NPVR

Z Encyklopedia Zarządzania

NPVR jest to relacja NPV(net present value) do zaktualizowanej wartości nakładów inwestycyjnych PVI (present value of investement)

Wskaźnik wartości bieżącej netto, NPVR jest to jedna z metod służących do pomiaru efektywności inwestycji oraz selekcji projektów inwestycyjnych. Przyczynia się do ułatwienia wyboru odpowiedniego projektu inwestycyjnego z punktu widzenia jego opłacalności. Wskaźnik ten stosuje się w celu porównywania przedsięwzięć inwestycyjnych ze względu na różną wartość nakładów inwestycyjnych a także ich rozłożenie w czasie (P.Felis 2016, s. 179). NPVR daje informacje podobną do stopy zwrotu - jednak z uwzględnieniem czynnika czasu, ryzyka-, jaka część zdyskontowanego nakładu stanowi zdyskontowany dochód.

TL;DR

NPVR to wskaźnik wartości bieżącej netto, który służy do pomiaru efektywności inwestycji i selekcji projektów inwestycyjnych. Oblicza się go jako relację NPV do zaktualizowanej wartości nakładów inwestycyjnych. NPVR jest jedną z metod dyskontowych oceny rentowności inwestycji. Kryteria decyzyjne dla NPVR to: wartość mniejsza od zera oznacza nieopłacalność, wartość równa zero oznacza neutralność, a wartość większa od zera oznacza opłacalność. Zalety NPVR to wartości relatywne i możliwość porównania inwestycji, a wady to przyjęcie stałej stopy dyskontowej i brak oszacowania marginesu ryzyka.

Obliczanie wartości NPVR

Wskaźnik ten można obliczyć stosując odpowiedni wzór wyrażający relacja NPV do zaktualizowanej wartości nakładów inwestycyjnych PVI.

gdzie:

NPVR - wartość zaktualizowana netto

NPV - wartość zaktualizowana netto przedsięwzięcia (net present value)

PVI - wartość zaktualizowana nakładów w poszczególnych okresach

PVI oblicza się analogicznie do NPV przyjmując zamiast NPV wartości nakładów w poszczególnych okresach.

"Relacja ta obrazuje część wartości bieżącej netto danego projektu, jaka przypada na jednostkę zaangażowanego kapitału.Umożliwia więc przeliczenie osiąganych korzyści wynikających z realizacji określonego projektu na jedną jednostkę poczynionego nakładu’’(M.Postuła, R.Cieślik 2016, s. 180).

NPVR jako jedna z metod dyskontowych

NPVR jest jedną z metod dyskontowych (dynamicznych) oceny rentowności przedsięwzięć inwestycyjnych. Co do zasady w odróżnieniu od metod statycznych (prostych) ta grupa metod uwzględnia wartość pieniądza w czasie. Do zastosowania metod dynamicznych niezbędne są informacje dotyczące:

 • okresu obliczeń,
 • stopy dyskontowej,
 • salda przepływów pieniężnych (G.Jasiński, M.Dykiel, B.Ślusarczyk 2015, s. 64).

Porównywalność inwestycji to główna cecha, którą należy zachować w celu prawidłowego obliczenia wskaźnika wartości zaktualizowanej netto a tym samym porównania badanych przedsięwzięć inwestycyjnych. W celu uzyskania wiarygodnej oceny długość cyklu życia inwestycji powinna być taka sama, jednakże wysokość przepływów pieniężnych netto, wartość nakładów inwestycyjnych i rozłożenie w czasie mogą być różne (P.Felis 2016, s. 179).

Ocena wartości NPVR

Kryteria decyzyjne:

W momencie gdy wartość NPVR jest mniejsza od zera powinniśmy odrzucić przedsięwzięcie ze względu na jego nieopłacalność.

W tej sytuacji wskaźnik NPVR informuje nas o neutralności inwestycji. Powiązanie projektu ze strategią przedsiębiorstwa i jego specyfika to cechy które będą decydować o przyjęciu lub odrzuceniu.

Otrzymując dodatnią wartość wskaźnika NPVR należy rozpatrywać przedsięwzięcie jako opłacalne i gotowe do realizacji. Taka wartość NPVR obrazuje, że przedsięwzięcie poddane ocenie posiada finansową zasadność realizacji.(R.Cieślik, M.Postuła 2016, s. 181).Oznacza to, że realizując daną inwestycję możliwe jest uzyskanie zwrotu zainwestowanego kapitału, który przewyższa jego koszt (P.Mielcarz, P.Paszczyk 2017, s. 23-25).

W momencie gdy badamy kilka przedsięwzięć inwestycyjnych i otrzymujemy we wszystkich przypadkach dodatnią wartość wskaźnika NPVR wówczas należy przyjąć projekt, który posiada najwyższą wartość wskaźnika (R.Cieślik, M.Postuła 2016, s. 181).

Zalety i wady NPVR

Zalety:

Do zalet stosowania metody NPVR można zaliczyć fakt, iż wyniki otrzymane z NPVR są wartościami relatywnymi w odróżnieniu od wartości NPV, które są bezwzględnymi. Należy również podkreślić iż za pomocą wskaźnika NPVR dowiadujemy się która z inwestycji jest najbardziej korzystna z punktu widzenia inwestora, natomiast gdy chodzi o wartość wskaźnika NPV - informuje nas tylko o tym czy inwestycja jest w ogóle opłacalna.Niewątpliwie cecha tej metody jaką jest uniwersalność należy również do jej zalet.(Ranosz R. 2012, s. 225)

Wady NPVR:

 • przyjęcie stałej stopy dyskontowej w analizowanym czasie (założenie jest słuszne, gdy inwestycja jest realizowana kredytem o stałym oprocentowaniu). Aby zniwelować wadę stosuje się następujące rozwiązania:
  • rachunek przeprowadza się w jednostkach pieniężnych o względnie stabilnej sile nabywczej
  • rachunek uwzględnia ceny stałe w odniesieniu do czynników produkcji i produktów
  • w rachunkach stosuje się zmienną stopę dyskontową, oszacowaną odrębnie dla każdego okresu
 • dodatnie przepływy pieniężna są reinwestowane według tej samej niezmiennej stopy procentowej. Wadę można wyeliminować stosując odpowiednio urealnioną, zmodyfikowaną stopę procentową
 • mierniki te nie pozwalają oszacować marginesu ryzyka. Wadę neutralizuje się poprzez dodatkowe obliczenia np: próg rentowności albo test wrażliwości. Test wrażliwości polega na przyjęciu, że wybrany element może się w obliczeniach zmienić.


NPVRartykuły polecane
Finansowa ocena projektuMNPVNPVRAROCMIRRStopa zwrotuWewnętrzna stopa zwrotuERRMieszane metody wyceny przedsiębiorstwEfekt naśladownictwa

Bibliografia

 • Cieślik R., Postuła M. (2016), Projekty inwestycyjne. Finansowanie, budżetowanie, ocena efektywności, Difin, Warszawa
 • Felis P. (2016), Finansowa ocena inwestycji rzeczowych, Difin, Warszawa
 • Jasiński G., Dykiel M., Ślusarczyk B. (2015), Ocena efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia inwestycyjnego, Prace dydaktyczne. Efektywność zarządzania zasobami organizacyjnymi, nr 68
 • Mielcarz P., Paszczyk P. (2017), Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Ranosz R. (2012), Wycena inwestycji, której efektem jest zwiększenie wychodu koncentratu miedzi w zakładach wzbogacia rudy miedzi KGHM SA, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia, nr 51
 • Strona internetowa: www.zie.pg.gda.pl


Autor: Barbara Krawczyk, Sylwia Prokop