Zakład pracy

Z Encyklopedia Zarządzania
Zakład pracy
Polecane artykuły


Zakład pracy - organizacja działająca na podstawie przepisów definiujących cel powstania, zakres działania, zatrudniająca pracowników na podstawię umowy o pracę. Uważany jest on za synonim pracodawcy z znaczeniu przedmiotowym, dla zdefiniowania jednostki techniczno-organizacyjnej stanowiąca miejsce wykonywania określonych zadań. Bazowym zadaniem zakładu pracy jest produkowanie dóbr i świadczenie usług na rzecz zaspokajania potrzeb społeczeństwa [1].

Społeczna inspekcja pracy

Jest zadaniem społecznym wykonywanym przez pracowników. Ma ona na celu zagwarantowanie przez zakład pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz obronę uprawnień pracowniczych, które są zdefiniowane w przepisach prawa pracy. Społeczna inspekcja pracy reprezentuje pracowników w zakładach pracy. Społeczną inspekcję pracy w zakładach pracy kreują:

 1. Zakładowy społeczny inspektorat pracy - dla wszystkich w zakładach pracy
 2. Wydziałowi społeczni inspektorzy pracy - dla wybranych wydziałów
 3. Grupowi społeczni inspektorzy pracy - dla komórek wydziałów [2].

Zadania społecznej inspekcji pracy

Do zadań społecznej inspekcji pracy należy:

 • kontrolowanie kondycji budynków, maszyn lub urządzeń ze strony bezpieczeństwa i higieny pracy
 • kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa pracy
 • uczestniczenie w analizie przyczyn powstania wypadków podczas pracy
 • uczestniczenie w analizie społecznych przeglądów warunków pracy
 • osądzanie planów ulepszenia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy
 • podejmowanie działań dla pracowników zakładów pracy w celu kształtowania odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działanie na pracowników aby przestrzegali przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
 • wykonywanie innych zadań zdefiniowanych w ustawie i przepisach [3].

Zakład pracy chronionej

Jest to przedsiębiorstwo dostosowane do zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Główną ideą zakładu jest nie tylko zysk lecz również aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, które nie raz nie mają wystarczających kwalifikacji na otwartym rynku pracy. Wojewoda wydaję postanowienie o nadaniu statusu zakładu pracy chronionej. Warunkiem otrzymania statusu jest:

 • prowadzenie przedsiębiorstwa co najmniej 12 miesięcy
 • zatrudnienie minimum 25 pracowników
 • osiąganie przez co najmniej 6 miesięcy wymagany wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
 • dysponowanie pomieszczeniami zgodnymi z przepisami i zasadami bezpieczeństwa oraz higieny pracy, które uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych
 • gwarancja specjalistycznej opieki medycznej oraz usług rehabilitacyjnych.

Wskaźniki zatrudnienia są spełnione kiedy:

 • minimum 50%, w tym 20% ogółu ogółu zatrudnionych to osoby ze sporym lub umiarkowanym poziomem niepełnosprawności
 • minimum 30% pracowników to pracownicy niewidomi bądź chorzy psychicznie, upośledzeni umysłowo.

Wyjątkowe uprawnienia z których mogą korzystać zakłady pracy chronionej:

 1. zwolnienie z podatków (oprócz podatków od: gier, akcyzy, podatku VAT, cła)
 2. zwolnienie z opłat (oprócz opłat o charakterze sankcyjnym)
 3. zapomoga z PFRON

Środki osiągnięte z wyżej wymienionych zwolnień w 90% powinny doładowywać zakładowy fundusz rehabilitacyjny i być przeznaczone na:

 • wsparcie materialne potrzeb niepełnosprawnych
 • finansowanie rehabilitacji [4].


Bibliografia

Przypisy

 1. Kodeks pracy, 2018, s. 6
 2. Ustawa o społecznej inspekcji pracy, 2018, s. 1
 3. Ustawa o społecznej inspekcji pracy, 2018, s. 2
 4. biznes.gov.pl

Autor: Wioletta Maciaszek