Okres zwrotu

Z Encyklopedia Zarządzania
Okres zwrotu
Polecane artykuły


Okres zwrotu (PP) - to okres, jaki jest konieczny, aby nakłady poniesione na realizację określonego przedsięwzięcia inwestycyjnego zostały w pełni pokryte korzyściami netto wygenerowanymi przez to przedsięwzięcie. Jednym słowem metoda ta określa, po jakim okresie (latach) zwróci się dana inwestycja.

Istota i problematyka okresu zwrotu nakładów

Mówiąc o okresie zwrotu poniesionych nakładów nie możemy zapomnieć o uwzględnieniu koncepcji wartości pieniądza w czasie, która zakłada, że określona suma pieniężna obecnie (na dzień dzisiejszy) ma inną wartość niż ta sama suma po pewnym czasie. Ten proces ekonomiczny powstaje z powodu kilku czynników:

 • możliwość inwestycyjna – przy założeniu, że korzystnie zainwestujemy określoną kwotę pieniędzy uzyskamy po pewnym czasie wyższą kwotę niż obecnie, co równocześnie oznacza, że jeśli ta sama kwota pieniędzy będzie nieinwestowana to po pewnym czasie będzie przedstawiała mniejszą wartość
 • ryzyko – wiąże się bezpośrednio z brakiem pewności uzyskania dochodu, jaki można uzyskać w wyniku podjętej inwestycji, co jest równoznaczne z tym, że wartość określonej kwoty nieobarczonej ryzykiem jest większa niż wartość takiej samej kwoty obarczonej ryzykiem
 • inflacja – w jej wyniku następuję spadek siły nabywczej pieniądza (jego realnej wartości), w wyniku czego wraz z upływem czasu ilość towarów i usług, jaką możemy kupić za tę samą kwotę maleje
 • preferencja bieżącej konsumpcji – większość ludzi bardziej sobie ceni pieniądze przeznaczone na bieżącą konsumpcję, aniżeli tę samą kwotę przeznaczoną na wydatki w przyszłości

Wysokość stopy procentowej wynikająca z koncepcji wartości pieniądza musi więc uwzględniać wszystkie te czynniki, by mogła prawdziwie odzwierciedlać wartość pieniądza po przewidywanym okresie zwrotu.

Podstawy obliczania

\(Okres Zwrotu = \frac{1}{stopa Zwrotu} = \frac{Naklady Inwestycyjne}{[[Zysk]] Netto + [[Amortyzacja]]}\)

Na podstawie samej tej metody nie można zbudować obiektywnego kryterium decyzyjnego, a zaledwie subiektywne. Wtedy okres zwrotu danego przedsięwzięcia (n) porównuje się do wartości progowej - granicznego okresu zwrotu (ngr)(np. średni okres zwrotu z podobnych przedsięwzięć z tej samej branży).

Jeżeli:

 • n < ngr, przeds. opłacalne
 • n > ngr, przeds. nieopłacalne
 • n = ngr, to o odrzuceniu czy przyjęciu powinny decydować inne czynniki

Interpretacja

Długi okres zwrotu dostarcza istotnych informacji:

 • przedsięwzięcie jest mało płynne, gdyż zaangażowane środki będą zamrożone na długi okres
 • korzyści netto generowane w długim okresie niosą za sobą większe ryzyko niż te osiągane w okresie krótszym, stąd podwyższone ryzyko przedsięwzięć o dłuższym okresie zwrotu
 • im dłuższy czas tym mniejsza jest bieżąca wartość pieniądza
 • warto się zastanowić nad kosztami utraconych możliwości, ponieważ być może dwie inwestycje krótkoterminowe wykonane w tym samym bądź podobnym okresie zwrotu będą bardziej efektywne z punktu widzenia inwestującego, niż jedna długoterminowa

Inne sposoby obliczania

Zaktualizowany okres zwrotu (DPP - Discount Payback Period) opiera się o przepływ pieniężny netto, a nie zysk netto jako mierniku korzyści netto i uwzględnia zmianę pieniądza w czasie. Metoda ta określa okres czasu, jaki potrzebny jest na to, by wartość bieżąca całkowitych nakładów inwestycyjnych (PVI) została w pełni pokryta ze zdyskontowanych (bieżących) dodatnich korzyści netto (NCF+). Ogólna interpretacja jest taka sama - w ciągu ilu lat nakłady na inwestycję zwrócą się z wygenerowanych przez nią korzyści netto.

Bibliografia

Autor: Aneta Duszkiewicz, Mateusz Marek