Koszty wypadków przy pracy

Z Encyklopedia Zarządzania
Koszty wypadków przy pracy
Polecane artykuły


Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673) za wypadek przy pracy uznaje nagłe zdarzenie, powodujące uraz u osoby poszkodowanej i wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku z pracą:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem: zwykłych czynności albo poleceń przełożonych,
 • czynności w interesie zakładu pracy, nawet bez polecenia,
 • w czasie pozostawania w dyspozycji zakładu pracy w drodze między siedzibą zakładu pracy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Oprócz wypadków śmiertelnych, powodujących urazy bezpowrotne i czasowe, występują też wypadki nie powodujące urazów u pracowników. Są one przyczyną powstawania strat materialnych i jest ich dużo więcej.

Koszty

Koszty bezpośrednie, które ponosi pracodawca w związku z wypadkiem (leczenie i odszkodowania) stanowią tylko 20% łącznych kosztów. Pozostałe 80% stanowią koszty pośrednie (nie objęte ubezpieczeniem i nie rejestrowane przez instytucje ubezpieczeniowe).

Koszt wypadku to teoretyczna wartość zwiększająca koszty własne przedsiębiorstwa, o którą w związku z zaistniałym wypadkiem zmniejsza się wielkość zysku lub powiększa wysokość poniesionych strat. Koszty wypadków dzielą się na koszty kontrolowane i koszty niekontrolowane przez przedsiębiorstwo.

Kosztami kontrolowanymi są wszystkie nieubezpieczone koszty wypadków oraz te koszty ubezpieczone, na których wysokość przedsiębiorstwo może oddziaływać np. dodatkowa, podwyższona składka na ZUS (do wysokości 7%) z tytułu pogorszenia warunków pracy.

Obliczanie kosztów całkowitych

Aby obliczyć koszt wypadku należy:

 • określić spowodowane przez wypadek straty i wydatki,
 • zebrać i zarejestrować dane niezbędne do obliczenia poszczególnych składników kosztów,
 • obliczyć straty, wydatki i ich koszt ogólny.

Całkowity koszt wypadku przy pracy to różnica między sumą poszczególnych składników kosztów a otrzymanymi odszkodowaniami. Do obliczenia kosztu ogółem można skorzystać ze wzoru:

KO = (Kcs + Kpmit + Kz + Kzp + Ksm + Kn + Kś + Ki) - O, gdzie:

Kcs - koszt czasu straconego,

Kpmit - koszt pomocy medycznej i transportu,

Kz - koszt zastępstw,

Kzp - koszt zakłóceń w produkcji,

Ksm - koszt strat materialnych,

Kn - koszt napraw,

Kś - koszt świadczeń,

Ki - koszty inne,

O - odszkodowania otrzymane z instytucji ubezpieczeniowej.

Bibliografia

 • Cascio W. F., Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich, Oficyna ekonomiczna - Dom wydawniczy ABC, Kraków 2001,
 • Kowal E. Ekonomiczno-społeczne aspekty ergonomii PWN Warszawa - Poznań 2002,
 • Wypadek.pl, Metody zbierania danych i obliczania skutków wypadków przy pracy, www.wypadek.pl/bibl/oprac/pawlowska1.htm, data odczytu: 12.04.06,
 • Danuta Koradecka, Bezpieczne i zdrowe miejsca pracy - szanse i zagrożenia związane z wdrażaniem dyrektyw EU w zakresie bhp, Instytut Pracy I Spraw Socjalnych, www.ipis.com.pl/polspo/konferencja2002/koradecka.doc, data odczytu: 12.04.06,
 • Rzepecki, J. (2005). Społeczne koszty wypadków przy pracy w Polsce. Bezpieczeństwo Pracy: nauka i praktyka, (7/8), 34-37.

Autor: Justyna Grabowska