Deklaracja PFRON

Z Encyklopedia Zarządzania

Deklaracja PFRON - jest to dokument, który jest podstawą naliczenia w danej jednostce gospodarczej, odpisu na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i rozliczenie jednostki z tym Funduszem. Dokument ten jest sporządzany w ujęciu miesięcznym i zawiera on informacje na temat zatrudniania ogółem oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, naliczeniu odpisu podstawowego i jego zmniejszaniu z tytułu korzystania ze świadczeń zakładów pracy chronionej.

Obowiązkiem sporządzania deklaracji PFRON objęci są pracodawcy, którzy zatrudniają, co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ich zakładzie jest niższy niż 6 %. Wpłaty na PFRON stanowią dla firmy spore obciążenie finansowe (R. Jagoda 2016). Deklarację sporządza pracodawca, należy ją przesłać do PFRON do dnia 20 następnego miesiąca po miesiącu, w którym zaistniało powstanie obowiązku wpłat. Pracodawca dokonuje wpłat do dnia 20 następnego miesiąca po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłat.

TL;DR

Deklaracja PFRON jest dokumentem niezbędnym do naliczenia odpisu na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i rozliczenia jednostki z tym funduszem. Deklarację muszą składać pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników i mają wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych poniżej 6%. Istnieje wiele rodzajów deklaracji, w zależności od profilu działalności firmy. Artykuł omawia również różne ulgi podatkowe dla osób niepełnosprawnych oraz pośrednictwo pracy i rehabilitację zawodową dla tej grupy.

Rodzaje deklaracji

Rodzaje deklaracji PFRON:

 • DEK-I-0 (deklaracja miesięczna) - składana jest jeśli firma nie osiąga wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% oraz nie jest przedsiębiorstwem wymienionym w innych deklaracjach.
 • DEK-I-a (deklaracja miesięczna) - składana jest jeśli firma nie osiąga wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% i jest państwową i samorządową budżetową jednostką organizacyjną, zakładem budżetowym, gospodarstwem pomocniczym, instytucją kultury lub jednostką organizacyjną zajmującą się statutowo ochroną dóbr kultury uznanych za pomnik historii.
 • DEK-I-b (deklaracja miesięczna) - składana jest jeśli firma nie osiąga wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości minimum 2% i jest publiczną lub niepubliczną uczelnią, szkołą, placówką opiekuńczo-wychowawczą lub resocjalizacyjną.
 • DEK-I-u (deklaracja - załącznik do deklaracji miesięcznych DEK-I-0, DEK-I-a albo DEK-I-b) - składana jest jeśli firma korzysta z obniżenia wpłat.
 • DEK-II-a - składana jest jeśli pracodawca prowadzi zakład pracy chronionej.
 • DEK-II-b - składana jest jeśli pracodawca prowadzi zakład aktywności zawodowej.
 • DEK-II-u - składana jest, jeśli osoba jest sprzedającym wystawiającym informacje o kwocie obniżenia wpłat na PFRON z naruszeniem obowiązujących przepisów.
 • DEK-W - składana jest jeśli pracodawca, który nie wydzielił lub zorganizował stanowiska pracy dla pracownika, który w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej utracił zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku.
 • DEK-R (deklaracja roczna) - składana jest jeśli w ciągu roku kalendarzowego pracodawca miał obowiązek złożyć przynajmniej jedną deklarację.
 • DEK-Z (deklaracja ewidencyjna) - składana jest jeśli przedsiębiorca rejestruje się w PFRON jako zobowiązany do wpłat lub jeśli zmienił dane ewidencyjne (nazwę, adres itp.)

Informacje

Rodzaje Informacji:

 • INF-1 (informacja miesięczna - o zatrudnieniu, kształceniu lub działalności na rzecz osób niepełnosprawnych) - składana jest jeśli przedsiębiorstwo osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% (albo 2%)
 • INF-2 (informacja roczna - o zatrudnieniu, kształceniu lub działalności na rzecz osób niepełnosprawnych) - składana jest jeśli w ciągu roku kalendarzowego przedsiębiorca miał obowiązek złożyć przynajmniej jedną informację INF-1.
 • INF-Z (informacja ewidencyjna) - składana jest jeśli przedsiębiorca rejestruje się w PFRON jako zwolniony z wpłat lub jeśli zmienił dane ewidencyjne (nazwę, adres itp.)
 • INF-I-u (wraz z załącznikiem INF-U) - składana jest jeśli przedsiębiorca jest sprzedającym, który wystawił przynajmniej jedną informację o kwocie obniżenia wpłat na PFRON (wystawił INF-U) w ciągu miesiąca sprawozdawczego.

(Departament ds. Wpłat, 2017).

Opis sekcji deklaracji DEK-I-0

A. DANE EWIDENCYJNE PRACODAWCY

 • Pozycje 1-13 Są to podstawowe dane o firmie: numer w rejestrze PFRON, REGON, NIP, PKD, pełna nazwa pracodawcy, Kod pocztowy, Miejscowość, Ulica, Nr domu, Nr lokalu

B. DANE DO DEKLARACJI

 • Pozycje 14-15 To okres sprawozdawczy: miesiąc i rok, w którym składana jest deklaracja oraz rodzaj deklaracji: zwykła lub korygująca.

C. DANE O ZATRUDNIENIU

 • Pozycje 16-32 Tu należy wpisać zatrudnienie wszystkich pracowników w danym miesiącu oraz liczbę etatów osób niepełnosprawnych ogółem w stosunku do zatrudnieniu ogółem.

D. ROZLICZANIE WPŁATY

 • Pozycje 33-44 Wyliczane są tu należne wpłaty oraz przysługujące przedsiębiorstwu obniżenia wpłat.

E. UWAGI

 • Pozycje 45-46 Data wypełnienia deklaracji i podpis pracodawcy

Rodzaje ulg dla niepełnosprawnych

Renta z tytułu niezdolności do pracy- renta ta może być przyznana na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1982 roku o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. Nowela do ustawy z 28 czerwca 1996 roku wycofała się z pojęcia "inwalidztwo" zamieniając je na "niezdolność do pracy". Osoba niepełnosprawna może być całkowicie bądź częściowo niezdolna do pracy. Całkowita niezdolność do pracy związana jest z tym, że osoba utraciła zdolność do wykonywania danej pracy i nie zapowiada się, że tą zdolność odzyska po przekwalifikowaniu. Z kolei osoba częściowo niezdolna do pracy to osoba, która utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.

Ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych

Ulgi te polegają na:

 • odliczeniu danych wydatków od podstawy opodatkowania,
 • zwolnieniu danego rodzaju dochodów od opodatkowaniu.

Pośrednictwo pracy i pośrednictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne korzystają z pośrednictwa pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu z uwzględnieniem zmian znajdujących się w ustawie o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Zgodnie z ustawą o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu ustawa ta ma zastosowanie do osób niepełnosprawnych absolwentów, które otrzymały uprawnienia do wykonywania zawodu oraz do osób niepełnosprawnych, których stan zdrowia pozwala na podjęcie zatrudnienia co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub służbie. Organy prowadzące pośrednictwo pracy osób niepełnosprawnych.

W stosunku do osób niepełnosprawnych

 • pośrednictwo pracy
 • poradnictwo pracy
 • szkolenie
 • przekwalifikowanie

prowadzą wyspecjalizowane służby rejonowych biur pracy (gdzie rejestrują się osoby niepełnosprawne), a także wojewódzkie ośrodki do spraw zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych utworzone w ramach wojewódzkich biur pracy.

Środki PFRON przeznaczane są na pomoc osobom niepełnosprawnym w dostosowaniu środowiska do ich potrzeb po wysłaniu odpowiedniego wniosku. Należy przygotować je prawidłowo ze względu na to, że mogą być odrzucone z powodów merytorycznych i formalnych. Z analizy przeprowadzonej w 2006 roku wynika, że do 2006 większość takich wniosków była nieprawidłowa i nawet 60% funduszy nie było wykorzystanych (A. Barabasz 2006).


Deklaracja PFRONartykuły polecane
Płatnik składekZakład pracy chronionejUbezpieczenie zdrowotneFundusz socjalnyZakładowy Fundusz Świadczeń SocjalnychWypadek przy pracyUbezpieczenie emerytalneDofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczejŚwiadczenie pielęgnacyjne

Bibliografia

 • Barabasz A. (2006), Europejski Fundusz Społeczny jako instrument aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce w latach, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań
 • Jagoda R. (2016), Wpływ obciążeń z tytułu składek PFRON na wynik finansowy przedsiębiorstwa, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 1 (79)
 • Nowak E. (red.) (1996), Leksykon rachunkowości, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776
 • Zdziennicka-Kaczocha G. (1997), Zatrudnienie osób niepełnosprawnych, Wydawnictwo Sigma, Skierniewice


Autor: Dorota Dziedzina, Tomasz Wurst

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.