Rodzaje dokumentów składanych do ZUS

Z Encyklopedia Zarządzania

TL;DR

Artykuł opisuje różne formularze zgłoszeniowe i rozliczeniowe, które należy wypełnić i złożyć w ZUS. Wskazane są również sposoby składania dokumentów.

Formularze zgłoszeniowe

Formularze zgłoszeniowe płatnika składek

  • ZUS ZPA zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej. Wypełnia się w celu zgłoszenia płatnika składek, zmiany/korekty danych płatnika (z wyjątkiem identyfikacyjnych); dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
  • ZUS ZFA zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej ? wypełnia się w celu zgłoszenia płatnika składek, zmiany/korekty danych płatnika (z wyjątkiem identyfikacyjnych); dotyczy osób fizycznych,
  • ZUS ZIPA zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek ? dotyczy zmiany/korekty danych identyfikacyjnych płatnika składek będącego osobą prawną lub jednostką organ nie posiadającą osobowości prawnej (do formularza ZUS ZPA), osoby fizycznej (do formularza ZUS ZFA),
  • ZUS ZWPA zgłoszenie wyrejestrowania płatnika składek - należy złożyć w celu wyrejestrowania płatnika składek będącego osobą prawną, jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, osobą fizyczną oraz korekty danych o wyrejestrowaniu płatnika składek,
  • ZUS ZBA informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek ? wypełnia się w celu zawiadomienia o rachunkach bankowych, nowym rachunku, zamknięciu dotychczasowego oraz zmianie/korekty danych dotyczących rachunku bankowego,
  • ZUS ZAA informacja o adresach prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek - wypełnia się w celu poinformowania o adresie prowadzenia działalności, nowym adresie, likwidacji działalności pod wskazanym adresie oraz zmiany/korekty adresu prowadzenia działalności.

Formularze zgłoszeniowe osoby ubezpieczonej

  • ZUS ZUA zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczeniowej - wypełnia się w celu zgłoszenia osoby z tytułu rodzącego obowiązek ubezpieczeń (z wyjątkiem osób przebywających na urlopie wychowawczym lub pobierających zasiłek macierzyński) do ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, bądź do zmiany/korekty danych dotyczących osoby ubezpieczonej (z wyjątkiem danych identyfikacyjnych),
  • ZUS ZZA zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych - wypełniamy w celu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczonego, który podlega wyłącznie temu ubezpieczeniu bądź zmiany lub korekty danych osoby ubezpieczonej (z wyjątkiem danych identyfikacyjnych),
  • ZUS ZIUA zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej ? wypełnia się gdy uległy zmianie lub wymagają korekty dane identyfikacyjne osób zgłoszonych na formularzach ZUS ZUA, ZUS ZZA,
  • ZUS ZCNA zgłoszenie danych o członkach rodzin, których adres zamieszkania nie jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego
  • ZUS ZCZA zgłoszenie danych o członkach rodziny, których adres zamieszkania jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego
  • ZUS ZWUA zgłoszenie wyrejestrowania z ubezpieczeń - wypełnia się w momencie wyrejestrowania z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, z ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego oraz korekty danych o wyrejestrowaniu ubezpieczonego.

Formularze rozliczeniowe

 • ZUS RCA imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz wypłaconych świadczeniach za osoby podlegające ubezpieczeniu, czyli pracowników składającego wniosek - formularz stanowi załącznik do formularza ZUS DRA, płatnik sporządza w nim raport miesięczny, korygujący w którym rozlicza składki na ubezpieczenia społeczne i/lub zdrowotne oraz zasiłki wypłacone z budżetu państwa. Złożenie samego ZUS RCA nie zostanie przyjęte i koniecznym będzie złożenie go ponownie wraz z wypełnioną deklaracją ZUS DRA. W raporcie można także korygować dane, jeśli wystąpiły błędy w złożonym już raporcie miesięcznym,
 • ZUS RZA imienny raport o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne. Formularz wypełnia płatnik składek za osoby podlegające wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Formularz stanowi załącznik do formularza ZUS DRA. Deklaracji tej używa również płatnik, który chce skorygować dane, jeśli wystąpiły błędy w złożonym raporcie miesięcznym,
 • ZUS RSA raport imienny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek ? stanowi załącznik do formularza ZUS DRA, płatnik składek wypełnia go w celu informacji o wypłaconych świadczeniach i o przerwach w opłacaniu składek za zatrudnione osoby. Raport ten służy również do korygowania błędów w raporcie miesięcznym lub na wycofanym już formularzu ZUS RGA.
 • ZUS DRA deklaracja rozliczeniowa - płatnik składek rozlicza składki oraz wypłacone w danym miesiącu zasiłki, np. zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłków, zasiłki pielęgnacyjne podlegające rozliczeniu na poczet składek; ZUS DRA przekazuje do ZUS również płatnik opłacający składki wyłącznie za siebie. Deklaracji tej używa również płatnik, który chce skorygować dane, jeśli wystąpiły błędy w złożonej deklaracji rozliczeniowej.

Formularze UE

 • A1 - Zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej
 • Oświadczenie o miejscu zamieszkania
 • Wniosek o zaświadczenie A1 - przeniesienie działalności na własny rachunek
 • Wniosek o zaświadczenie A1 - działalność na własny rachunek w kilku państwach
 • Wniosek o zaświadczenie A1 - pracownik delegowany
 • Wniosek o zaświadczenie A1 - praca najemna w kilku państwach
 • E 101 - Zaświadczenie dotyczące ustawodawstwa właściwego
 • E 124 - Wniosek o zasiłek pogrzebowy
 • E 207 - Informacje dotyczące przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej

Sposób składania dokumentów

Zgodnie z Ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych każdy płatnik składek ma obowiązek przekazywania do ZUS zgłoszenia do ubezpieczeń, imiennych raportów miesięcznych, deklaracji rozliczeniowych, innych dokumenty niezbędnych oraz do korekty tych dokumentów. Stworzone zostały następujące formy przekazu tych dokumentów:

 • droga elektroniczna - aplikacja e-Płatnik
 • aktualna wersja programu PŁATNIK - jest ona dostępnej na stronie internetowej www.zus.pl lub w każdej terenowej jednostce ZUS,
 • inne oprogramowanie interfejsowe,
 • forma papierowa lub wydruk z oprogramowania interfejsowego.

Oprogramowanie interfejsowe musi spełniać kryteria określone przez ZUS oraz być potwierdzone w sposób określony w art. 21 i 22 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r.

Dokumenty w formie papierowej albo wydruku z oprogramowania interfejsowego mogą składać wyłącznie płatnicy składek rozliczający je za maksimum 5 osób.


Rodzaje dokumentów składanych do ZUSartykuły polecane
Numer REGONCentralna ewidencja działalności gospodarczejRejestracja działalności gospodarczejEwidencja działalności gospodarczejPrawa przedsiębiorcówUstawa o KRSPłatnik składekIdentyfikacja podatnika - numer NIPPESEL

Bibliografia

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów. Dz.U. 1998 nr 149 poz. 982
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887
 • ZUS (2016), Ogólne zasady wypełniania dokumentów. Poradnik dla płatników składek, Warszawa


Autor: Agnieszka Kapusta, Katarzyna Gubernat

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.