Niezgodność

Z Encyklopedia Zarządzania
Niezgodność
Polecane artykuły


Audyt wewnętrzny (Sławomir Wawak)

Niezgodność (3.6.2) - niespełnienie wymagania (3.1.2, ISO 9000:2005). Wystąpienie niezgodności nie sprzyja jakości. Może być związane z niespełnieniem określonych wymagań związanych z normami, dokumentacją jakości, przepisów prawnych, wymagań stron kontraktu czy wymagań klienta oraz innych zainteresowanych stron. Jako niezgodność można potraktować tylko to, co faktycznie zostało stwierdzone, czyli poparte dowodem obiektywnym.

W danym przedsiębiorstwie przeprowadzono badania metodą burzy mózgów wśród pracowników z różnych działów w celu ustalenia przyczyn mogących wpływać na niezgodność wysięgnika. Ustalono 7 grup mogących wywoływać niezgodność, są to:

Kolejnym etapem badań jest hierarchizacja niezgodności wyrobu analizowanego przy wykorzystaniu diagramu Pareto-Lorenza. Dzięki temu diagramowi, możemy dowiedzieć się, które niezgodności powtarzają się najczęściej w badanym okresie, bądź są przyczyną największych strat. Po badaniach w danym przedsiębiorstwie ustalono, że występowane niezgodności wysięgników spowodowane są:

 • Brakiem otworu w wysięgnikach,
 • Nierównym spawaniem,
 • Złym wymiarem wysięgnika,
 • Szczeliną w spoinie,
 • Niedomalowaną powierzchnią w wysięgniku. (Jagusiak-Kocik M. 2016 s. 58)

Kategorie niezgodności

 1. systematyczne - wady wykryte w systemie zarządzania jakością przykład: nie wdrożony element systemu, brak wymaganych zapisów, istnieje wyposażenie pomiarowe, które nie jest nadzorowane
 2. przypadkowe - zostaje niespełnione wymaganie, ale bez większych konsekwencji: brak zapisu jednego z wymaganych odczytów, oznakowanie pomieszczeń niezgodne z instrukcją

Uwaga: więcej przypadkowych niezgodności w jednym obszarze może powodować złe funkcjonowanie systemu.

Kwalifikacja niezgodności

 1. niezgodność mała - odosobniony, udowodniony przypadek niespełnienia wymagania
 2. niezgodność duża (krytyczna) - wada całego systemu, niezgodność systematyczna ewentualnie znacząca liczba niezgodności z wymaganiami systemu zarządzania jakością.

Dokumentowanie niezgodności

Udokumentowanie niezgodności wymaga:

 • wskazania wymagania, które nie zostało spełnione,
 • określenia na czym polega niezgodność,
 • wskazania dowodu.

Odwołanie się do wymagania powinno być precyzyjne. Sformułowanie niezgodności powinno być oczywiste, niedwuznaczne, zwięzłe. Z kolei dowód udokumentowany i dostatecznie uszczegółowiony. W przypadku stwierdzenia niezgodności podejmuje się działania korekcyjne (np. usunięcie niezgodności) oraz korygujące (likwidacja przyczyny niezgodności). Po zrealizowaniu działań należy sprawdzić ich skuteczność. Powinien istnieć obiektywny dowód na pełne wdrożenie działania korygującego oraz jego skuteczność.

Bibliografia

Autor: Malgorzata Nowinska, Karolina Rolka