Jakość dostaw

Z Encyklopedia Zarządzania

Jakość dostaw odnosi się m.in. do: odpowiedniej ilości, rodzaju i liczby braków, a także mniej oczywistych parametrów: terminowości, sposobu transportu, formy kontaktu, dotrzymania warunków rozliczeń. Zapewnienie pożądanej jakości nabywanych towarów wymaga wykorzystania odpowiednich narzędzi i metod obejmujących między innymi: ocenę jakości oraz audyt jakości, techniczne warunki zakupów, zapotrzebowanie na dostawy, procedury przyjęcia towarów, klasyfikacje dostawców oraz system kontroli (D. Lock, 2002, s. 373).

Pewność dobrych dostaw - aspekt ryzyka

Jednym z głównych zagrożeń związanych z jakością dostaw są wadliwe dostawy, które mogą prowadzić do niezadowolenia klientów, strat finansowych i zniszczenia reputacji firmy. W celu identyfikacji zagrożeń związanych z jakością dostaw, należy przeprowadzić analizę ryzyka dostaw, ocenić prawdopodobieństwo wystąpienia wadliwych dostaw oraz zidentyfikować skutki tych dostaw. Na podstawie wyników analizy ryzyka można podjąć działania zapobiegawcze mające na celu minimalizację ryzyka dostaw. Ważne jest również monitorowanie skuteczności tych działań i reagowanie na wystąpienie wadliwych dostaw w celu szybkiej naprawy sytuacji.

Przedsiębiorca nie może pozwolić sobie na ryzyko użycia surowców niedostatecznej jakości, gdyż przekłada się to na jakość oferowanych wyrobów, a co za tym idzie na wielkość sprzedaży. Przedsiębiorca musi zatem uzyskać dostateczny poziom pewności, że surowce, które nabywa spełnią jego oczekiwania odnośnie jakości. Dokonuje się tego za pomocą formalnej i przekrojowej oceny systemów zarządzania jakością, które stosuje dostawca. Działanie to ma na celu sprawdzenie i udokumentowanie czy dostawca spełnia deklarowane standardy jakościowe oraz czy są one zgodne z wymaganiami nabywcy (D. Lock, 2002, s. 374).

Znaczenie jakości dostaw dla dostawcy

Jakość dostaw ma bezpośredni wpływ na satysfakcję klientów i ich zaufanie do firmy. Wadliwe dostawy mogą prowadzić do niezadowolenia klientów i utraty zaufania. Z drugiej strony, terminowe i zgodne z zamówieniem dostawy mogą budować pozytywne relacje z klientami. W przypadku wadliwych dostaw, ważne jest zastosowanie skutecznych strategii zarządzania reklamacjami w celu naprawienia sytuacji i odzyskania zaufania klientów. Budowanie zaufania i lojalności klientów poprzez zapewnienie wysokiej jakości dostaw jest kluczowe. Dobrze utrzymane relacje z klientami przynoszą wiele korzyści, takich jak powtarzalne zamówienia i rekomendacje, które mogą przyczynić się do wzrostu firmy.

Doskonalenie procesu zakupowego

Aby zapewnić wysoką jakość dostaw, niezbędne jest zbieranie i analizowanie danych dotyczących jakości dostaw. To pozwoli na identyfikację obszarów wymagających poprawy w procesie zakupowym. Następnie można opracować i wdrożyć działania korygujące, które mają na celu poprawę jakości dostaw. Ważne jest również monitorowanie skuteczności tych działań oraz ocena poprawy jakości dostaw. Ciągła poprawa jakości dostaw i skuteczne zarządzanie tym procesem są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu firmy.

Warunki dostaw a jakość

Warunki techniczne zakupów ograniczają się do ustalenia wymagań nabywcy odnośnie towarów, które chce zakupić. Od charakteru nabywanych towarów zależy treść oraz zakres tych warunków. Mogą one zawierać normy techniczne oraz dokumenty określające konstrukcję wyrobów, przepisy prawne dotyczące wyrobu, parametry działania itp (D. Lock 2002, s. 373). Gdy nabywca zdecydowany jest wybrać dostawcę zdolnego spełnić warunki techniczne dochodzi do zamówienia towaru.

Po dostarczeniu towaru przez dostawcę należy sprawdzić czy odpowiada on wymaganiom technicznym. W tym celu stosuje się zróżnicowane zakresy sprawdzania poszczególnych partii towaru. Zakres zależy między innymi od znajomości dostawcy, doświadczeń z przeszłości oraz znaczenia wady (w przypadku jej wystąpienia) dostarczonych elementów w działaniu gotowego wyrobu (A. Hamrol 2005, s. 369)

Ocena (klasyfikacja) dostawców - narzędzie wspierające

Kolejnym krokiem w celu poprawy jakości dostaw jest klasyfikacja dostawców. Klasyfikacja ta jest ważną częścią całokształtu stosunków między odbiorcą a dostawcami. Stosunki z dostawcą wymagają zwiększonej uwagi w przypadku, gdy dostawy: mają charakter sporadyczny, ze względu na charakterystykę towaru trudno znaleźć innego dostawcę lub w przypadku wady w znaczącym stopniu wpływającej na jakość końcowego produktu. W sytuacji zawiązania się wiarygodnych stosunków z dostawcą, czynności kontrolne można zminimalizować ograniczając się do potwierdzania danych dostawcy z własnymi wynikami kontroli (D. Lock 2002, s. 378).

Gdy współdziałania dostawcy i odbiorcy nie można określić jako wiarygodne lub jakość dostarczanego towaru ma duży wpływ na produkt finalny, dostawy należy kontrolować w stopniu uzależnionym od wysokości oszacowanego ryzyka (D. Lock 2002, s. 380).


Jakość dostawartykuły polecane
Analiza kwalifikacyjnaWymaganie, potrzeba, oczekiwaniePoziom obsługi klientaAudyt logistycznyStrategia zakupówTowaroznawstwo spożywczeOdbiór ilościowy i jakościowyWzorcowanie przyrządów pomiarowychTestowanie produktów

Bibliografia

  • Hamrol A. (2013), Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
  • Lock D. (red.) (2002), Podręcznik zarządzania jakością, Wydawnictwo Naukowe Wydawnictwo PWN, Warszawa


Autor: Mariusz Jędrzejczyk