Numer REGON

Z Encyklopedia Zarządzania
(Przekierowano z REGON)

Numer statystyczny REGON-numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. Stanowi on wielocyfrowy i wieloczłonowy symbol cyfrowy umieszczany w rejestrze prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny w celu ewidencji funkcjonujących podmiotów gospodarczych.

TL;DR

Numer REGON to identyfikacyjny numer rejestracyjny podmiotów gospodarczych w Polsce. Rejestr REGON jest prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny i zawiera informacje o nazwie, adresie, formie prawnej, działalności i innych danych dotyczących podmiotów gospodarczych. Numer REGON jest wymagany przy rejestracji w różnych rejestrach i systemach administracji publicznej oraz przy zakładaniu konta bankowego dla przedsiębiorstw. Część informacji z rejestru jest publicznie dostępna, ale niektóre dane, takie jak numer PESEL i adres zamieszkania, są chronione.

Informacje ogólne

Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, REGON, został utworzony na podstawie art. 41 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068).

Szczegółowe zasady prowadzenia i aktualizacji rejestru określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. poz. 2009).

Rejestr REGON jest bieżąco aktualizowanym zbiorem informacji o podmiotach gospodarki narodowej prowadzonym w systemie informatycznym w postaci centralnej bazy danych.

Rejestr REGON

Rejestr REGON:

 • służy osiągnięciu spójności identyfikacyjnej podmiotów gospodarki narodowej wpisywanych do innych urzędowych rejestrów i systemów informacyjnych administracji publicznej,
 • służy jednolitości opisów stosowanych w nomenklaturze pojęciowej i klasyfikacyjnej we wszystkich urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej,
 • dostarcza ogólnej charakterystyki działających w gospodarce narodowej podmiotów w przekrojach: terytorialnym, własnościowym, rodzajów działalności, form prawnych itp.,
 • umożliwia sporządzanie wykazu adresów działających podmiotów,
 • jest podstawą do tworzenia baz i banków danych o podmiotach gospodarki narodowej,
 • Stanowi główne źródło zasilania bazy jednostek wybieranych do badań statystycznych.

Podmioty i dane objęte rejestrem

Numer REGON nadawany jest:

 • Osobom prawnym,
 • Jednostką organizacyjnym niemającym osobowości prawnej,
 • osobą fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą (a więc osoby, których działalność jest wpisana do ewidencji działalności gospodarczej, a także działające na własny rachunek w celu osiągnięcia zysku oraz osoby prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne) po złożeniu odpowiedniego wniosku w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym wraz z aktualną opłatą w formie znaczków skarbowych. Jeżeli osoby działają jako wspólnicy, nie podlegają oni odrębnej rejestracji, ale uzyskują numer jako spółka,
 • a także jednostką lokalnym wyżej wymienionych podmiotów.

Informacje składające się na rejestr REGON

 • nazwa, czyli firma przedsiębiorcy,
 • nazwisko i imiona oraz PESEL osoby prowadzącej gospodarczą,
 • numer identyfikacji podatkowej NIP, o ile taki posiada,
 • adres zawierający: województwo, powiat, gminę, kod pocztowy; miejscowość poczty, miejscowość, ulicę, numer nieruchomości, numer lokalu, opis nietypowego miejsca lokalizacji, skrytkę pocztową siedziby, miejsce zamieszkania, adres korespondencyjny, numer telefonu i faksu przedsiębiorcy,
 • forma prawna i forma własności,
 • zakres działalności według PKD (wykaz rodzajów działalności, rodzaj przeważającej działalności),
 • daty powstania przedsiębiorcy, rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zakończenia działalności, skreślenia z ewidencji,
 • nazwa organu ewidencyjnego, numer ewidencyjny, data wpisu, liczba zatrudnionych,
 • w wypadku gospodarstwa rolnego - powierzchnia ogólna i użytków rolnych zakodowane według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych.

Ogólne zasady tworzenia numeru REGON

Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarki narodowej składa się z 9 cyfr przypisanych osobie prawnej, jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, lub osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Osiem pierwszych cyfr numeru stanowi liczbę porządkową, a dziewiąta cyfrę kontrolną.

Numer identyfikacyjny jednostki lokalnej składa się z 14 cyfr, przy czym dziewięć pierwszych stanowi numer identyfikacyjny osoby prawnej, jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, która utworzyła jednostkę lokalną, cztery kolejne są liczbą porządkową przypisaną utworzonej jednostce lokalnej, a czternasta jest cyfrą kontrolną całego numeru identyfikacyjnego jednostki lokalnej.

Wpis lub zmiana wpisu w rejestrze REGON przedsiębiorców będących osobami fizycznymi

Zgodnie z art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr z 2016 r. poz. 1068) podmiot gospodarki narodowej ma obowiązek rejestracji w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) prowadzonej działalności.

Dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi następuje na podstawie danych z wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który przedsiębiorca składa za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP. Wniosek o wpis do CEIDG może być również złożony przez przedsiębiorcę w wybranym urzędzie gminy osobiście lub wysłany listem poleconym. CEIDG przesyła do Głównego Urzędu Statystyczne odpowiednie dane zawarte we wniosku o wpis do CEIDG niezbędne dla uzyskania, zmiany albo skreślenia wpisu w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON).

Wpis, zmiana wpisu lub skreślenie z rejestru REGON podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego

Dla podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, z wyłączeniem rejestru dłużników niewypłacalnych i podmiotów, o których mowa w art. 49a ust. 1 o Krajowym Rejestrze Sądowym, następuje na podstawie danych przekazywanych do rejestru REGON drogą elektroniczną z KRS, a w zakresie danych uzupełniających wymienionych w art. 42, ust. 3a, pkt 2 ustawy o statystyce publicznej - z CRP KEP.

Zgodnie z przepisami prawa przedsiębiorcy powinni zgłaszać się do właściwych urzędów statystycznych tylko w przypadku, gdy:

 • wniosek dotyczy zmian nieobjętych wpisem do CEIDG, tj.: zmiana liczby pracujących, wpis działalności nie podlegającej wpisowi do CEIDG - np.: działalność gospodarstwa rolnego (z ewentualnym upoważnieniem dla osoby, która składa wniosek w imieniu przedsiębiorcy - jeżeli zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z poźn. zm.) podmiot działa przez pełnomocnika),
 • wniosek o wpis do rejestru podmiotów składa spółka kapitałowa w organizacji - zgodnie z brzmieniem art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (…) - spółka kapitałowa może podjąć działalność gospodarczą przed uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców,
 • występują z żądaniem wydania aktualnego zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON.

Wpis lub zmiana wpisu w rejestrze REGON podmiotu gospodarki narodowej niebędącego przedsiębiorcą

Wpis lub zmiana wpisu w rejestrze REGON podmiotu gospodarki narodowej niebędącego przedsiębiorcą następuje:

 • dla szkół i placówek oświatowych na postawie danych przekazywanych z bazy danych Systemu Informacji Oświatowej (SIO) do rejestru REGON,
 • dla pozostałych podmiotów na podstawie wniosku RG-OP lub RG-OF.

Wniosek RG-OP lub RG-OF powinien być złożony w urzędzie statystycznym lub jego oddziale w województwie, na terenie którego:

 • osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej ma siedzibę,
 • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą niepodlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ma miejsce zamieszkania.

Daty w rejestrze REGON

Zawiera on daty:

 • wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
 • rozpoczęcia działalności, czyli dzień dokonania pierwszej czynności należącej do zakresu tych, dla których podmiot został powołany,
 • zawieszenia działalności,
 • wznowienia działalności,
 • zakończenia działalności, czyli datę skreślenia z gminnej ewidencji działalności gospodarczej.

Po dokonaniu wpisu przedsiębiorca otrzymuje zaświadczenie wysyłane pocztą (w terminie do 14 dni od dnia wpływu wniosku do urzędu statystycznego) o numerze identyfikacyjnym. Istnieje również możliwość wydania zaświadczenia bezpośrednio przedsiębiorcy.

Zmiana danych

Każda zmiana danych, które umieszczane są w rejestrze musi zostać zgłoszona przez przedsiębiorcę na odpowiednim formularzu (RG-1). Taki sam obowiązek ciąży na urzędach statystycznych, które w przypadku zmian w rejestrze wysyłają przedsiębiorcom pocztą nowe zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON.

Skreślenie z rejestru może nastąpić w dwojaki sposób: na wniosek samego przedsiębiorcy o skreślenie go z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (formularz RG-2) lub na podstawie danych dostarczonych przez organy prowadzące urzędowe rejestry i ewidencje, w których dokonano skreślenia podmiotu.

Ujawnianie informacji z bazy REGON

Na podstawie ustawy o statystyce publicznej (DzU z 1995 r. nr 88, poz. 439 z późn, zm.) część informacji z REGON jest jawna. Pisemne zamówienie pozwala na uzyskanie danych takich jak:

 • nazwa i adres siedziby, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - dodatkowo nazwisko i imiona,
 • forma prawna i forma własności,
 • wykonywana działalność, w tym rodzaj przeważającej działalności,
 • data powstania, rozpoczęcia, zawieszenia, zakończenia działalności,
 • nazwa organu rejestrowego lub ewidencyjnego, nazwa rejestru (ewidencji) i nadany przez ten organ numer.

Ochroną zostały jednak objęte dane, jak np. numer PESEL, czy adres miejsca zamieszkania osoby fizycznej.

Numer REGON jest niezbędny przy dokonywaniu przez przedsiębiorców wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Na jego podstawie urząd statystyczny udziela również informacji, w której grupie zatrudnienia mieści się podmiot o zadanym numerze REGON (w grupie pierwszej mieści się od 0 do 9 pracowników, w grupie drugiej od 10 do 49 pracowników, w grupie trzeciej od 50 do 249 pracowników, w grupie czwartej od 250 do 999 pracowników, w grupie piątej powyżej 999 pracowników). Jest on także wymagany przez banki podczas zakładania konta na rzecz przedsiębiorstwa.


Numer REGONartykuły polecane
Rejestracja działalności gospodarczejCentralna ewidencja działalności gospodarczejEwidencja działalności gospodarczejRejestr przedsiębiorcówUstawa o KRSNumer KRSRejestr firmRodzaje dokumentów składanych do ZUSIdentyfikacja podatnika - numer NIP

Bibliografia

 • Dowgiałło Z. (2004), Słownik ekonomiczny przedsiębiorcy, Wydawnictwo Znicz, Szczecin
 • Feliński J. (2013), Spółki cywilne osób fizycznych: po zmianach przepisów prawnych z ujednoliconym tekstem ustawy o swobodzie działalności gospodarczej: wpis przedsiębiorcy do CEIDG, utrata podmiotowości spółki cywilnej, wspólnicy przedsiębiorcami, zmiana formy prawnej, zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej, Wydawnictwo Sigma, Skierniewice
 • Korczyn A. (2014), Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007): mająca zastosowanie w statystyce, ewidencji, dokumentacji i rachunkowości oraz w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych - gospodarce i administracji publicznej, PPHU Sigma, Skierniewice
 • Miłkowska I., Wanielista K. (1998), Słownik menedżera, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne Fraktal, Wrocław
 • Strona internetowa: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Strona internetowa: Baza internetowa REGON, GUS, Warszawa
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. Dz.U. 1995 nr 88 poz. 439
 • Wrześniewski P. (2006), Podaj mi swój REGON, a ja powiem ci, kim jesteś, Rzeczpospolita, 14 marca 2006


Autor: Krzysztof Woźniak, Paulina Przeniosło

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.