Przestój

Z Encyklopedia Zarządzania

Przestój w pracy jest to okres, w którym produkcja, działalność przedsiębiorstwa lub organizacji zostaje tymczasowo zatrzymana lub ograniczona. Przestoje mogą mieć różne przyczyny, takie jak awarie maszyn, braki surowców, problemy techniczne, spadki popytu na produkty lub usługi, strajki czy kryzysy ekonomiczne.

Definicja rozwinięta

Przestój w pracy jest pojęciem szerokim i dotyczy różnych sektorów gospodarki. Może obejmować zarówno przedsiębiorstwa przemysłowe, jak i usługowe. Przestoje mogą mieć różny stopień intensywności i trwać od kilku godzin do kilku tygodni. W zależności od przyczyny i czasu trwania, przestoje mogą mieć poważne konsekwencje dla przedsiębiorstwa oraz dla zatrudnionych pracowników.

W przypadku przestoju w pracy, produkcja lub działalność przedsiębiorstwa zostaje opóźniona lub wstrzymana. To może prowadzić do nieutrzymania harmonogramu produkcji, opóźnień w dostawach, utraty klientów, spadku sprzedaży oraz utraty dochodów. W skrajnych przypadkach, przestoje mogą prowadzić do bankructwa przedsiębiorstwa.

Przestoje w pracy mają również negatywny wpływ na pracowników. Często wiążą się z redukcją czasu pracy lub nawet zwolnieniami. Pracownicy mogą stracić swoje źródło dochodu, a także doświadczyć stresu i niepewności związanej z przyszłością zatrudnienia. Dodatkowo, przestoje mogą prowadzić do utraty umiejętności i doświadczenia zawodowego, co może utrudnić ponowne zatrudnienie w przyszłości.

Przestoje w pracy są zatem problemem zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla pracowników. Dlatego ważne jest, aby zarządzanie przestoju było skuteczne i odpowiednio zorganizowane. Przedsiębiorstwa powinny opracować strategie zarządzania przestoju, które pozwolą im szybko i skutecznie reagować na różne sytuacje.

Przyczyny przestoju

Przestoje niezawinione przez pracownika

Przestoje niezawinione przez pracownika są jednymi z głównych przyczyn utraty efektywności w procesach produkcyjnych. W tej kategorii można wyróżnić kilka głównych czynników:

 • Brak zleceń. Jednym z głównych powodów przestoju jest brak zleceń. Może to być spowodowane sezonowością rynku, zmianą preferencji klientów lub sytuacją ekonomiczną. Gdy brakuje zleceń, pracownicy nie mają pracy do wykonania, co prowadzi do przestoju.
 • Brak materiałów. Kolejnym czynnikiem, który może spowodować przestój, jest brak materiałów potrzebnych do produkcji. Może to wynikać z problemów w łańcuchu dostaw, opóźnień w dostawach lub błędnego planowania zapasów. Gdy brakuje niezbędnych materiałów, produkcja zostaje zatrzymana, a pracownicy nie mają możliwości kontynuowania pracy.
 • Brak narzędzi. Niedostateczne zaopatrzenie w narzędzia i sprzęt może również prowadzić do przestoju. Jeśli pracownicy nie mają odpowiednich narzędzi, nie są w stanie wykonać swoich zadań efektywnie. Konieczne jest regularne utrzymanie i aktualizacja narzędzi, aby zapewnić ciągłość produkcji.
 • Brak energii elektrycznej. Przerwy w dostawie energii elektrycznej mogą spowodować zatrzymanie produkcji. W przypadku procesów zależnych od energii elektrycznej, takich jak linie produkcyjne czy maszyny, brak zasilania prowadzi do przestoju. Jest to szczególnie problematyczne w sytuacjach, gdy dostawca energii elektrycznej nie jest w stanie zapewnić niezawodnego dostępu do zasilania.
 • Inne czynniki. Przestoje mogą być również spowodowane innymi czynnikami, takimi jak awarie maszyn, błędy techniczne czy inne nieprzewidziane okoliczności. W takich sytuacjach konieczne jest szybkie reagowanie i naprawa problemu, aby przywrócić ciągłość produkcji.

Przestoje zawinione przez pracownika

Przestoje zawinione przez pracownika są wynikiem działań lub decyzji pracowników, które prowadzą do zatrzymania produkcji.

 • Błędy pracownika. Niewłaściwe działania lub błędy popełnione przez pracowników mogą prowadzić do przestoju. Mogą to być błędy w procesie produkcyjnym, złe wykonanie zadania lub nieprzestrzeganie standardów i procedur. W celu minimalizacji przestojów, konieczne jest odpowiednie szkolenie pracowników i monitorowanie ich pracy.
 • Niewłaściwe decyzje zarządzającego. Niewłaściwe decyzje podejmowane przez zarządzających również mogą prowadzić do przestoju. Przykładowo, niewłaściwe planowanie produkcji, brak odpowiednich zasobów lub złe rozdział zadań mogą negatywnie wpływać na efektywność pracy. Właściwe zarządzanie i podejmowanie odpowiednich decyzji są kluczowe w minimalizacji przestoju.
 • Inne działania pracownika. Inne działania pracownika, takie jak absencja, spóźnienia czy niski poziom zaangażowania, mogą również prowadzić do przestoju. Jeśli pracownicy nie są odpowiednio zaangażowani w wykonywanie swoich zadań, może to prowadzić do obniżenia wydajności i zatrzymania produkcji.

Przestoje ekonomiczne

Przestoje ekonomiczne wynikają z czynników związanych z rynkiem i sytuacją ekonomiczną.

 • Spadek popytu. Jeśli popyt na produkty lub usługi spada, może to prowadzić do przestoju. Zmniejszone zamówienia i ograniczenie produkcji wynikające z niskiego popytu mogą skutkować przestoju. Przedsiębiorstwa muszą monitorować zmiany na rynku i dostosowywać swoje działania, aby uniknąć przestoju ekonomicznego.
 • Inne czynniki ekonomiczne. Inne czynniki ekonomiczne, takie jak inflacja, zmiany w kursach walut, wzrost kosztów produkcji czy zmiany w polityce gospodarczej, mogą również wpływać na przestoje. Niestabilność ekonomiczna może prowadzić do niepewności na rynku i utraty efektywności w procesach produkcyjnych.

Przestoje mają negatywny wpływ na efektywność przedsiębiorstw. Dlatego ważne jest identyfikowanie i eliminowanie przyczyn przestoju oraz podejmowanie odpowiednich działań zapobiegawczych. Poprawa zarządzania, efektywna organizacja pracy i monitorowanie procesów produkcyjnych są kluczowe w minimalizacji przestoju i zapewnieniu ciągłości produkcji.

Skutki przestoju

Straty finansowe. Przestoje w działalności przedsiębiorstwa mogą prowadzić do znacznych strat finansowych. Głównym powodem tego jest utrata przychodów związana z brakiem produkcji lub świadczenia usług w określonym czasie. Firmy często są zmuszone płacić pracownikom, nawet jeśli nie mają możliwości wykorzystania ich pełnego potencjału w trakcie przestoju. Ponadto, koszty stałe, takie jak wynagrodzenia, czynsz czy koszty utrzymania maszyn, nadal muszą być ponoszone, co tylko przyczynia się do dalszego pogłębiania strat finansowych. Przestoje mogą również prowadzić do utraty klientów i zamówień, co jeszcze bardziej wpływa na kondycję finansową przedsiębiorstwa.

Problem z terminowością dostaw. Przestoje w produkcji lub usługach mogą prowadzić do opóźnień w dostawach dla klientów. Brak terminowości dostaw może skutkować utratą zaufania ze strony klientów, a w konsekwencji utratą ich lojalności. Firmy, które nie są w stanie dostarczyć zamówionych towarów lub usług w ustalonym terminie, narażają się na negatywne opinie i reputację, co może prowadzić do utraty rynkowej pozycji. Problem z terminowością dostaw może również prowadzić do konfliktów z partnerami biznesowymi i negatywnie wpływać na relacje handlowe.

Negatywny wpływ na reputację firmy. Przestoje w działalności przedsiębiorstwa mogą mieć znaczny negatywny wpływ na reputację firmy. Klienci, dostawcy, partnerzy biznesowi oraz inni interesariusze mogą postrzegać firmę jako niekompetentną, niepoufną lub niezdolną do spełnienia swoich zobowiązań. Negatywne opinie o przedsiębiorstwie mogą szybko rozprzestrzeniać się w erze mediów społecznościowych, co jeszcze bardziej pogłębia negatywny wizerunek firmy. Reputacja jest jednym z najcenniejszych aktywów firmy, dlatego wartościowe jest unikanie i minimalizowanie przestojów, aby chronić reputację i utrzymać pozytywne relacje z interesariuszami.

Frustracja i demotywacja pracowników. Przestoje w działalności przedsiębiorstwa mogą prowadzić do frustracji i demotywacji pracowników. Gdy pracownicy nie mają możliwości wykonywania swoich zadań lub ich prace są często przerywane z powodu przestojów, mogą czuć się bezproduktywni i niezadowoleni. Frustracja i demotywacja pracowników mogą prowadzić do spadku efektywności, jakości pracy oraz wzrostu absencji i rotacji kadry. Jest to szczególnie niekorzystne dla przedsiębiorstw, które polegają na wysoko wykwalifikowanych pracownikach, których trudno jest zastąpić. Przestoje mogą również wpływać na atmosferę w miejscu pracy, co może prowadzić do wzrostu konfliktów i pogorszenia relacji między pracownikami.

Przestoje w działalności przedsiębiorstwa mają poważne skutki, zarówno finansowe, jak i operacyjne. Firmy powinny dążyć do minimalizowania przestojów poprzez skuteczne zarządzanie procesami, monitorowanie i zapobieganie potencjalnym problemom oraz inwestowanie w rozwój infrastruktury i kompetencji pracowników. Przedsiębiorstwa, które skutecznie radzą sobie z przestojami, mają większe szanse na sukces i utrzymanie stabilności w trudnych warunkach rynkowych.

Zarządzanie przestojami

Monitorowanie i analiza przyczyn przestoju

Przestój w przedsiębiorstwie jest nieuniknionym zjawiskiem, które może prowadzić do strat w efektywności i wydajności produkcji. Jednym z kluczowych aspektów zarządzania przestoju jest monitorowanie i analiza przyczyn, które do niego prowadzą.

 • Metoda analizy przyczyn i skutków. Metoda analizy przyczyn i skutków, znana również jako metoda "5 dlaczego", jest jednym z narzędzi stosowanych do identyfikacji głównych przyczyn przestoju. Polega ona na zadawaniu pytań "dlaczego" w celu dotarcia do źródła problemu. Ta technika pomaga zrozumieć, dlaczego przestój występuje i jakie czynniki go powodują. Na podstawie wyników analizy można podjąć odpowiednie działania naprawcze.
 • Diagram Pareto. Diagram Pareto jest kolejnym narzędziem, które można zastosować do analizy przyczyn przestoju. Polega on na identyfikacji i porównaniu różnych czynników przyczyniających się do przestoju, a następnie sklasyfikowaniu ich według stopnia wpływu. Ten diagram umożliwia skupienie się na najważniejszych przyczynach i skierowanie uwagi na eliminację tych czynników, które mają największy wpływ na przestój.

Odpowiednie środki zaradcze

Aby skutecznie zarządzać przestojem, konieczne jest zastosowanie odpowiednich środków zaradczych. Oto kilka przykładów takich środków:

 • Metoda Lean Manufacturing. Metoda Lean Manufacturing (szczupła produkcja) jest podejściem, które ma na celu eliminację wszelkich form marnotrawstwa w procesie produkcyjnym. Poprzez identyfikację i eliminację niepotrzebnych czynności, nadprodukcji, nadmiernych zapasów i innych nieefektywnych działań, można zwiększyć efektywność produkcji i zmniejszyć występowanie przestoju.
 • System just-in-time. System just-in-time (właściwy w czasie) to podejście, w którym materiały są dostarczane na produkcję dokładnie wtedy, gdy są potrzebne. Dzięki temu unika się gromadzenia nadmiernych zapasów i minimalizuje ryzyko przestoju związanego z brakiem surowców. System just-in-time umożliwia optymalizację procesu produkcyjnego i skrócenie cyklu produkcyjnego.
 • System kanban. System kanban jest kolejnym narzędziem, które może być użyteczne w zarządzaniu przestoju. Polega on na wizualnym sygnalizowaniu potrzeb i statusu produkcji za pomocą kart kanban. Dzięki temu systemowi można skutecznie kontrolować przepływ materiałów i informacji w procesie produkcyjnym, minimalizując ryzyko przestoju związanego z brakiem odpowiednich materiałów.

Zapobieganie powtarzającym się sytuacjom

Zapobieganie powtarzającym się sytuacjom przestoju jest kluczowym aspektem zarządzania. Oto kilka sposobów, które mogą pomóc w zapobieganiu powtarzającym się przestojom:

 • Doskonalenie procesów. Doskonalenie procesów jest procesem ciągłej poprawy, który ma na celu identyfikację i eliminację potencjalnych źródeł przestoju w procesie produkcyjnym. Poprzez analizę procesów i wprowadzenie odpowiednich zmian, można zidentyfikować i usunąć przyczyny przestoju, minimalizując ryzyko ich powtarzania się w przyszłości.
 • Implementacja nowych technologii. Implementacja nowych technologii może również przyczynić się do zapobiegania powtarzającym się sytuacjom przestoju. Nowoczesne technologie mogą zwiększyć wydajność produkcji, skrócić czas cyklu produkcyjnego i zmniejszyć liczbę potencjalnych błędów. Dlatego warto rozważyć wprowadzenie nowych technologii, które mogą pomóc w minimalizacji przestoju i zwiększeniu efektywności produkcji.

Wprowadzenie odpowiednich narzędzi monitorowania, analizy przyczyn, środków zaradczych i działań zapobiegawczych jest kluczowe dla skutecznego zarządzania przestojem. Przy odpowiednim podejściu i zastosowaniu tych metod, przedsiębiorstwo może zminimalizować przestoje, zwiększyć efektywność produkcji i osiągnąć lepsze wyniki finansowe.

Problemy techniczne i awarie maszyn

Konieczność szybkiej interwencji i naprawy. W każdej firmie, niezależnie od branży, problemy techniczne i awarie maszyn mogą prowadzić do poważnych przestojów w produkcji. Ważne jest, aby być przygotowanym na takie sytuacje i umiejętnie nimi zarządzać. Konieczność szybkiej interwencji i naprawy jest kluczowa, aby minimalizować straty i utrzymać ciągłość produkcji.

Kiedy wystąpi awaria maszyny, pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić, jest szybkie zidentyfikowanie problemu. W tym celu konieczne jest, aby personel był odpowiednio przeszkolony i miał dostęp do niezbędnych narzędzi diagnostycznych. Następnie należy podjąć odpowiednie kroki, aby naprawić awarię jak najszybciej. Może to wymagać zaangażowania specjalistów zewnętrznych lub skoordynowanej pracy zespołu inżynierów.

Metoda TPM (Total Productive Maintenance). Jednym z podejść, które może pomóc w zapobieganiu awariom maszyn i minimalizowaniu przestojów, jest metoda TPM, czyli Total Productive Maintenance (Całkowite Utrzymanie Równoczesne). Jest to systematyczne podejście do zarządzania utrzymaniem maszyn, które ma na celu zapewnienie, że urządzenia są w optymalnym stanie technicznym i gotowe do pracy.

TPM zakłada, że utrzymanie maszyn nie jest jedynie zadaniem dla służby technicznej, ale jest odpowiedzialnością całej organizacji. W ramach TPM wprowadza się regularne przeglądy i konserwację maszyn, a także szkolenia dla pracowników, którzy korzystają z urządzeń. Celem jest zapobieganie awariom poprzez eliminację przyczyn problemów technicznych na etapie ich powstawania.

Wskaźnik OEE (Overall Equipment Effectiveness). Wskaźnik OEE (Overall Equipment Effectiveness) jest narzędziem, które pozwala na ocenę efektywności wykorzystania urządzeń produkcyjnych. OEE bierze pod uwagę trzy składniki: dostępność maszyn, wydajność i jakość produkcji. Wskaźnik ten może pomóc w identyfikacji obszarów, w których maszyny nie działają optymalnie i wymagają poprawy.

Aby w pełni wykorzystać potencjał OEE, konieczne jest regularne monitorowanie i analiza danych dotyczących pracy maszyn. Na podstawie tych informacji można podejmować odpowiednie działania, takie jak przeglądy techniczne, szkolenia personelu lub modernizacje maszyn, aby zwiększyć efektywność ich działania.

Regularne przeglądy i konserwacja. Regularne przeglądy i konserwacja maszyn są kluczowe dla zapewnienia ich długotrwałej sprawności i minimalizacji awarii. Przeglądy techniczne powinny być przeprowadzane zgodnie z harmonogramem, a nie tylko w przypadku awarii. Dzięki temu można wykryć potencjalne problemy i podjąć działania naprawcze na etapie ich powstawania.

Podczas przeglądów należy sprawdzić stan techniczny maszyn, wymienić zużyte części, dokonać regulacji i smarowania. Ważne jest również, aby dokumentować wykonane czynności i ewentualne problemy, aby móc śledzić historię konserwacji każdego urządzenia.

System zarządzania magazynem. Skuteczne zarządzanie magazynem jest niezwykle ważne w kontekście minimalizacji przestojów związanych z problemami technicznymi. W magazynie należy przechowywać niezbędne części zamienne i narzędzia, aby móc szybko reagować na awarie maszyn. Warto także wprowadzić system śledzenia zapasów, który pozwoli na monitorowanie stanu magazynu i automatyczne zamawianie brakujących elementów.

System zarządzania magazynem powinien być odpowiednio zautomatyzowany, aby umożliwić szybkie i precyzyjne rejestrowanie przyjęć i wydań materiałów. Ważne jest również, aby personel odpowiedzialny za magazynowanie i zamawianie części miał odpowiednie szkolenie i świadomość znaczenia ich roli w zapewnieniu ciągłości produkcji.

Przy odpowiednim podejściu do zarządzania przestojami związanymi z problemami technicznymi i awariami maszyn, można zminimalizować straty związane z przestojem produkcji. Warto inwestować w odpowiednie narzędzia, szkolenia pracowników i regularne przeglądy techniczne, aby utrzymać urządzenia w optymalnym stanie i zapewnić ciągłość produkcji.

Przestoje w logistyce

W dziedzinie logistyki, jednym z kluczowych obszarów, w którym często występują przestoje, jest transport. Problemy związane z transportem mogą powodować opóźnienia w dostawach, a co za tym idzie, utrudniać prawidłowe funkcjonowanie całego łańcucha dostaw.

 • Opóźnienia w dostawach surowców. Jednym z najczęstszych problemów w transporcie jest opóźnienie w dostawach surowców. W przypadku produkcji, w której surowce są niezbędne do kontynuowania procesu produkcyjnego, opóźnienia mogą prowadzić do poważnych problemów. Mogą to być spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak problemy z dostępnością surowców, trudności w transporcie lub błędy w planowaniu zapotrzebowania.
 • Błędy w planowaniu tras transportu. Kolejnym czynnikiem przestoju w transporcie jest niewłaściwe planowanie tras transportu. Wielu dostawców może zmagać się z trudnościami w optymalizacji tras, co prowadzi do dłuższych czasów dostawy. Błędy w planowaniu mogą wynikać z niewłaściwej analizy danych, braku aktualnych informacji o drogach czy też z błędów ludzkich w procesie planowania.
 • Współpraca z dostawcami. Przestoje w transporcie mogą być również wynikiem niewłaściwej współpracy z dostawcami. Brak komunikacji, niejasne zasady współpracy lub nieuczciwe praktyki mogą prowadzić do opóźnień i utrudnień w dostawach. Właściwa współpraca z dostawcami, oparta na zaufaniu i jasnych zasadach, jest niezwykle istotna dla uniknięcia przestojów w transporcie.

Przestoje w logistyce mogą występować nie tylko w obszarze transportu, ale również w innych dziedzinach. Problemy z logistyką mogą obejmować m.in. trudności z zarządzaniem zapasami, nieefektywne wykorzystanie przestrzeni magazynowej czy też problemy z identyfikacją i śledzeniem produktów w łańcuchu dostaw.

Jednym z poważniejszych problemów, które mogą prowadzić do przestoju w logistyce, są braki materiałów. W przypadku, gdy nie ma wystarczających ilości materiałów do produkcji, cały proces może zostać wstrzymany. Braki materiałów mogą wynikać z różnych czynników, takich jak problemy w dostawach, nieprawidłowe prognozowanie zapotrzebowania czy też nieefektywne zarządzanie zapasami.

Przestoje w logistyce, zarówno w obszarze transportu jak i w innych dziedzinach, mają negatywny wpływ na efektywność i rentowność działalności przedsiębiorstwa. Dlatego też, należy skrupulatnie analizować przyczyny przestojów oraz dążyć do ich minimalizacji poprzez wprowadzenie odpowiednich strategii zarządzania i monitorowania procesów logistycznych.


Przestójartykuły polecane
Organizacja przerw w pracyPrzerwa w pracyElastyczne systemy pracyPraca nakładczaNiepełny wymiar czasu pracyChoroba pracownikaDyspozycyjnośćOrganizacja pracy wielozmianowejZatrudnienie

Bibliografia

 • Kamińska A. (red.) (2013), Prawo pracy: 1506 pytań i odpowiedzi, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Krywan T. (2017), VAT 2017. Komentarz, Infor, Warszawa
 • Krzyżanowski R. (2011), Analiza pracy oraz przestojów urządzeń produkcyjnych, Technika oprogramowanie
 • Kuźniar A. (2014), Kodeks pracy 2014 z komentarzem, Infor, Warszawa
 • Stojek-Siwińska M. (2014), Prawo pracy, Wolters Kluwer, Warszawa