Wyposażenie

Z Encyklopedia Zarządzania

Wyposażenie to zużywające się stopniowo rzeczowe składniki majątku trwałego, związane z wykonywaną działalnością, nie zaliczane odrębnymi przepisami do środków trwałych.(§ 3, rozp. M.F. z dnia 26 sierpnia 2003)

Do wyposażenia możemy zaliczyć min:

 • sprzęt techniczny (narzędzia, przyrządy, urządzenia)
 • sprzęt administracyjno-gospodarczy (wyposażenie biur i pomieszczeń produkcyjno - usługowych)
 • sprzęt przeciwpożarowy
 • odzież ochronna i robocza
 • sprzęt ochrony osobistej itp.

TL;DR

Wyposażenie to składniki majątku trwałego, które są związane z wykonywaną działalnością i mają krótszy okres użytkowania niż rok. Wyposażenie może być amortyzowane lub zaliczane do środków trwałych. Wyposażenie powinno być prowadzone w ewidencji, a wycena może odbywać się na podstawie cen zakupu lub wartości rynkowej. W przypadku prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, wyposażenie jest określone inaczej niż w innych przepisach.

Rodzaje wyposażenia

Wyposażenie to składniki majątku trwałego, których:

 • okres użytkowania jest krótszy niż jeden rok
 • cześć wyłączono na mocy odrębnych przepisów ze środków trwałych np. książki, dzieła sztuki, eksponaty muzealne.

Wartość początkową wyposażenia ewidencjonuje się w księgach rachunkowych w wysokości ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie.

Wydatki związane z zakupem wyposażenia pojmowanego jako rzeczowy składnik majątku i posiadającego przewidywany okres użytkowania dłuższy niż rok z wartością początkową, która nie przekracza 3500zł stanowią koszty uzyskania przychodu w dniu przekazania tego przedmiotu do używania.

Składniki majątku o wartości początkowej nie przekraczającej 3500zł można zaliczyć do środków trwałych i amortyzować. Taki składnik majątku będzie jednak środkiem trwałym, a nie wyposażeniem.

Zasady umarzania wyposażenia

Wartość początkowa wyposażenia podlega zmniejszeniu o jego umorzenie, które może być ustalone następująco:

 1. odpisuje się w koszty część wartości wyposażenia w kolejnych okresach sprawozdawczych w równych ratach, proporcjonalnie do przewidywanego czasu użytkowania lub rozmiarów działalności której służy, nie dłużej niż 5 lat
 2. odpisuje się pełną wartość początkową wyposażenia, pod data rozpoczęcia jego użytkowania i zalicza do kosztów przyszłych okresów, a następnie rozlicza w koszty okresów sprawozdawczych przez okres nie dłuższy niż 5 lat
 3. odpisuje się pełną wartość początkową wyposażenia w koszty pod data wydania go do użytkowania lub data zakończenia użytkowania, gdy wartość wydanego do użytkowania wyposażenia w kolejnych latach jest podobna lub znikoma
 4. odpisuje się w całości wartość początkową, gdy jest użyte jako narzędzia i przyrządy specjalne do produkcji, gdy jego zużycie (umorzenie) obciąża fundusze specjalne, gdy jest użytkowane przez jednostki i zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych oraz szkoły wyższe i placówki PAN.

W przypadku kiedy wyposażenie utraciło przydatność gospodarcza należy jednorazowo odpisać nieumorzoną część jego wartości początkowej w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

Ewidencja wyposażenia

Podatnicy wykorzystujący do swojej działalności rzeczowe składniki majątku trwałego (których wartość wynosi przynajmniej 200zl) zaliczanego do wyposażenia zobowiązani są prowadzić ewidencje wyposażenia.

"Ewidencja wyposażenia powinna zawierać co najmniej następujące dane:

 • numer kolejny wpisu,
 • datę nabycia,
 • numer faktury lub rachunku,
 • nazwę wyposażenia,
 • cenę zakupu wyposażenia lub koszt wytworzenia,
 • numer pozycji, pod którą wpisano w księdze koszt związany z nabyciem wyposażenia,
 • datę likwidacji (w tym również datę sprzedaży lub darowizny) oraz przyczynę likwidacji wyposażenia". (§ 4, rozp. M.F. z dnia 26 sierpnia 2003)

Ewidencje księgową wyposażenia prowadzi się na kontach syntetycznych:

 • 015 - Wyposażenie
 • 075 - Umorzenie wyposażenia

Zwiększenie, stanu, wartości wyposażenia następuje na skutek:

 • przychodu z inwestycji
 • zakupów
 • nadwyżek

Zmniejszenie stanu wartości wyposażenia następuje na skutek:

Wycena wyposażenia

Podatnicy, którzy w ciągu roku podatkowego utracili lub zrzekli się prawa do zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym albo zakładają po raz pierwszy ewidencję wyposażenia, dokonują wyceny wyposażenia według cen zakupu lub według wartości rynkowej z dnia założenia ewidencji.(§ 4, rozp. M.F. z dnia 26 sierpnia 2003)

Wyposażenie u prowadzących księgi przychodów i rozchodów

Wyposażenie zostało określone zarówno w rozporządzeniu M.F. z 26 sierpnia 2003r. odnośnie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów jak i w Klasyfikacji Środków Trwałych w grupie 8 "Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie", jednakże nie określa tych samych składników majątkowych. Należy zwrócić uwagę, że według przepisów ww. rozporządzenia nie jest ono zaliczane do środków trwałych, a w przypadku Klasyfikacji Środków Trwałych, gdzie wyposażenie zostało wyszczególnione zalicza się do niego składniki majątku stanowiące środki majątku trwałego.

"Przykład:

Podatnik nabył 2 drukarki, o wartości 1800 zł każda, które jako kompletne i zdatne do użytku przyjął do używania w dniu zakupu.

Drukarka numer 1

Okres używania przewidywany przez podatnika to 7 miesięcy. Składnik majątkowy nie spełnia warunków zaliczenia go do środków trwałych stanowi więc wyposażenie, które z uwagi na fakt że wartość początkowa przekracza kwotę 1500 zł., zostanie ujęte w "ewidencji wyposażenie". Zakup drukarki w dniu otrzymania faktury obciąży koszty uzyskania przychodów.

Drukarka numer 2

Okres używania przewidywany przez podatnika to 3 lata. Składnik majątkowy spełnia warunki zaliczenia go do środków trwałych. Podatnik jednakże z uwagi na fakt, że wartość początkowa drukarki nie przekracza kwoty 35000 złotych, ma prawo:

1) nie zaliczyć drukarki do środków trwałych obciążając tym zakupem koszty uzyskania przychodu, w dniu otrzymania faktury wpisując ją jednocześnie do ewidencji wyposażenia,

2) zaliczyć tę drukarkę do środków trwałych i amortyzować ją:

 • jednorazowo, w miesiącu oddania do używania lub następnym, albo
 • zgodnie art. 22I-22K u.p.d.o.f". (Wieczorek-Fronia M., Zubrzycki J.,2013, s. 1409)

Należy zwrócić uwagę, że wyposażenie obejmuję się ewidencją wyposażenia, kiedy jego wartość początkowa, ustalona zgodnie z przepisami o amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przekracza 1500 złotych. (§ 4, rozp. M.F. z dnia 26 sierpnia 2003)


Wyposażenieartykuły polecane
Tabela amortyzacjiAmortyzacja jednorazowaWycena środków trwałychWycena składników bilansuAmortyzacjaRozliczenia międzyokresowe przychodówKsięga przychodów i rozchodówFormularz PIT-5Likwidacja środka trwałego

Bibliografia

 • Dziuba-Burczyk A. (1995), Rachunkowość podatkowa. Karta podatkowa, Ewidencja przychodów, Podatkowa księga przychodów i rozchodów, WPSB, Kraków
 • Kuboń M. (2007), Wyposażenie i wykorzystanie środków transportowych w gospodarstwach o różnym typie produkcji rolniczej, Inżynieria Rolnicza, 11
 • Laskosz B., Puchała R., Skworcow S. (1993), Nowe zasady rachunkowości i finansów w Rzeczypospolitej Polskiej, Zakład doradztwa organizacyjno-finansowego, Skierniewice
 • Łakomiak A. (2012), Kompletność środków trwałych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 255
 • Nowak E. (1998), Rachunkowość, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Dz.U. 2003 nr 152 poz. 1475
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Dz.U. 2003 nr 152 poz. 1475
 • Sałdyka P., Zubrzycki J. (2015), Środki Trwałe oraz Wartości Niematerialne i Prawne, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, Wrocław
 • Wasilewski M., Wasilewska A. (2008), Wyposażenie i efektywność wykorzystania rzeczowych aktywów trwałych w przedsiębiorstwach rolniczych, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 66

Autor: Joanna Pasternak, Karolina Miodek