadek w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wypadku,
 • wypadek ciężki - to wypadek na skutek którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała
 • wypadek zbiorowy - to wypadek, któremu wskutek tego samego zdarzenia uległy co najmniej 2 osoby

Występują również sytuacje traktowane na równi z wypadkiem przy pracy. Są to wypadki którym pracownik uległ podczas:

 • podróży służbowej
 • szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony
 • wykonywania czynności zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Bibliografia

 • Dz.U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1990
 • Dz.U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1991
 • Dz.U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1992
 • Fijałkowski T. "Wypadki przy pracy", DIFIN sp. z o.o., W-wa 2003

Autor: Sebastian Malik