Zaliczka na podatek dochodowy

Z Encyklopedia Zarządzania

Zaliczka na podatek dochodowy to jeden z najważniejszych obowiązków jaki ciąży na podatniku. Polega to na wpłacaniu do odpowiedniego organu w określonym terminie wcześniej ustalonej zaliczki. Zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna ma możliwość wyboru formy opodatkowania swojej działalności

 • wg skali podatkowej - stawki 18 lub 32% w zależności od wysokości dochodu (art. 27 ust. 1)
 • w formie liniowej - stała stawka 19%
 • metodą uproszczoną
 • metodą liniową uproszczoną

Osoba fizyczna winna złożyć pisemne zawiadomienie o wybranej przez siebie formie wpłacania zaliczek na podatek dochodowy właściwemu naczelnikowi Urzędu Skarbowego w terminie pierwszej zaliczki w roku podatkowym, stosować tę formę w trakcie roku oraz ściśle trzymać się terminów jakie obowiązują każdego podatnika.

Na podstawie art. 44 ust. 6 zaliczki miesięczne za okres od stycznia do listopada uiszcza się w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za grudzień, w wysokości równej należnościom za listopad, uiszcza się w terminie do dnia 20 grudnia.

Podatnik jest zobowiązany do wpłacania zaliczek w trakcie roku podatkowego. Z racji, iż podatek dochodowy od osób fizycznych jest rozliczany rocznie, końcowe zobowiązanie będzie pomniejszone o wpłacone w trakcie roku zaliczki. Mają one zatem wpływ na wielkość rocznego zobowiązania podatkowego.

Obecnie w celu opłacenia zaliczki na podatek dochodowy wystarczy dokonać płatności gotówką lub bezgotówkowo z tytułem przelewu "zaliczka na podatek za miesiąc x".

Przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest dochód (suma dochodów), czyli nadwyżka przychodu (sumy przychodów) nad kosztem (kosztami) ich uzyskania.

TL;DR

Zaliczka na podatek dochodowy to obowiązek płacenia podatku przez osoby fizyczne i prawne. Można wybierać różne formy opodatkowania, takie jak skala podatkowa, forma liniowa, metoda uproszczona. Zaliczki należy wpłacać do 20. dnia każdego miesiąca. Mają one wpływ na roczne zobowiązanie podatkowe. W przypadku nieterminowej wpłaty podatek może być objęty egzekucją skarbową.

Zaliczka na podatek dochodowy

Osoby fizyczne jak i osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do płacenia podatku dochodowego w dowolnie wybranej przez siebie formie opodatkowania. Zaliczki wprowadzane są na rachunek urzędu skarbowego w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym za dany okres a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. Wpłaty te winne być dokonywane do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczka za ostatni miesiąc roku podatkowego dokonywana jest 20 dnia pierwszego miesiąca kolejnego roku podatkowego. W przypadku, kiedy podatnik złoży zeznanie roczne przed upływem terminu wpłacania podatku dochodowego dokona zapłaty na zasadach określonych w art. 27 ust. 1. (Ustawy o podatku dochodowym) tzn. różnicy pomiędzy sumą należnych zaliczek wpłaconych do Urzędu Skarbowego od początku roku, a podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu. Zaliczka na podatek dochodowy może być wpłacana miesięcznie bądź kwartalnie, jednak podatnik wybierający drugą formę wpłaty zobowiązany jest do przedłożenia odpowiedniego pisma do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej metody. Taka sama sytuacja dotyczy podatnika w przypadku rezygnacji z kwartalnych wpłat zaliczek.

Podatnicy mogą wpłacać zaliczki w formie

Uproszczonej

 • w wysokości 1/12 podatku należnego, wyazanego w zeznaniu w roku poprzedzającym dany rok podatkowy art. 27 ust.1b pkt.1. W przypadku kiedy w dwóch poprzednich zeznaniach podatkowych nie wykazano dochodu, podatnik nie może wpłacać zaliczek w formie uproszczonej,
 • Podatnik zobowiązany jest w formie pisemnej przedłożyć odpowiedni dokument dotyczący wyboru opodatkowania w terminie wpłaty pierwszej zaliczki,
 • Stosowanie tej formy opodatkowania w całym roku podatkowym,
 • Dokonywanie rozliczenia podatku za rok podatkowy zgodnie z art. 27 Ustawy o podatku dochodowym,
 • Wpłacanie zaliczek w terminie do 20 dnia każdego miesiąca.

wg skali podatkowej

 • 18% lub 32% przy wyborze formy opodatkowania na zasadach ogólnych ważne jest, iż wyliczany on jest od dochodu a nie od przychodu. Przychód - Koszty Uzyskania Przychodu = Dochód,
 • Osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą nie zależnie od dochodu mają obowiązek ewidencjonowania zarówno swoich przychodów jak i kosztów,
 • Stawki podatku rozliczane skalą podatkową wynoszą 18% oraz 32%, jest to uzależnione od progów podatkowych.

W formie liniowej

 • stała stawka 19% bez względu na wysokość dochodu z działalności gospodarczej podatnik opłaca podatek według stawki 19%,
 • Podatku liniowego nie można zastosować na przykład do dochodów z umowy o prace, emerytur czy rent,
 • Zaliczki tak samo jak w poprzednich formach opodatkowania opłacane są do 20 dnia każdego miesiąca.

Zaliczka na podatek dochodowy a zeznanie roczne

Podatnik jest zobowiązany do wpłacania zaliczek w trakcie roku podatkowego. Z racji, iż podatek dochodowy od osób fizycznych jest rozliczany rocznie, końcowe zobowiązanie będzie pomniejszone o wpłacone w trakcie roku zaliczki. Mają one zatem wpływ na wielkość rocznego zobowiązania podatkowego. Zaliczki uwzględniane są w rozliczeniu rocznym, które każda osoba posiadająca dochód obowiązkowo składa do końca kwietnia roku następującego rok podatkowy.

Terminy rozliczenia z Urzędem Skarbowym

Podatnicy nie muszą wpłacać zaliczki do Urzędu Skarbowego tylko wtedy jeżeli podatek należny pomniejszony o zaliczki wpłacone w danym roku podatkowym nie przekraczają 1.000zł. W przypadku kiedy zaistnieje taka sytuacja, podatnik zobowiązany jest dokonać wpłaty w terminie do 20 dnia kolejnego miesiąca. W przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej, ważne jest aby przestrzegać terminów podatkowych, gdyż podatek niezapłacony w terminie to ’’zaległość podatkowa’’. Konsekwencją tego są ’’odsetki za zwłokę’’. Podatnik musi naliczyć i dokonać tej wpłaty wraz z podatkiem dochodowym do właściwego Urzędu skarbowego. W sytuacji kiedy płatności nie zostaną uregulowane względem Urzędu Skarbowego zostają objęte egzekucja skarbową. W przypadku kiedy z przyczyn niezależnych od nas nie jesteśmy w stanie zapłacić należnego podatku w Ustawowo podanym terminie, można złożyć czynny żal wyjaśniający przyczyny takiej sytuacji.


Zaliczka na podatek dochodowyartykuły polecane
Formularz PIT-4Skala podatkowaZwrot podatkuKalendarz ekonomicznyPodatek ryczałtowyZaliczkaMetoda kasowaFormularz PIT-5Zaległość podatkowa

Bibliografia