Podatek VAT - należny

Z Encyklopedia Zarządzania

Podatek VAT należny to taki, który jest obliczany w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży. Jest to więc podatek który dotyczy sprzedaży usług lub produktów i "należy się" Urzędowi Skarbowemu od nas. Innymi słowy podatek VAT należny jest to podatek naliczony przez przedsiębiorcę przy sprzedaży towarów lub usług i który należy odprowadzić do Urzędu Skarbowego. Podatek VAT należny obliczany jest od podstawy opodatkowania ale do zapłaty przypada nie cała kwota w ten sposób obliczona, lecz pomniejszona o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów lub usług.

Zasady i metody ustalania

Podstawowa zasada obowiązująca wszystkich podatników podatku VAT, wyrażona w art. 20, ust. 2, polega na tym, iż sprzedawca towaru lub usługi posiadający status "podatnika VAT" oblicza podatek należny od dokonanej sprzedaży (podstawy opodatkowania) i ma prawo pomniejszyć go o podatek naliczony związany ze sprzedażą opodatkowaną, który zapłacił przy zakupie innych towarów lub usług, zawarty w fakturach zakupu, z uwzględnieniem rabatów, upustów itp. (art. 19. ustawy). Powstałą różnicę wpłaca do budżetu (Urzędu Skarbowego). Jeśli podatek zawarty w fakturach zakupu jest wyższy od należnego, to podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę podatku należnego za następne okresy albo w niektórych wypadkach otrzymuje zwrot różnicy podatku.

 • Podatnik może przenieść nadwyżkę podatku naliczonego na kolejny okres rozliczeniowy (w przypadku rozliczeń podatku VAT pojęcie"rok" nie występuje, mowa tu raczej o okresach rozliczeniowych). Można tez wybrać możliwość zwrotu nadpłaconej kwoty podatku. Wówczas Urząd Skarbowy zwraca nadwyżkę na konto bankowe wskazane przez podatnika na formularzu NIP-8.

Podatnik, mający nadwyżkę podatku naliczonego (czyli z faktur kosztowych) nad podatkiem należnym (czyi z faktur przychodowych)może ubiegać się o zwrot

 • do 25 dni (tryb przyspieszony)
 • do 60 dni
 • do 180 dni
 • W przypadku wniosku o zwrot podatku, Urząd Skarbowy w celu weryfikacji kwot na złożonej deklaracji, może żądać od podatnika o udostępnienie rejestrów sprzedaży VAT, rejestrów zakupu VAT, o wgląd do faktur lub o inne zapisy księgowe.

Metodologia obliczania podatku VAT wymaga od podatnika prowadzenia specjalnych rejestrów zakupów i sprzedaży.

Na ich podstawie zlicza się łączny podatek VAT naliczony i VAT należny. Do Urzędu Skarbowego przedsiębiorca wpłaca różnicę pomiędzy obiema kwotami. Jeżeli podatek VAT naliczony jest wyższy od podatku VAT należnego wtedy Urząd Skarbowy powinien zwrócić przedsiębiorcy różnicę pomiędzy obiema kwotami.

VAT należny - Suma VAT-u naliczonego > 0 stanowi kwotę zobowiązania wobec budżetu (Urzędu Skarbowego).

VAT należny - Suma VAT-u naliczonego < 0 stanowi kwotę przysługującego zwrotu różnicy podatku.

Deklaracja VAT 7(K)

Podatek należny do Urzędu Skarbowego za dany okres rozliczeniowy [podatnik|podatnika] (miesiąc lub kwartał)wykazuje się na druku deklaracji VAT-7 (deklaracja składana miesięcznie) lub na deklaracji VAT-7K (deklaracja składana kwartalnie.

 • Formularze tych deklaracji winny być wysłane do Urzędu Skarbowego właściwego dla danej jednostki do 25 dnia kolejnego miesiąca po zakończeniu okresu rozliczeniowego,(np. deklaracja VAT-7K za I kwartał 2016 roku, czyli za miesiące:styczeń, luty, marzec 2016 r. powinna być złożona do Urzędu Skarbowego do 25 kwietnia 2016 roku).

Podatek VAT a transakcje zagraniczne

Podatek VAT jest opodatkowaniem, które dotyczy zarówno transakcji krajowych, jak i zagranicznych. Jednakże, w przypadku transakcji zagranicznych, istnieją pewne różnice w opodatkowaniu w zależności od rodzaju transakcji. Wyróżniamy trzy główne rodzaje transakcji zagranicznych: import, eksport i dostawę wewnątrzwspólnotową.

W przypadku importu towarów do kraju, podatkiem VAT obciążana jest wartość towarów w momencie ich wprowadzenia na terytorium kraju. Stawka podatku VAT jest obliczana według stawki obowiązującej w kraju importera. Warto zauważyć, że istnieją również inne opłaty, takie jak cło i akcyza, które mogą być naliczane przy imporcie.

Eksport towarów z kraju jest zwolniony z podatku VAT. Oznacza to, że sprzedawca nie musi naliczać podatku VAT od wartości eksportowanych towarów. Jest to ważne z punktu widzenia konkurencyjności przedsiębiorców na rynku międzynarodowym.

Dostawa wewnątrzwspólnotowa, czyli sprzedaż towarów pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, jest opodatkowana w kraju odbiorcy. Oznacza to, że sprzedawca jest zobowiązany do naliczenia podatku VAT według stawki obowiązującej w kraju, do którego towar jest dostarczany. Istnieją jednak pewne wyjątki i uproszczenia w przypadku dostaw wewnątrzwspólnotowych, które warto dokładnie poznać przed przeprowadzeniem takiej transakcji.

Stawki podatku VAT przy transakcjach zagranicznych zależą od kraju, w którym transakcja jest realizowana. Każdy kraj może mieć swoje własne stawki podatku VAT, które mogą się różnić od stawek obowiązujących w kraju, w którym przedsiębiorca jest zarejestrowany. Dlatego ważne jest, aby przed przeprowadzeniem transakcji zagranicznej zapoznać się z obowiązującymi stawkami podatku VAT w danym kraju.

Przykładowo, stawka podatku VAT w Polsce wynosi obecnie 23%. Jednakże, w innych krajach może być ona niższa lub wyższa. W związku z tym, przedsiębiorca musi uwzględnić różnice w stawkach podatku VAT przy ustalaniu ceny sprzedaży towarów lub usług za granicę.

W przypadku transakcji zagranicznych, przedsiębiorca może mieć prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego na zakupione towary lub usługi. Procedury odliczania podatku naliczonego są zwykle skomplikowane i różnią się w zależności od kraju, w którym transakcja jest realizowana.

W celu skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego, przedsiębiorca musi spełnić określone warunki i zachować odpowiednią dokumentację. Ważne jest również prawidłowe oznaczenie faktur zakupowych, aby można było prawidłowo odliczyć podatek VAT.

Przed przystąpieniem do realizacji transakcji zagranicznych, warto zapoznać się z przepisami podatkowymi kraju docelowego, aby uniknąć problemów związanych z odliczaniem podatku naliczonego.


Podatek VAT - należnyartykuły polecane
ZaliczkaFaktura zaliczkowaMetoda kasowaPodatek VATPodatek VAT - naliczonyZwrot podatkuSkontoZaliczka na podatek dochodowyFormularz PIT-4

Bibliografia

 • Bartosiewicz A. (2017), VAT. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Brzeziński B. (1996), Prawo podatkowe, Dom Organizatora, Toruń
 • Kowalski T. (red.) (2012), 50 nietypowych problemów podatkowych, Inform Expert
 • Modzelewski W. (red.) (2010), Wstęp do nauki polskiego prawa podatkowego, Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, Warszawa
 • Zasiewska K. (2013), VAT podstawowe zasady i ujęcie rachunkowości, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Zubrzycki J. (2017), Leksykon VAT, Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław


Autor: Katarzyna Klocek, Sabina Wadowska

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.