Zwrot podatku

Z Encyklopedia Zarządzania

Zwrot podatku to zwrot nadpłaconej części podatku. "W literaturze z zakresu finansów publicznych i prawa finansowego podatek definiowany jest jako pobranie dokonane w drodze przymusu przez władze publiczną, którego zasadniczym celem jest pokrycie obciążeń publicznych i ich rozdzielenie według zdolności podatkowej obywateli. Przedstawiona definicja, klasyczna dla obszaru finansów publicznych, ukazuje zasadnicze cechy podatku tj. przymusowość poboru, cel pobrania - zasilenie kas publicznych oraz miara pobrania, czyli zdolności podatkowe obywateli (…)podatek jest świadczeniem przymusowym i nie ma charakteru umownego, jest ustalany jednostronnie i pobierany z wykorzystaniem przymusu". [Iwin-Garzyńska J., 2011]

Dokładną definicję podatku z prawnego punktu widzenia podaje art. 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacji podatkowej: "Podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świdczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej. Każdy podatnik, który w danym roku podatkowym osiągnął choćby złotówkę zysku, ma obowiązek złożenia deklaracji rocznej PIT. Dodatkowo przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT mają obowiązek rozliczania podatku VAT.

Dla lepszego zrozumienia powyższego tekstu, konieczne jest wytłumaczenie pojęć, które również objaśnia wspomniana wyżej ustawa.

Art. 7 "Podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu".

Art. 8 "Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu".

Art. 11 "Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej".

TL;DR

Zwrot podatku to nadpłata podatku, którą można otrzymać od urzędu skarbowego. Podatek dochodowy od osób fizycznych obejmuje osoby mające miejsce zamieszkania w Polsce i dochody z różnych źródeł. Podatek dochodowy od osób prawnych dotyczy firm i spółek, a stawka wynosi 19% (lub 15% dla małych podatników). Zwrot podatku dochodowego może trwać do 3 miesięcy od złożenia deklaracji. Podatek VAT jest naliczany na każdym etapie obrotu usługami lub towarami. Może być odliczany od podatku należnego i nadpłacony VAT może być zwrócony.

Podatek dochodowy

To obowiązkowe świadczenie podatników na rzecz państwa. W Polsce wyróżnia się podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek dochodowy od osób prawnych, kwestie związane z tymi podatkami regulują dwie odrębne ustawy, odpowiednio - ustawa o PIT i ustawa o CIT.

Podatek dochodowy od osób fizycznych: Podatkiem tym należy nim objąć tych, którzy mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na to, jakie jest źródło ich przychodów.Do podmiotów podlegających temu podatkowi należą osoby pracujące w ramach umowy o pracę, umów cywilnoprawnych albo prowadzące własne jednoosobowe działalności gospodarcze bądź będące wspólnikami spółek cywilnych. Podatek obejmuje przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodu. Wpłacać go należy do 20 dnia miesiąca następnego (w przypadku rozliczania miesięcznego) lub też do 20 dnia pierwszego miesiąca po zakończonym kwartale (w przypadku rozliczania kwartalnego) na konto bankowe właściwego Urzędu Skarbowego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika. Wysokość podatku zależna jest od wybranej formy opodatkowania:

Podatek dochodowy od osób prawnych Ma zastosowanie w przypadku osób prawnych bez względu na to, w jaki sposób nabyły one osobowość prawną oraz w przypadku spółek komandytowo-akcyjnych i kapitałowych. Dochody opodatkowane są podatkiem w wysokości 19%. Podatek uiszczany jest na konto właściwego Urzędu Skarbowego ze względu na siedzibę firmy. Nowelizacja ustawy o CIT spowodowała obniżenie stawki podatku z 19% na 15% dla małych podatników. Aby kwalifikować się do tej grupy przedsiębiorców, wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie może przekraczać w poprzednim roku podatkowym kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro.

Zwrot podatku dochodowego - okres oczekiwania

Po złożeniu deklaracji rocznej, w której wykazano nadpłatę, urząd skarbowy ma 3 miesiące na dokonanie zwrotu podatku. Okres zwrotu liczony jest od dnia złożenia deklaracji. Zwrot może nastąpić w formie przelewu bankowego lub też przekazu pocztowego. Jeżeli podatnik ma zaległości podatkowe, zwrot podatku zostanie zaliczony na poczet zaległych zobowiązań.

Zwrot podatku VAT

Podatek VAT jest podatkiem pośrednim, który naliczany i pobierany jest na każdym etapie obrotu usługą czy towarem. Kwestie związane z podatkiem VAT reguluje ustawa o podatku od towarów i usług. Podatek naliczony związany jest z zakupem. Wartość podatku naliczonego może pomniejszyć wartość zobowiązania z tytułu podatku VAT, jaka musi zostać zapłacona do US (podatek należny). Podatek należny związany jest ze sprzedażą. Jest to kwota, którą przedsiębiorca musi uiścić na rzecz US. Jego wartość może zostać pomniejszona o wartość podatku naliczonego. Jeżeli podatek naliczony (VAT od faktur zakupowych) przewyższa podatek należny (VAT od faktur sprzedażowych), powstaje tzw. nadwyżka podatku.

"Mechanizm tego podatku określany jest również jako "metoda pomniejszania podatku" albo też "metoda kredytu podatkowego". Podatnik uiszczający w danym okresie podatek odzyskuje go w okresie następnym w postaci szeroko rozumianego zwrotu (Kredytując w ten sposób budżet państwa).

W przypadku gdy wynikająca z udokumentowanych transakcji suma kwot podatku naliczonego VAT jest w okresie rozliczeniowym wyższa od łącznej kwoty podatku należnego, wówczas podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe lub do jej zwrotu na rachunek bankowy. Zwrot różnicy podatku następuje na rachunek bankowy podatnika założony w banku (…) mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika". [Pomorski W. 2011, s. 125]

Z prawa do odliczania podatku VAT mogą korzystać wyłącznie czynni podatnicy podatku VAT - podmioty zwolnione z VAT lub też podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej nie mają takiej możliwości. Podatek VAT może zostać odliczony w momencie otrzymania faktury. Odliczenia można dokonać w okresie otrzymania faktury lub w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych (2 miesiące - rozliczenie miesięczne lub 2 kwartały - rozliczenie kwartalne).


Zwrot podatkuartykuły polecane
Podatek od dywidendyFormularz PIT-5Podatek dochodowy od osób fizycznychSkala podatkowaZaliczka na podatek dochodowyPodatek VATZryczałtowany podatek dochodowyRyczałt od przychodów ewidencjonowanychPodatek od dochodów kapitałowych

Bibliografia


Autor: Edyta Pałucka

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.