Zaliczka

Z Encyklopedia Zarządzania
Zaliczka
Polecane artykuły


Zaliczka to początkowa (częściowa) wpłata lub wypłata, uregulowana "z góry" na poczet przyszłych należności lub zobowiązań, zaliczana na poczet końcowej (ostatecznej) zapłaty.

Zaliczka na towary lub usługi

Zaliczka jest płacona najczęściej na początku zawarcia umowy kupna-sprzedaży. W sytuacji, gdy jedna ze stron chce odstąpić od umowy, zaliczka jest zwracana w całości do wpłacającego przedpłatę. W związku z tym zaliczkę ciężko uznać jako formę zabezpieczenia zarówno dla sprzedającego jak i kupującego.

Sprzedający, który otrzymał zaliczkę, ma obowiązek wystawienia faktury VAT zaliczkowej.

Faktura VAT zaliczkowa - dokumentuje otrzymanie zapłaty części należności przed dokonaniem sprzedaży/zakupu towarów lub przed wykonaniem usługi. Jedyną sytuacją, gdy nie ma konieczności wystawienia faktury zaliczkowej jest:

  • wewnątrzwspólnotowa dostawa/nabycie towarów,
  • wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług. [1]

Zaliczka na podatek dochodowy

Podatnicy podatku dochodowego, którzy są opodatkowani na zasadach ogólnych (według skali podatkowej lub podatek liniowy) mają obowiązek wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku.

Istnieją trzy możliwości wpłacania zaliczek na podatek dochodowy:

  • ZALICZKA MIESIĘCZNA - zaliczka płacona jest co miesiąc, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który płacona jest zaliczka na podatek dochodowy, np. zaliczka za kwiecień płacona jest do 20 czerwca,
  • ZALICZKA KWARTALNA - zaliczka płacona jest co kwartał, do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który płacona jest zaliczka na podatek dochodowy. Wpłaty na zaliczki kwartalne są stałe w prawie podatkowym:
Kwartał Miesiące obejmowane przez kwartał Termin wpłaty zaliczki
I kwartał styczeń, luty, marzec do 20 kwietnia
II kwartał kwiecień, maj, czerwiec do 20 lipca
III kwartał lipiec, sierpień, wrzesień do 20 października
IV kwartał październik, listopad, grudzień do 20 stycznia roku następnego
  • ZALICZKA UPROSZCZONA - zaliczka płacona jest w wysokości 1/12 kwoty wyliczonej od wykazanego w zeznaniu rocznym dochodu z działalności gospodarczej. Dochód, z którego obliczana jest zaliczka, musi dotyczyć:
    - poprzedniego roku podatkowego,
    - roku podatkowego poprzedzającego o dwa lata dany rok podatkowy w przypadku, gdy dochód z działalności gospodarczej w roku poprzednim nie wystąpił lub wysokość dochodu nie powodowała obowiązku zapłaty podatku.

Aby korzystać z przywileju płacenia uproszczonej zaliczki, konieczne jest złożenie pisemnego oświadczenia do urzędu skarbowego. W Oświadczeniu należy podać, iż do obliczania zaliczek na podatek dochodowy będzie stosowana forma uproszczonej zaliczki. Takie pismo można złożyć do 20 lutego roku, za który będzie obliczana zaliczka na podatek dochodowy. Jednak nie każdy może wybrać formę uproszczonej zaliczki. Osoby, które w danym roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy rozpoczęły swoją działalność nie mają przywileju do korzystania z tej formy. [2]

Przypisy


Bibliografia

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

Autor: Katarzyna Wojnar