Pozapłacowe koszty pracy

Pozapłacowe koszty pracy obejmują wszystkie elementy całkowitych kosztów pracy, które są ponoszone przez przedsiębiorstwo poza wynagrodzeniem bezpośrednim. Tworzą one zatem znaczną część przeciętnych wydatków przedsiębiorstwa na pracę. Stanowią szczególną kategorię badawczą, niezwykle zróżnicowana oraz zindywidualizowaną. Na ich występowanie, wielkość a także strukturę ma wpływ bardzo dużo różnych czynników w tym między innymi przepisy prawne, postanowienia zbiorowych układów pracy, sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa oraz jego polityka personalna.

Klasyfikacja pozapłacowych kosztów pracy

Pozapłacowe koszty pracy można podzielić na dwie zasadnicze kategorie: bezpośrednie oraz pośrednie.

Bezpośrednie pozapłacowe koszty pracy:

 • Wynagrodzenie za czas nieprzepracowany:
 • wynagrodzenie za czas urlopów wypoczynkowych,
 • dodatki wakacyjne,
 • wynagrodzenie za czas oficjalnych dni świątecznych,
 • inne wynagrodzenia za czas nieprzepracowany przyjęty na podstawie uzgodnień statutowych, kontraktowych lub dobrowolnych,
 • Płatności w naturze (w szczególności koszty mieszkań, ogrzewania, żywności i odzieży)

Pośrednie pozapłacowe koszty pracy:

gwarantowana płaca za okres choroby, ubezpieczenia w razie chorób zawodowych lub wypadków przy pracy, zasiłki rodzinne),

 • tradycyjne, kontraktowe lub dobrowolne koszty ubezpieczeń społecznych (np. dodatkowe systemy emerytalne, dodatkowe ubezpieczenia od bezrobocia, kontraktowe lub dobrowolne płatności dodatkowe w razie choroby lub wypadku),
 • Pozostałe składniki:
 • inne wydatki (w szczególności transport, wydatki na kulturę i opiekę zdrowotną),
 • koszty szkolenia zawodowego (wynagrodzenia uczniów),
 • podatki i subsydia (socjalne).

Zewnętrzne czynniki kształtujące pozapłacowe koszty pracy

Do czynników kształtujących pozapłacowe koszty pracy, oddziałujących z zewnątrz na przedsiębiorstwo, można zaliczyć:

 • Ubezpieczenia społeczne:
 • koncepcje i zakres ubezpieczeń społecznych w danym kraju,
 • przepisy prawne i finansowe,
 • Ochrona pracy:
 • polityka rynku pracy,
 • ustawodawstwo pracy,
 • zakres ustawodawstwa ochronnego wyznaczającego przedsiębiorstwu określone obowiązki w zakresie warunków pracy,
 • Edukacja:
 • przepisy regulujące wstępne (potem cykliczne) obowiązkowe szkolenia bhp,
 • Działalność socjalna:
 • polityka społeczna państwa,
 • siła związków zawodowych,
 • ustawodawstwo pracy,
 • układy zbiorowe.

Bibliografia:

 • Furmańska-Maruszak A., Koszty pracy a ztrudninie.Współczesne koncepcje a rzeczywistość, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 2008, s. 42-51,
 • Pocztowski A.,Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław 1996,

Autor: Patrycja Grzesińska