Metoda kasowa

Z Encyklopedia Zarządzania

Metoda kasowa - jest szczególnym rozwiązaniem obowiązującym w zakresie rozliczania podatku VAT. Polega ona na tym, iż obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje z dniem uregulowania całości lub części należność, jednak nie później niż 90 dnia od momentu wydania towaru bądź wykonania usługi. Podatnik jest zobowiązany do zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej metody. Zawiadomienie należy złożyć na piśmie w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który podatnik będzie stosował metodę kasową.

Zastosowanie

Zastosowanie metody kasowej dotyczy tzw. Małych podatników, których:

 • Wartość sprzedaży towarów, wartość eksportu towarów i usług nie przekroczyła kwoty odpowiadającej 800 000 euro.
 • Świadczącego usługi komisu (komisanta), jeżeli wartość sprzedanych towarów nie przekroczyła w minionym roku podatkowym kwoty 800 000 euro.
 • Prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami powierniczymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, pod warunkiem że kwota prowizji za wykonanie usługi nie przekroczyła kwoty odpowiadającej 30.000 euro.

Faktury wystawiane przez małych podatników, którzy stosują metodę kasową powinny zawierać oznaczenie FAKTURA VAT-MP.

Metoda kasowa a rozliczenia

Wraz z wybraniem metody kasowej w rozliczeniu VAT, obowiązują różne zasady rozliczenia od podatku towarów i usług małego podatnika oraz ewidencjonowania. Wybór metody kasowej wiąże się z obowiązkiem podatkowym VAT, który nie wiąże się z zasadami ogólnymi, lecz z zasadami uregulowania całości lub części należności od kontrahenta (nie później niż 90 dni, od wykonania usługi lub wydania towaru). Osoba która zadeklaruje taką formę rozliczania podatku VAT, musi pisemnie o tym poinformować Naczelnika Urzędu Skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego kwartał, za który podatnik będzie stosował ten rodzaj rozliczenia. Metoda ta jednak zmusza również do przenoszenia faktur, na których nie ma obowiązku przenoszenia na dany kwartał. (bark wpływu oraz upływ 90 dni). Do ewidencji sprzedaży następnego kwartału oraz rejestrowania obowiązku podatkowego wynikającego z częściowego uregulowania zapłaty z jednoczesna możliwością przenoszenia rozliczenia powstałego podatku, również do rejestru sprzedaży kolejnego kwartału, np. 50 % należności wystawionej w IV kwartale uregulowano przed jego upływem, a kolejne 50% i I kwartale następnego roku. Zwrócić także należy uwagę, że ustawodawca posługuje się w tym przypadku pojęciem "uregulowania całości lub części należności", a nie zapłaty należności. oznacza to, że obowiązek podatkowy powstaje w każdym przypadku spełnienia świadczenia przez odbiorcę, na rzecz nabywcy, powodującego wygaśnięcie tegoż świadczenia w całości lub w części[1]

Skuteczna deklaracja stosowania takiej metody powoduje, że od pierwszego dnia kwartału, podatnik zaczyna stosować ta metodę. Istotny jest fakt, że obowiązek zawiadomienia nie oznacza obowiązku uzyskania zgody na stosowanie tejże metody. Rola organu przyjmującego ogranicza się do przyjęcia takiego zawiadomienia, Skutkiem wyboru tej metody jest brak możliwości rezygnacji z niej przez 12 miesięcy (a więc cztery kolejne kwartały rozliczenia).[2]

Obowiązki małych podatników stosujących metodę kasową

Mały podatnik, który chce stosować metodę kasową, musi spełnić określone warunki. Przede wszystkim, jego roczny obrót nie może przekroczyć określonej kwoty, ustalonej na podstawie przepisów prawa. Ponadto, podatnik ten nie może być członkiem grupy VAT-owskiej, nie może prowadzić działalności gospodarczej w zakresie importu towarów, ani nie może prowadzić działalności finansowej lub ubezpieczeniowej.

Dodatkowo, mały podatnik może zdecydować się na zastosowanie metody kasowej tylko w odniesieniu do określonej grupy towarów lub usług. Musi jednak pamiętać, że jeśli zdecyduje się na zastosowanie metody kasowej dla jednej grupy towarów lub usług, to musi stosować ją dla wszystkich transakcji w tej grupie.

Deklaracja stosowania metody kasowej i jej skutki

Osoba, która chce zastosować metodę kasową, musi złożyć odpowiednią deklarację informującą o tym fakcie naczelnikowi urzędu skarbowego. Deklaracja ta musi być złożona przed rozpoczęciem stosowania metody kasowej lub najpóźniej w dniu rozpoczęcia stosowania tej metody.

Skuteczna deklaracja stosowania metody kasowej powoduje, że od pierwszego dnia kwartału podatnik zaczyna ją stosować. Oznacza to, że od tego momentu podatnik nie jest zobowiązany do odprowadzania podatku VAT od sprzedaży, dopóki nie otrzyma zapłaty od swojego kontrahenta.

Ważne jest, aby podatnicy stosujący metodę kasową prowadzili odpowiednią dokumentację, w której będą rejestrowane wpływy i wydatki związane z danymi transakcjami. Taka dokumentacja umożliwi prawidłowe rozliczanie podatku VAT przy zastosowaniu metody kasowej i będzie stanowić podstawę do ewentualnych kontroli ze strony organów skarbowych.

Metoda kasowa jest korzystnym rozwiązaniem dla małych podatników, ponieważ umożliwia im poprawę płynności finansowej poprzez odroczenie odprowadzenia podatku VAT do momentu otrzymania płatności. Jednak należy pamiętać, że stosowanie tej metody wiąże się z koniecznością prowadzenia odpowiedniej dokumentacji i spełnienia określonych warunków.

Korzyści wynikające z zastosowania metody kasowej

Uniknięcie konieczności płacenia podatku VAT od niezapłaconych faktur

Metoda kasowa pozwala małym podatnikom uniknąć płacenia podatku VAT od faktur, które nie zostały jeszcze opłacone. W tradycyjnej metodzie rozliczeń, podatnik musi odprowadzać VAT od wystawionych faktur niezależnie od tego, czy otrzymał już zapłatę. Dla małych przedsiębiorstw, które często borykają się z problemem zaległych płatności, takie rozwiązanie może być ogromnym obciążeniem finansowym. Zastosowanie metody kasowej pozwala na uniknięcie tego problemu i umożliwia przedsiębiorstwom zwiększenie swojej płynności finansowej.

Korzyści dla podatników z problemami z płynnością finansową

Metoda kasowa jest szczególnie korzystna dla podatników, którzy mają problemy z płynnością finansową. Dzięki tej metodzie, przedsiębiorstwa mogą opóźniać płatności podatku VAT do momentu otrzymania zapłaty od swoich klientów. Oznacza to, że przedsiębiorcy nie muszą wydawać pieniędzy, których nie mają, na opłacenie podatku VAT od niezapłaconych jeszcze faktur. Daje im to możliwość skoncentrowania się na rozwoju swojej działalności i zwiększeniu swojej płynności finansowej.

Ograniczenia i wyzwania związane z metodą kasową

Trudność zastosowania w przypadku skomplikowanych transakcji handlowych

Metoda kasowa może być trudna do zastosowania w przypadku skomplikowanych transakcji handlowych. W takich sytuacjach, gdzie dochodzi do wielu płatności częściowych, zastosowanie tej metody może prowadzić do zamieszania i trudności w śledzeniu wszystkich transakcji. Dodatkowo, przedsiębiorstwa mogą napotkać problemy związane z terminowym uzyskaniem informacji o otrzymanych płatnościach, co może utrudnić dokładne zastosowanie metody kasowej.

Obowiązek naliczania i odprowadzania podatku VAT od faktur opłaconych po terminie płatności

Podatnicy korzystający z metody kasowej mają obowiązek naliczania i odprowadzania podatku VAT od faktur, które zostały opłacone po terminie płatności. Oznacza to, że nawet jeśli przedsiębiorstwo otrzyma zapłatę po terminie, nadal musi naliczyć i odprowadzić podatek VAT od tej faktury. Dla niektórych przedsiębiorstw może to być dodatkowym obciążeniem, szczególnie jeśli mają duże zaległości w płatnościach od swoich klientów.

Procedury i wymagania związane z metodą kasową

Prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów

Podatnicy korzystający z metody kasowej mają obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów i kosztów w sposób umożliwiający ustalenie kwoty podatku należnego i należnego na dany okres rozliczeniowy. Ta procedura jest niezwykle istotna, ponieważ umożliwia dokładne określenie wysokości podatku, który należy uiścić. W ramach prowadzenia ewidencji, podatnik powinien rejestrować zarówno przychody, jak i koszty związane z prowadzoną działalnością.

Ewidencja przychodów powinna obejmować wszystkie wpływy z tytułu sprzedaży towarów lub usług. W przypadku metody kasowej, wpływ uznaje się za dokonany w momencie otrzymania zapłaty od klienta. Dlatego podatnik musi dokładnie rejestrować wszystkie otrzymane kwoty, aby móc ustalić wysokość podatku należnego.

Kolejnym elementem prowadzenia ewidencji jest rejestrowanie kosztów. Podatnik powinien rejestrować wszystkie wydatki, które są związane z prowadzoną działalnością. Są to na przykład koszty zakupu towarów, koszty wynagrodzeń pracowników, koszty utrzymania biura czy też koszty reklamy. Prowadzenie dokładnej ewidencji kosztów jest kluczowe dla prawidłowego określenia dochodu podatnika i wysokości podatku należnego.

Rejestr sprzedaży i kontrola terminów płatności

W przypadku zastosowania metody kasowej, podatnik ma obowiązek prowadzenia rejestru sprzedaży, w którym odnotowuje wpływy z tytułu sprzedaży towarów lub usług. Rejestr ten powinien zawierać informacje dotyczące daty sprzedaży, nazwy klienta, kwoty wpływu oraz formy płatności. Dzięki temu podatnik może łatwo kontrolować, jakie wpływy uzyskał w danym okresie rozliczeniowym.

Ważnym elementem w prowadzeniu rejestru sprzedaży jest kontrola terminów płatności. Podatnicy korzystający z metody kasowej muszą mieć pełną kontrolę nad terminem otrzymania zapłaty za świadczone usługi lub sprzedane towary. Ważne jest, aby termin płatności był dokładnie odnotowany w rejestrze sprzedaży, aby podatnik mógł śledzić, które faktury zostały opłacone, a które jeszcze nie.

Kontrola terminów płatności jest istotna nie tylko dla celów podatkowych, ale także dla efektywnego zarządzania finansami firmy. Dzięki temu podatnik może lepiej planować swoje wydatki i przewidywać, kiedy otrzyma wpływy z tytułu sprzedaży.

Zachowanie dokumentacji finansowej i rejestru sprzedaży

Podatnicy korzystający z metody kasowej muszą mieć kontrolę nad terminem otrzymania zapłaty za świadczone usługi lub sprzedane towary. Ważne jest, aby zachować całą dokumentację finansową i rejestry sprzedaży w formie papierowej lub elektronicznej. Dokumentacja finansowa powinna obejmować wszystkie faktury, umowy, paragony i inne dokumenty związane z transakcjami finansowymi.

Rejestr sprzedaży powinien być prowadzony w sposób systematyczny i uporządkowany. Każda sprzedaż powinna być odnotowana w odpowiednim miejscu w rejestrze, aby uniknąć pomyłek i utraty informacji. Ważne jest, aby rejestr był zawsze aktualny i dokładny.

Zachowanie dokumentacji finansowej i rejestru sprzedaży jest niezwykle istotne dla celów kontrolnych i audytowych. W przypadku kontroli podatkowej, podatnik będzie musiał udokumentować swoje przychody i koszty. Dlatego ważne jest, aby wszystkie dokumenty były łatwo dostępne i przejrzyste.

Analiza finansowa w kontekście metody kasowej

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa korzystającego z metody kasowej

Analiza finansowa jest niezwykle istotnym narzędziem, które pozwala na ocenę kondycji finansowej przedsiębiorstwa korzystającego z metody kasowej. Metoda kasowa polega na rozliczaniu transakcji finansowych na podstawie faktycznych wpływów i wypływów środków pieniężnych. Jest to popularna metoda stosowana przez mniejsze przedsiębiorstwa, które preferują prostotę i łatwość w zarządzaniu finansami.

Przy analizie kondycji finansowej przedsiębiorstwa korzystającego z metody kasowej, istotne jest zwrócenie uwagi na takie wskaźniki jak płynność, rentowność i zadłużenie. Płynność finansowa mierzy zdolność przedsiębiorstwa do regulowania bieżących zobowiązań. W przypadku metody kasowej, ważne jest sprawdzenie, czy przedsiębiorstwo ma wystarczającą ilość gotówki, aby pokryć bieżące wydatki.

Rentowność, czyli zdolność przedsiębiorstwa do generowania zysków, również jest kluczowym wskaźnikiem. Metoda kasowa może wpływać na rentowność przedsiębiorstwa, ponieważ nie uwzględnia ona przychodów i kosztów, które nie są jeszcze rozliczone pieniężnie. Dlatego analiza finansowa powinna uwzględniać również inne wskaźniki, takie jak rentowność na sprzedaż czy rentowność netto.

Zadłużenie jest kolejnym ważnym aspektem oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa korzystającego z metody kasowej. Analiza powinna obejmować sprawdzenie, czy przedsiębiorstwo ma wystarczającą zdolność do regulowania swoich zobowiązań finansowych. Metoda kasowa może wpływać na zdolność przedsiębiorstwa do spłaty długów, ponieważ nie uwzględnia ona przychodów i kosztów, które są rozliczane w przyszłości.

Wpływ metody kasowej na planowanie budżetu i kontrolę kosztów

Metoda kasowa może mieć istotny wpływ na planowanie budżetu i kontrolę kosztów przedsiębiorstwa. Główną zaletą tej metody jest prostota i przejrzystość, co ułatwia zarządzanie finansami. Przedsiębiorstwo korzystające z metody kasowej planuje swoje wydatki na podstawie dostępnych środków pieniężnych.

Jednakże, metoda kasowa może wprowadzać pewne ograniczenia w planowaniu budżetu. Przedsiębiorstwo może nie być w stanie uwzględnić wszystkich przyszłych wydatków, które nie są jeszcze rozliczone pieniężnie. Ponadto, brak uwzględnienia przyszłych przychodów może prowadzić do niedokładności w planowaniu budżetu przedsiębiorstwa.

Kontrola kosztów również może być utrudniona w przypadku metody kasowej. Ponieważ metoda ta nie uwzględnia przychodów i kosztów, które nie są jeszcze rozliczone pieniężnie, może być trudno śledzić i kontrolować koszty w sposób efektywny. Przedsiębiorstwo powinno zatem uwzględniać dodatkowe narzędzia i wskaźniki, które pozwolą na monitorowanie kosztów w sposób bardziej dokładny.

Analiza ryzyka związana z metoda kasową i niewypłacalnymi kontrahentami

Metoda kasowa może wiązać się z pewnym ryzykiem związanym z niewypłacalnymi kontrahentami. Przedsiębiorstwo korzystające z tej metody rozlicza transakcje na podstawie faktycznych wpływów i wypływów środków pieniężnych. Jeśli kontrahenci nie regulują swoich zobowiązań w terminie, może to prowadzić do problemów finansowych przedsiębiorstwa.

W przypadku metody kasowej, przedsiębiorstwo nie uwzględnia przychodów, które nie są jeszcze rozliczone pieniężnie. Jeśli kontrahenci nie regulują swoich zobowiązań, może to prowadzić do braku środków pieniężnych w przedsiębiorstwie, co z kolei może wpłynąć na płynność finansową i zdolność do regulowania własnych zobowiązań.

Analiza ryzyka związana z niewypłacalnymi kontrahentami powinna być uwzględniona w procesie zarządzania finansami przedsiębiorstwa korzystającego z metody kasowej. Przedsiębiorstwo powinno podejmować odpowiednie działania, takie jak sprawdzanie wiarygodności kontrahentów i stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, aby zminimalizować ryzyko niewypłacalności.


Metoda kasowaartykuły polecane
Podatek VAT - naliczonyZaliczka na podatek dochodowyZaliczkaFormularz PIT-4SkontoPodatek VAT - należnyZwrot podatkuKsięga przychodów i rozchodówZaległość podatkowa

Przypisy

 1. D. Dominik D., M. Militz, M. Bącal (2010), s. 291
 2. A.Bartosiewicz, R.Kubacki (2014), s. 341-342

Bibliografia

 • Bartosiewicz A., Kubacki R. (2014), VAT. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Dominik D., Militz M., Bącal M. (2010), VAT w wyjaśnieniach organów podatkowych, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Fijałkowska J. (2017), Jednolity Plik Kontrolny - elektroniczne raportowanie a uszczelnianie systemu VAT, Kolegium Zarządzania i Finansów
 • Kondraszuk T. (2010), Metodyczne aspekty rachunku kosztów w rolnictwie, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
 • Niemczyk R. (2006), Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw, Unimex, Wrocław
 • Walicka M. (2012), Optymalizacja podatkowa w działalności gospodarczej małych przedsiębiorstw, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 708


Autor: Andrzej Kowal

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.