Formularz PIT-4

Z Encyklopedia Zarządzania

PIT-4 jest to deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wpłat. Ustawa o PIT przewiduje, że płatnicy (nie dotyczy to jednak zakładów pracy chronionej) przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20. miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek Urząd Skarbowy, którym kieruje naczelnik właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności. Gdy płatnik nie ma siedziby, przesyłając równocześnie deklarację według ustalonego wzoru. Jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wypłaconego podatku występuje różnica, należy ją wyjaśnić w deklaracji. Podatek ten jest składową kwoty brutto wynagrodzenia pracownika i jego wysokość zaliczamy do kosztów uzyskania przychodów w działalności płatnika.

Zasady wypełniania

W deklaracji należy podać liczbę podatników, którym dokonano wypłaty wynagrodzenia, sumę wypłat oraz ewentualną zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Gdy w danym miesiącu nie dokonywano wypłaty wynagrodzenia oraz należności z tytułu działalności określonej dla przychodów z działalności wykonywanej osobiście oraz z praw majątkowych za pośrednictwem płatnika - deklaracji nie składa się, a jedynie wykazujemy liczbę podatników bez podania wypłaconych wynagrodzeń i pobranych zaliczek. W deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty wypłat dokonanych w danym miesiącu (wzór PIT-4), uwzględniamy sumę wypłat brutto podlegających opodatkowaniu, z wyjątkiem wolnych od podatku. Zwolnienia nie obejmują wynagrodzeń nieprzekraczających kwot, od których nie występuje zaliczka na podatek dochodowy. Niniejszym płatnik ma obowiązek składania comiesięcznych deklaracji PIT-4, pomimo nie wystąpienia zaliczki na podatek dochodowy w ciągu roku, nawet wówczas, gdy działalność wykazuje stratę.

Konsekwencje niezapłacenia PIT-4

Obligatoryjnym jest odprowadzanie podatku dochodowego za pracownika. Nie odprowadzenie w terminie pobranego podatku PIT-4 jest karalne. Nawet jednokrotne niedopełnienie tego obowiązku może mieć swoje skutki w ukaraniu płatnika mandatem. W przypadku, gdy zobowiązania będą klasyfikowane już jako zaległości podatkowe, płatnik ma obowiązek spłacenia odsetek podatkowych. Płatnik sam musi wyliczyć ich wysokość. Przydają się tutaj kalkulatory odsetek dostępne online. Zaniedbanie płacenia podatku PIT-4 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych lub karze pozbawienia wolności do lat 3, lub obu tym karom łącznie. W praktyce za najpoważniejsze przewinienia jest stosowany najwyższy wymiar kary.

Jeśli kwota nieopłacona wynosi mniej niż 320 tys. zł można zastosować wyłącznie karę grzywny. W przypadku postępowanie sądowego bierze się pod uwagę ilość oraz wysokość stawek dziennych, równocześnie uwzględniając dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe oraz możliwości zarobkowe. Ilość stawek dziennych nie może być mniejsza niż 10. Musi być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia i nie może też przekraczać jej czterystukrotności.

Jeżeli płatnik przed wszczęciem postępowania w całości wpłaci zaległy podatek, sąd może zdecydować o wymierzeniu niższej kary, czasem nawet o całkowitym jej odstąpieniu. Płatnik ma możliwość skorzystania z ulgi na złe długi. Dzieje się tak, gdy należności nie są regulowane przez kontrahentów dłużej niż 150 dni od terminu płatności wierzytelności określonego na fakturze lub w umowie.

Płatnik czasem może zostać poinformowany o planowanej kontroli skarbowej lub podatkowej. Powinien wówczas:

  • sprawdzić płatności zaliczek na podatek dochodowy pracowników nawet do 5 lat wstecz,
  • obliczyć kwotę zaległych odsetek,
  • sprawdzić, czy nie ma innych zaległości podatkowych,
  • uregulować wszystkie należności
Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.


Formularz PIT-4artykuły polecane
Zaliczka na podatek dochodowyZwrot podatkuKarta podatkowaZaliczkaZaległość podatkowaMetoda kasowaSkala podatkowaEwidencja przebiegu pojazdówPodatek VAT - należnyZdolność absorpcyjna

Bibliografia

  • Gacka-Asiewicz A. (red.) (2013), Prawo finansowe w pigułce, C.H. Beck, Warszawa
  • Głuchowski J. (2006), Polskie prawo podatkowe, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa
  • Kutarba M. (2004), Przewodnik po deklaracjach NIP, CIT, PIT, VAT, Grupa Wydawnicza INFOR, Warszawa
  • Markowski W. (2009), ABC small business'u, Wydawnictwo Marcus, Łódź
  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350


Autor: Jamorska Anna, Katarzyna Gubernat