Prawa przedsiębiorców

Z Encyklopedia Zarządzania

Prawa przedsiębiorców zostały zapisane w ustawie w dniu 6 marca 2018 r. W poszczególnych jej aktach spisane zostały wszelkie czynności przysługujące przedsiębiorcy, a także warunki, które pozwalają na to aby się nim stać lub przestać nim być.

TL;DR

Ustawa o Prawie Przedsiębiorców reguluje prawa przedsiębiorców, takie jak podejmowanie działalności gospodarczej, płatności przez rachunek płatniczy, identyfikacja przedsiębiorcy przez numer NIP, zawieszenie działalności, kontrola działalności gospodarczej. Przedsiębiorca może zawiesić działalność na czas nieokreślony lub określony. Kontrola działalności odbywa się po wcześniejszym powiadomieniu przedsiębiorcy. Przedsiębiorca ma prawo do odszkodowania w przypadku poniesienia szkody na skutek kontroli.

Podejmowanie, wykonywanie działalności gospodarczej

Jak możemy przeczytać w ustawie o Prawie Przedsiębiorców "Art. 17. 1. Działalność gospodarczą można podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej". Spółki kapitałowe mogą podjąć działalność wcześniej (Prawo przedsiębiorców 2018, s. 6).

Przedsiębiorca, który jest osobą fizyczną oraz podejmuje działalność gospodarczą pierwszy raz, bądź kolejny po upływie co najmniej 60 miesięcy od daty zakończenia poprzedniej działalności, a także nie są to działania wykonywane na rzecz byłego pracodawcy, jest zwolniony z płacenia ubezpieczenia przez okres 6 miesięcy (Prawo przedsiębiorców 2018, s. 7).

Płatności odbywają się za pośrednictwem rachunku płatniczego w przypadku kiedy (Prawo przedsiębiorców 2018, s. 7):

 • płatnik jest przedsiębiorcą,
 • kwota transakcji przekracza bądź równa się 15 000 zł

Jak mówi Art. 20. 1". Identyfikacja przedsiębiorcy w urzędowych rejestrach następuje na podstawie numeru identyfikacji podatkowej (NIP)", tak więc zobowiązany jest on do umieszczania numeru NIP w oświadczeniach ukierunkowanych w ramach prowadzonej działalności. W przypadku kiedy przedsiębiorca decyduje się na prowadzenie działalności za pomocą środków masowego przekazu, sieci, zamieszcza on w ofercie dane firmy, numer NIP, siedzibę lub adres (Prawo przedsiębiorców 2018, s. 7-8).

Zawieszenie działalności

Przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników może zawiesić swoją działalność, oczywiście z uwzględnieniem przepisów na temat ubezpieczenia, w momencie kiedy (Prawo przedsiębiorców 2018, s. 11-12):

 • pracownicy odbywają urlop macierzyński
 • przedsiębiorca prowadzi działalność jako partner spółki cywilnej
 • wszyscy właściciele zawieszą działalność, dotyczy to spółki cywilnej

Jak możemy przeczytać w ustawie "Art. 23. 1. Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni", oraz nie dłuższy niż 24 miesiące (Prawo przedsiębiorców 2018, s. 12).

Odbywa się to przez złożenie wniosku przez przedsiębiorcę. Warto wiedzieć, że "W przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa do dnia wskazanego w tym wniosku albo we wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej albo do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego" (Prawo przedsiębiorców 2018, s. 12-13).

W czasie zawieszenia działalności przedsiębiorca (Prawo przedsiębiorców 2018, s. 14):

 • może wykonywać czynności wynikające, które są niezbędne do zachowania źródła przychodów,
 • może wykorzystywać swoje środki trwałe,
 • ma regulować zobowiązania, które powstały przed zawieszeniem działalności,
 • uczestniczy w postępowaniach sądowych, które są związane z prowadzeniem działalności przed jej zawieszeniem,
 • może zostać skontrolowany na warunkach przeznaczonych dla przedsiębiorców, którzy wykonują działalność gospodarczą.

Kontrola działalności gospodarczej

Kontrola działalności planowana jest na podstawie uprzedniej analizy obszarów w, których to istnieje największe prawdopodobieństwo złamania przepisów. Występują również okoliczności w których to nie stosuje się analizy, są to (Prawo przedsiębiorców 2018, s. 24):

 • zagrożenie życia albo zdrowia
 • popełnianie wykroczenia
 • popełnianie wykroczenia skarbowego
 • niespełnienie obowiązku prawnego lub pogwałcenie zakazu

Kontrola odbywa się po wcześniejszym powiadomieniu przedsiębiorcy przez organ kontrolujący. Po upływie 7 dni i nie dłużej niż 30 dni od otrzymania zawiadomienia, odbywa się kontrola. Może ona być przeprowadzona przed upływem 7 dni na wniosek przedsiębiorcy.

Pobieranie próbek, dokonywanie pomiarów oraz oględzin może być przeprowadzane przed upływem 7 dni, jednak nie mogą trwać dłużej niż jeden dzień roboczy, tylko dla czynienia pomiarów przewidziane są dodatkowe 24 godziny. Czynności wykonywane w tym terminie nie mogą dotyczyć dokumentów, a z ich przebiegu sporządza się protokół.

Zawiadomienie nie musi być stosowane w sytuacjach kiedy:

 • kontrola ma za zadanie przeciwdziałać popełnianiu przestępstwa,
 • kontroluje się jakość paliw,
 • istnieje zagrożenie życia lub zdrowia,
 • zadaniem kontroli jest przeciwdziałanie naruszenia zakazów,
 • nie jest znany adres przedsiębiorcy,
 • niemożliwe było doręczenie zawiadomienia.

Przedsiębiorca który poniósł szkodę na skutek kontroli, może starać się o odszkodowanie (Prawo przedsiębiorców 2018, s. 24-27).


Prawa przedsiębiorcówartykuły polecane
Zawieszenie działalnościUstawa o swobodzie działalności gospodarczejPostępowanie upadłościoweRejestracja podatnika VATRejestracja działalności gospodarczejKrajowy rejestr długówEwidencja działalności gospodarczejUpadłość konsumenckaSyndyk masy upadłościowej

Bibliografia

Autor: Dawid Kopeć

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.