Podatek VAT - należny

Z Encyklopedia Zarządzania
Podatek VAT - należny
Polecane artykuły


Podatek VAT należny to taki, który jest obliczany w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży. Jest to więc podatek który dotyczy sprzedaży usług lub produktów i "należy się" Urzędowi Skarbowemu od nas. Innymi słowy podatek VAT należny jest to podatek naliczony przez przedsiębiorcę przy sprzedaży towarów lub usług i który należy odprowadzić do Urzędu Skarbowego. Podatek VAT należny obliczany jest od podstawy opodatkowania ale do zapłaty przypada nie cała kwota w ten sposób obliczona, lecz pomniejszona o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów lub usług.

Zasady i metody ustalania

Podstawowa zasada obowiązująca wszystkich podatników podatku VAT, wyrażona w art. 20, ust. 2, polega na tym, iż sprzedawca towaru lub usługi posiadający status "podatnika VAT" oblicza podatek należny od dokonanej sprzedaży (podstawy opodatkowania) i ma prawo pomniejszyć go o podatek naliczony związany ze sprzedażą opodatkowaną, który zapłacił przy zakupie innych towarów lub usług, zawarty w fakturach zakupu, z uwzględnieniem rabatów, upustów itp. (art. 19. ustawy). Powstałą różnicę wpłaca do budżetu (Urzędu Skarbowego). Jeśli podatek zawarty w fakturach zakupu jest wyższy od należnego, to podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę podatku należnego za następne okresy albo w niektórych wypadkach otrzymuje zwrot różnicy podatku.

 • Podatnik może przenieść nadwyżkę podatku naliczonego na kolejny okres rozliczeniowy (w przypadku rozliczeń podatku VAT pojęcie"rok" nie występuje, mowa tu raczej o okresach rozliczeniowych). Można tez wybrać możliwość zwrotu nadpłaconej kwoty podatku. Wówczas Urząd Skarbowy zwraca nadwyżkę na konto bankowe wskazane przez podatnika na formularzu NIP-8.

Podatnik, mający nadwyżkę podatku naliczonego (czyli z faktur kosztowych) nad podatkiem należnym (czyi z faktur przychodowych)może ubiegać się o zwrot

 • do 25 dni (tryb przyspieszony)
 • do 60 dni
 • do 180 dni
 • W przypadku wniosku o zwrot podatku, Urząd Skarbowy w celu weryfikacji kwot na złożonej deklaracji, może żądać od podatnika o udostępnienie rejestrów sprzedaży VAT, rejestrów zakupu VAT, o wgląd do faktur lub o inne zapisy księgowe.

Metodologia obliczania podatku VAT wymaga od podatnika prowadzenia specjalnych rejestrów zakupów i sprzedaży.

Na ich podstawie zlicza się łączny podatek VAT naliczony i VAT należny. Do Urzędu Skarbowego przedsiębiorca wpłaca różnicę pomiędzy obiema kwotami. Jeżeli podatek VAT naliczony jest wyższy od podatku VAT należnego wtedy Urząd Skarbowy powinien zwrócić przedsiębiorcy różnicę pomiędzy obiema kwotami.

VAT należny - Suma VAT-u naliczonego > 0 stanowi kwotę zobowiązania wobec budżetu (Urzędu Skarbowego).

VAT należny - Suma VAT-u naliczonego < 0 stanowi kwotę przysługującego zwrotu różnicy podatku.

Deklaracja VAT 7(K)

Podatek należny do Urzędu Skarbowego za dany okres rozliczeniowy [podatnik|podatnika] (miesiąc lub kwartał)wykazuje się na druku deklaracji VAT-7 (deklaracja składana miesięcznie) lub na deklaracji VAT-7K (deklaracja składana kwartalnie.

 • Formularze tych deklaracji winny być wysłane do Urzędu Skarbowego właściwego dla danej jednostki do 25 dnia kolejnego miesiąca po zakończeniu okresu rozliczeniowego,(np. deklaracja VAT-7K za I kwartał 2016 roku, czyli za miesiące:styczeń, luty, marzec 2016 r. powinna być złożona do Urzędu Skarbowego do 25 kwietnia 2016 roku).
Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

Bibliografia

 • Bartosiewicz A.(2013), VAT, wydanie 7, Lex a Wolters Kulwer Business, Warszawa
 • Brzeziński B. (1996), Prawo podatkowe, Dom Organizatora, Toruń, str. 134-139
 • Kowalski T. (2012),50 nietypowych problemów podatkowych, praca zbiorowa, Inform Expert
 • Prawo podatkowe (2000), praca zbiorowa pod redakcją Witolda Modzelewskiego, Warszawa
 • VAT 2005 teksty jednolite, Podatki w firmie (2005). Biblioteka przedsiębiorcy, wydawnictwo Wiedza i praktyka
 • Zasiewska K.(2013),VAT podstawowe zasady i ujęcie rachunkowości, Lex a Wolters Kulwer Business, Warszawa, s 11-13
 • Zubrzycki J. (2004). Leksykon VAT, Unimex Oficyna Wydawnicza, str. 114-115, 407-412

Autor: Katarzyna Klocek, Sabina Wadowska