Diagram Pareto

Z Encyklopedia Zarządzania

Diagram Pareto-Lorenza to diagram, który zakłada, że w każdym systemie jest tylko mała liczba czynników, które mają największy wpływ na jego całość, a wpływ reszty czynników jest mniejszy. Nazywany jest również metodą ABC lub prawem 20-80. Zasada Pareto umożliwia znalezienie 20% przyczyn przynoszących 80% strat. Pokazuje, że występowanie większości typów zdarzeń można zaobserwować w małym zaledwie fragmencie możliwych okoliczności. Zasada ta sprawdza się w wielu dziedzinach życia, np.:

 • 80% sprzedaży generuje 20% klientów,
 • 80% braków jest skutkiem 20% przyczyn,
 • 20% informacji warunkuje 80% decyzji,
 • 20% firm giełdowych to 80% wartości wszystkich akcji na parkiecie.

Uproszczając - niewielka ilość osób lub przyczyn odpowiada za większość występujących zjawisk. Zlikwidowanie tych 20% znacząco poprawia końcowy wynik, proces, sytuacje. Równocześnie ich identyfikacja pozwala ominąć zwalczanie przyczyn mało istotnych, ponieważ zasada Pareto opiera się o analizę nierównego rozkładu czynników decyzyjnych.

Analiza Pareto nadaje się do uporządkowania i przeanalizowania wcześniej zebranych danych. Stosuje się ją kiedy naszym celem jest przeciwdziałanie:

 1. Zjawiskom negatywnym o największej częstotliwości występowania.
 2. Zjawiskom przysparzającym największych kosztów.

Diagram Pareto jest narzędziem umożliwiającym hierarchizacje czynników wpływających na badane zjawisko. Jest on graficznym obrazem, pokazującym zarówno względny, jak i bezwzględny rozkład rodzajów błędów, problemów lub ich przyczyn. Pozwala on przedstawić dane na wykresie kolumnowym z uwydatnieniem elementów dających największy wkład do problemu.

TL;DR

Diagram Pareto-Lorenza, znany również jako metoda ABC lub prawo 20-80, zakłada, że w każdym systemie tylko niewielka liczba czynników ma największy wpływ na całość. Zasada Pareto mówi, że 20% przyczyn odpowiada za 80% skutków. Diagram Pareto pozwala hierarchizować czynniki wpływające na badane zjawisko. Analiza Pareto jest przydatna do identyfikowania i przeciwdziałania negatywnym zjawiskom o największej częstotliwości występowania lub przynoszącym największe koszty. Diagram Pareto można tworzyć, zbierając dane o badanym zjawisku, uporządkowując przyczyny według częstotliwości występowania i przedstawiając je na wykresie kolumnowym. Analiza Pareto jest również podstawą dla analizy ABC, która pozwala sklasyfikować asortyment zgodnie z zasadami sterowania zakupami.

Historia reguły Pareto

Nazwa tej zasady pochodzi od nazwiska włoskiego socjologa i ekonomisty Vilfredo Pareto (15 VII 1848-19 VIII 1923). Analizował on dane statystyczne o dochodach ludności we Włoszech w 1897 roku. Na tej podstawie stwierdził, że 80% majątku we Włoszech jest w posiadaniu 20% mieszkańców kraju. W szerszym kontekście, nazwy "zasada Pareto" użył po raz pierwszy Joseph Juran w 1941 roku. W swoich badaniach nad poprawą jakości i usprawnianiem produkcji sformułował on tę zasadę jako "vital few (20%) and trivial many (80%)". Obecnie wykorzystanie zasady Pareto jest powszechne, np. w usprawnianiu efektywności przedsiębiorstw. Polega przykładowo na zebraniu danych o systemie (procesie, przedsiębiorstwie, produkcie) i wyłonieniu kluczowych czynników wpływających na efektywność systemu.

Rys. 1. Diagram rozkładu Paretto

Tworzenie diagramu

1. Zebranie danych o badanym zjawisku, problemie - np. burza mózgów.

Zdarzenia wywołujące przerwy w produkcji

Przyczyny występowania przerw
Liczba wystąpień
Brak przeszkolenia pracowników 12
Awaria maszyn 2
Pośpiech 5
Nieuwaga 15
Wady materiału 3

2. Uporządkowanie przyczyn problemu według częstotliwości występowania.

Błąd
Częstotliwość
Nieuwaga 15
Brak przeszkolenia pracowników 12
Pośpiech 5
Wady materiału 3
Awaria maszyn 2
Razem 37

3. Przedstawienie skumulowanych wartości na wykresie kolumnowym (np. wartości procentowe).

 • Oznaczyć na osi pionowej (Y) wartości (ilości) przyczyn oraz udziały procentowe.
 • Oznaczyć na osi poziomej (X) przyczyny od największej do najmniejszej wartości idąc od lewej do prawej.(porządek malejący)
 • Narysować wykresy słupkowe dla każdej przyczyny - tzw. wykres Pareto.

4. Można dodać linię pokazującą skumulowany procentowy udział wynikający z dodawania kolejnych kategorii. Ułatwia to znalezienie kategorii mających 80% wkład do problemu.

5. Oznaczyć punkty odpowiadające wartościom skumulowanym i połączyć je linią - tzw. krzywa Lorenza.

Przeanalizować otrzymany wykres, sformułować wnioski dotyczące poprawy badanego zjawiska, w miarę potrzeby wprowadzić działania korygujące.

Analiza Paretto a analiza ABC

Dzięki Regule Pareto powstała analiza ABC, jedna z odmian reguły, która pozwala sklasyfikować asortyment, posługując się różnymi zasadami sterowania zakupami.

Analiza ta sprowadza się do podziału na określone grupy asortymentowe. Pierwsza grupa to towary, które stanowią 20% całości asortymentu, ale generują 80% sprzedaży. Druga grupa to towary stanowiące 50% całego asortymentu, które generują 15% sprzedaży. Trzecia grupa natomiast, to towary stanowiące 30% całości asortymentu generujące jednak tylko 5% sprzedaży.

Analiza ABC, czy też diagram Pareto mają szerokie zastosowanie w kwestiach zarządzania przedsiębiorstwem, takich jak np.:

 1. Kontrola zużycia materiałów - analiza zużycia materiałów w ciągu roku.
 2. Sterowanie procesami - w organizacji, która podejmuje się wielu zleceń, analiza ABC pokazuje, że wystarczy kontrola tylko kilku z nich, by zapewnić kontrolę większości zadań.
 3. Zarządzanie jakością - podczas przyporządkowania przyczyn wadliwości.
 4. Obsługa eksploatacyjna - obliczenie czasu straconego z powodu awarii maszyn i urządzeń wskutek określonych przyczyn często ułatwia planowanie programu obsługi eksploatacyjnej.
 5. Redukcja różnorodności - może dotyczyć różnorodności oferowanego asortymentu wyrobów lub usług, analiza Pareto może być przeprowadzona według dochodów lub udziału we wpływach ze sprzedaży.

Patrz także:


Diagram Paretoartykuły polecane
ABCNiezgodnośćStatystyczne sterowanie procesemAnaliza FMEAKontrola jakościPróbkowanieUtrzymanie ruchuModelowanie procesówTCO

Bibliografia

 • Bagiński J. (1993), Zarządzanie jakością totalną (TQM), Bellona, Warszawa
 • Ciecieląg C., Ligus M. (2014), Analiza Pareto a zmiany klimatu: gospodarstwa domowe jako kluczowy potencjał redukcji szkodliwych emisji, z. nr 3
 • Dahlgaard J., Kristesen K., Kanji G. (2001), Podstawy zarządzania jakością, PWN, Warszawa
 • Jazdon A. (2002), Doskonalenie zarządzania jakością, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz
 • Łańcucki J. (red.) (2006), Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań
 • Moothathu T. (1985), Sampling distributions of Lorenz curve and Gini index of the Pareto distribution, Sankhyā: The Indian Journal of Statistics
 • Pareto V. (1974), The new theories of economics, Journal of Political Economy, vol. 5, iss. 4
 • Prywata M. (2010), Zarządzanie ryzykiem w małych projektach, PARP, Warszawa
 • Ziółkowski J., Łada J. (2014), Analiza ABC i XYZ w gospodarowaniu zapasami, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź


Autor: Grzegorz Jarzynka, Tomasz Pająk