Zawieszenie działalności

Z Encyklopedia Zarządzania

Zawieszenie działalności gospodarczej to wstrzymanie prowadzenia działalności gospodarczej na określony czas. Zawieszona działalność gospodarcza nie jest tożsama z zamkniętą czy zlikwidowaną działalnością gospodarczą[1].

TL;DR

Zawieszenie działalności gospodarczej to tymczasowe wstrzymanie prowadzenia działalności, które nie oznacza jej zamknięcia czy likwidacji. Prawo do zawieszenia mają przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników lub zatrudniają tylko osoby na urlopach macierzyńskich lub wychowawczych. Przedsiębiorcy mogą zawiesić działalność w jednej lub kilku spółkach cywilnych, ale tylko w przypadku zawieszenia przez wszystkich wspólników. Okres zawieszenia wynosi minimum 30 dni. W czasie zawieszenia przedsiębiorcy mają pewne prawa i obowiązki, takie jak zabezpieczanie źródła przychodów, regulowanie zobowiązań czy uczestnictwo w postępowaniach prawnych.

Kto ma prawo do zawieszenia działalności gospodarczej

Na zawieszenie wykonywanej działalności gospodarczej ma prawo[2]:

 1. Przedsiębiorca który nie zatrudnia pracowników
 2. Przedsiębiorca który zatrudnia tylko pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim którzy przy tym nie łączą korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u danego przedsiębiorcy. W momencie kiedy pracownik przestaje korzystać z urlopu rodzicielskiego lub składa wniosek dotyczący łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u danego przedsiębiorcy, pracownik ma prawo do wynagrodzenia jak za przestój. Rozmiar tego wynagrodzenia jest określony przepisami prawa pracy. Wynagrodzenie przysługuje się pracownikowi do momentu zakończenia okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.
 3. Przedsiębiorca, który jednocześnie wykonuje działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej, a także poza tą spółką. W takim przypadku przedsiębiorca ma prawo na zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej w jednej z tych form.
 4. Przedsiębiorca, który jednocześnie wykonuje działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej. Taki przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach.

Działalność gospodarcza wykonywana w spółce cywilnej może zostać zawieszona tylko w przypadku jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.

Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej

Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni.

Przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy[3].

Ogólne zasady zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej

Zawieszenie oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy do odpowiedniego organu, chyba że przepis odrębny stanowi inaczej.

W przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz przedsiębiorcy wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa do dnia wskazanego w tym wniosku albo we wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej.

Wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej w przypadku przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz przedsiębiorców wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego następuje odpowiednio na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz o Krajowym Rejestrze Sądowym[4].

Działalność przedsiębiorcy w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej

W czasie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie ma prawa na wykonywanie działalności gospodarczej i osiąganie bieżących przychodów. Zasada ta nie dotyczy sektora rolniczego.

W czasie kiedy wykonywanie działalności gospodarczej jest zawieszone przedsiębiorca:

 • Ma prawo na wykonywanie wszelkich czynności niezbędnych do zachowania a także zabezpieczenia źródła przychodów. Dotyczy to również rozwiązywania zawartych wcześniej umów;
 • Jest uprawniony do przyjmowania należności oraz obowiązany do regulowania zobowiązań, które powstały przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 • Może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
 • Ma prawo czy też obowiązek uczestniczenia w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
 • Może wykonywać wszelkie obowiązki które nakazują mu odpowiednie przepisy prawa;
 • Ma prawo do osiągania przychodów finansowych, także z działalności która była prowadzona jeszcze przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 • Może zostać poddany kontroli na zasadach które są przewidziane dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą;

Przedsiębiorca także jest uprawniony do powołania albo odwołania zarządcy sukcesyjnego[5].


Zawieszenie działalnościartykuły polecane
Prawa przedsiębiorcówPostępowanie upadłościoweUstawa o swobodzie działalności gospodarczejRok obrachunkowySpółka partnerskaZakaz konkurencjiSpółka jawnaPłatnik składekSyndyk masy upadłościowejProteoliza

Przypisy

 1. Pokryszka K. 2017, s. 89
 2. Prawo przedsiębiorców 2018, s. 11
 3. Prawo przedsiębiorców 2018, s. 12
 4. Prawo przedsiębiorców 2018, s. 13
 5. Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej 2018, s. 2

Bibliografia


Autor: Mykyta Yezhevskyi

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.