Amortyzacja jednorazowa

Z Encyklopedia Zarządzania

Amortyzacja jednorazowa - jedna z metod amortyzacji przeznaczona przede wszystkim dla podatników rozpoczynających działalność oraz dla podatników z tzw. grupy "małych podatników" czyli podatników u których wartość sprzedaży oraz wartość kwoty podatku w poprzednim roku podatkowym nie przekracza kwoty 1 200 000 euro (Gawrońska J. 2017).

TL;DR

Amortyzacja jednorazowa to metoda amortyzacji dla nowych przedsiębiorców i małych podatników. Limit dla jednorazowej amortyzacji dla nowych środków trwałych wynosi 100 000 złotych. Niskocenne środki trwałe o wartości do 10 000 złotych mogą być uznane za koszt bezpośredni. Przedsiębiorcy mogą także uznać wpłaty na poczet nabycia nowych środków trwałych jako koszt uzyskania przychodów. COVID-19 umożliwia jednorazowe odpisy amortyzacyjne dla środków przeciwdziałania pandemii.

Limity dla jednorazowej amortyzacji przy zakupie fabrycznie nowych środków trwałych

Fabrycznie nowe środki trwałe to takie, które nie były używane przez podatnika, który go nabył lub też żadnej innej strony, czyli innego podatnika. Przykładem sprzętu lub maszyny, która nie zalicza się do fabrycznie nowych środków trwałych jest zakup środka, który był już używany i został wypożyczony nowemu przedsiębiorcy.

Limit dla fabrycznie nowych środków trwałych na jednorazową amortyzację to 100 000 złotych w danym roku podatkowym jednak tylko wtedy, gdy zostaną spełnione pewne przesłanki, a mianowicie:

 • początkowa kwota jaką przedsiębiorca zainwestował w zakup środka trwałego w danym roku podatkowym jest większa niż 10 000 złotych
 • dla przynajmniej dwóch środków trwałych, łączna kwota, którą zainwestował przedsiębiorca w ich zakup przekracza 10 000 złotych, a wartość pojedynczego środka trwałego z zakupionych jest większa niż 3 500 złotych w danym roku podatkowym

Fabrycznie nowe środki trwałe, które można uznać w amortyzacji jednorazowej zawarte są w następujących grupach Klasyfikacji Środków trwałych:

 • kotły i maszyny energetyczne (grupa 3),
 • maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4),
 • specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5),
 • urządzenia techniczne (grupa 6),
 • narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa8).

Jednorazowa amortyzacja a niskocenne środki trwałe

Niskocenne środki trwałe pozwalają wliczyć je bezpośrednio jako koszt, których wartość nie przekracza 10 000 złotych, a przedsiębiorca zamierza używać ich ponad rok. Przepisy odnośnie kwalifikowania kosztu jako środek trwały zostały ustalone w art. 22f ust. 3.

Art. 22f ust. 3 ustawy o PIT: “w przypadku, gdy wartość początkowa jest równa lub niższa niż 10.000 zł, podatnicy (...) mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 22h-22m albo jednorazowo - w miesiącu oddania do używania tego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, albo w miesiącu następnym".

Przedsiębiorca prowadzący Księgę Przychodów i Rozchodów (KPIR), który korzysta z jednorazowej amortyzacji ujmuje środek trwały w kolumnie trzynastej "pozostałe wydatki" (KPIR) dla miesiąca, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego do użycia lub w następnym miesiącu.

Amortyzacja jednorazowa a wpłata na poczet nabycia fabrycznie nowych środków trwałych

Przedsiębiorcy za koszt uzyskania przychodów mogą także uznać wpłaty na poczet nabycia fabrycznie nowych środków trwałych co określa art. 15 ust. 1zd ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (updop) oraz art. 22 ust. 1s ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof). Taka sytuacja ma miejsce jeżeli przedsiębiorca dokonuje zakupu czy też wpłat w przedziałach czasowych dla produktów, które zostaną dostarczone w kolejnych okresach rozliczeniowych czyli w zależności od sposobu rozliczania może to być następny miesiąc, kwartał lub rok (Gawrońska J. 2017).

Istnieją sytuacje, które powodują, że dokonanie wpłaty na poczet nabycia środka trwałego wlicza się do przychodu danego przedsiębiorstwa. Regulację tego typu sytuacji opisuje art. 16k ust. 21 updop oraz art. 22k ust. 21 updof

Poniżej przedstawiono listę zdarzeń, które powodują zwiększenie przychodu:

 • Likwidacja działalności gospodarczej
 • Brak jednorazowego odpisu od środka trwałego
 • Sprzedaż środka trwałego
 • Przejście na inną formę opodatkowania do których zalicza się zryczałtowany podatek od produkcji okrętów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, kartę podatkową, podatek tonażowy

Sytuacja, w której przedsiębiorca ostatecznie nie nabywa określonego środka trwałego, dla którego wpłata została już dokonana powoduje, że należy zwiększyć koszty uzyskania przychodów o tę kwotę. Następnie po otrzymaniu faktury korygującej w następnych okresach rozliczeniowych koszt uzyskania przychodu zostaje zmniejszony o tę kwotę.

COVID-19 a jednorazowe odpisy amortyzacyjne

Dzięki ustawie o COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 568), przedsiębiorcy mają prawo do jednorazowego odpisu amortyzacyjnego środków nabytych do przeciwdziałania COVID-19, a także do produkcji odpowiednich produktów pozwalających na zapobieganie wyżej wymienionej chorobie.


Amortyzacja jednorazowaartykuły polecane
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowegoWyposażenieStawka amortyzacjiKsięga przychodów i rozchodówPodatek VAT - należnyTabela amortyzacjiKonto analityczneZaliczka na podatek dochodowyAmortyzacja

Bibliografia

 • Cebrowska T. (2010), Rachunkowość finansowa i podatkowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Gawrońska J., Krywan T. (2017), Amortyzacja jednorazowa i rozliczanie amortyzacji w praktyce, Infor, Warszawa
 • Iwin-Garzyńska J. (2011), Amortyzacja w polskim systemie podatkowym oraz w koncepcji CCCTB, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytet Szczeciński
 • Mazurek-Chwiejczak M. (2016), Preferencje podatkowe dla podmiotów z sektora MŚP w państwach OECD - studium porównawcze, Wydawnictwo SAN, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2020 poz. 568
 • Witczak R., Suchecka J. (2010), Wpływ regulacji podatkowych na ustalanie kosztów amortyzacji w Zoz, Polskie stowarzyszenie zarządzania wiedzą, Uniwersytet Medyczny w Łodzi


Autor: Bartłomiej Baca