MNPV

Z Encyklopedia Zarządzania

MNPV - metoda zmodyfikowanej NPV - metoda oceny projektów gospodarczych, która opiera się na założeniu iż dodatnie przepływy pieniężne netto powinny być reinwestowane przy innej stopie reinwestycji niż stopa dyskonta przyjęta dla ocenianej inwestycji. Założenie o równości tych stóp byłoby możliwe jedynie wtedy gdy wszystkie zrealizowane w danym okresie przedsięwzięcia wtórne (w które są reinwestowane dodatnie przepływy netto z przedsięwzięć pierwotnych) i pierwotne miałyby ten sam poziom ryzyka. Fakt ten legł u podstaw opracowania metody zmodyfikowanej NPV Value - MNPV) w której odchodzi się od założenia równości stopy dyskonta i stopy reinwestycji, przyjmuje się, iż stopa dyskonta jest różna od stopy reinwestycji.

Obliczanie

MNPV wyraża się wzorem:

gdzie:

k - stopa dyskonta

- stopa reinwestycji

NCF - przepływy pieniężne

Interpretacja

W przypadku MNPV występują trzy sytuacje decyzyjne:

 1. MNPV > 0 - inwestycja jest opłacalna, można ją realizować,
 2. MNPV = 0 - inwestycja jest neutralna, można ją realizować,
 3. MNPV < 0 - inwestycja jest nieopłacalna, nie można jej realizować.

Występowanie

We wzajemnych relacjach pomiędzy metodą NPV a MNPV występują trzy modelowe sytuacje:

 1. stopa dyskonta (k) = stopie reinwestycji wtedy MNPV = NPV,
 2. stopa dyskonta (k) > stopy reinwestycji wtedy MNPV< NPV,
 3. stopa dyskonta (k) < stopy reinwestycji (wtedy MNPV > NPV.

Kryteria decyzyjne będące podstawą podejmowania bezwzględnej decyzji inwestycyjnej oparte o metodę NPV i MNPV mogą dać sprzeczne zalecenia:

 1. MNPV < 0 (inwestycja jest nieopłacalna) a NPV > 0 (inwestycja jest opłacalna)
 2. MNPV > 0 (inwestycja jest opłacalna) a NPV < 0 (inwestycja jest nieopłacalna)

W takim przypadku bezwzględna decyzja inwestycyjna powinna być zawsze oparta na kryterium decyzyjnym opartym o metodę MNPV, a nie NPV, ponieważ metoda zmodyfikowanej wartości zaktualizowanej netto jest dokładniejszą miarą opłacalności, przyjmuje bowiem w procesie reinwestycji możliwą do osiągnięcia w danych warunkach rynkową stopę reinwestycji dodatnich przepływów pieniężnych netto, nie zaś narzuconą w wysokości stopy dyskontowej.

Zalety

 1. Korzyść netto wyrażona jest przepływem pieniężnym netto
 2. Uwzględnia zmienną wartość pieniądza w czasie
 3. Zakłada uwzględnianie w ocenie opłacalności całego ekonomicznego okresu życia inwestycji
 4. Umożliwia zbudowanie obiektywnego kryterium opłacalności
 5. Wiąże inwestycję z długofalowym celem działania firmy (wzrost wartości)
 6. Może być stosowana do szacowania opłacalności zarówno dla inwestycji konwencjonalnych i niekonwencjonalnych (nie jest wrażliwa na rodzaj inwestycji)
 7. Nie przyjmuje założenia o równości stopy dyskontowej ii stopy reinwestycji dodatnich przepływów pieniężnych netto.

Wady

 1. Trudności z wyborem odpowiedniego poziomu stopy dyskontowej
 2. Nie pokazuje poziomu opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego w ujęciu relatywnym.

Zastosowanie MNPV w ocenie projektów inwestycyjnych

Przy ocenie projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem metody MNPV, istnieje kilka kroków, które należy podjąć.

Pierwszym krokiem jest identyfikacja i opisanie projektu inwestycyjnego. Należy określić cele projektu, zakres działań oraz oczekiwane korzyści.

Następnie należy zbadać wszystkie koszty związane z realizacją projektu, włączając w to zarówno koszty inwestycyjne, jak i koszty operacyjne. Ważne jest uwzględnienie wszystkich aspektów finansowych związanych z projektem.

Kolejnym krokiem jest określenie przepływów pieniężnych generowanych przez projekt w przyszłości. Należy uwzględnić zarówno wpływy, jak i wydatki związane z projektem. Ważne jest uwzględnienie czasu, w którym generowane są te przepływy pieniężne.

Następnie przeprowadza się dyskontowanie przepływów pieniężnych związanych z projektem, aby uwzględnić wartość pieniądza w czasie. W tym celu wykorzystuje się odpowiedni wskaźnik dyskontowy.

Ostatecznie oblicza się MNPV, czyli wartość netto pomniejszoną o koszty inwestycyjne. MNPV pozwala ocenić opłacalność projektu i podejmować decyzję inwestycyjną.

Zalety i ograniczenia metody MNPV w porównaniu do innych metod oceny projektów inwestycyjnych

Metoda MNPV ma wiele zalet w porównaniu do innych metod oceny projektów inwestycyjnych. Po pierwsze, uwzględnia ona wartość pieniądza w czasie, co jest istotne przy ocenie projektów długoterminowych. Ponadto, MNPV bierze pod uwagę wszystkie przepływy pieniężne związane z projektem, zarówno przychody, jak i koszty. Dzięki temu daje ona kompleksową ocenę opłacalności projektu.

Jednak metoda MNPV ma także pewne ograniczenia. Jednym z nich jest trudność w prognozowaniu przepływów pieniężnych w przyszłości. Dodatkowo, wybór odpowiedniego wskaźnika dyskontowego może być trudny i wpływać na wynik oceny projektu. Ponadto, MNPV nie uwzględnia innych czynników, takich jak ryzyko projektu czy czynniki niemierzalne, co może prowadzić do niepełnej oceny opłacalności.

Praktyczne wskazówki dotyczące wykorzystania MNPV w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych

Przy wykorzystaniu metody MNPV w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych istnieje kilka praktycznych wskazówek, które warto wziąć pod uwagę.

Po pierwsze, ważne jest dokładne oszacowanie przepływów pieniężnych związanych z projektem. Należy uwzględnić zarówno przychody, jak i koszty związane z projektem. Warto również uwzględnić różne scenariusze przepływów pieniężnych, aby ocenić opłacalność projektu w różnych warunkach.

Kolejnym ważnym elementem jest wybór odpowiedniego wskaźnika dyskontowego. Wskaźnik ten powinien być dostosowany do ryzyka projektu i oczekiwanego zwrotu z inwestycji. Warto skonsultować się z ekspertem finansowym w celu wyboru odpowiedniego wskaźnika.

Dodatkowo, ważne jest uwzględnienie czynników ryzyka związanych z projektem. Należy ocenić potencjalne ryzyko i uwzględnić je przy szacowaniu przepływów pieniężnych. Warto również przeprowadzić analizę wrażliwości, aby ocenić wpływ zmiany różnych czynników na wynik oceny projektu.

Ostatecznie, warto uwzględnić również inne aspekty społeczne i środowiskowe związane z projektem. Przy ocenie projektu inwestycyjnego warto zwrócić uwagę na społeczne i ekologiczne korzyści, jakie może przynieść projekt.

Porównanie MNPV z innymi metodami oceny inwestycji

Metoda MNPV (Modified Net Present Value) różni się od metody NPV (Net Present Value) głównie pod względem uwzględniania ryzyka projektu.

Metoda NPV polega na dyskontowaniu przepływów pieniężnych związanych z projektem przy użyciu określonego wskaźnika dyskontowego. Wynikowy NPV jest wartością netto pomniejszoną o koszty inwestycyjne. Metoda ta nie uwzględnia jednak ryzyka projektu.

Metoda MNPV, z kolei, uwzględnia ryzyko projektu poprzez uwzględnienie w analizie przepływów pieniężnych scenariuszy optymistycznego, pesymistycznego i neutralnego. Dzięki temu można ocenić opłacalność projektu w różnych warunkach.

W praktyce, metoda MNPV jest bardziej kompleksowa i elastyczna, ponieważ bierze pod uwagę ryzyko projektu. Jednak zastosowanie metody MNPV może być bardziej skomplikowane i czasochłonne niż metody NPV.

Różnice między MNPV a ROI

Metoda MNPV różni się od metody ROI (Return on Investment) pod względem sposobu obliczania i interpretacji wyników.

Metoda ROI oblicza procentowy zwrot z inwestycji, porównując zyski netto z inwestycji do kosztów inwestycji. Wynikowy wskaźnik ROI wskazuje, jaką część inwestycji można oczekiwać jako zysk.

Metoda MNPV, z kolei, oblicza wartość netto pomniejszoną o koszty inwestycyjne, uwzględniając wartość pieniądza w czasie. Wynikowy MNPV wskazuje, czy projekt jest opłacalny czy nie.

Podsumowując, metoda ROI mierzy zwrot z inwestycji, podczas gdy metoda MNPV ocenia opłacalność projektu. Oba wskaźniki mają swoje zastosowanie i mogą być stosowane równocześnie w procesie oceny projektów inwestycyjnych.

Która metoda jest bardziej odpowiednia do oceny projektów inwestycyjnych - MNPV, NPV czy ROI?

Wybór odpowiedniej metody oceny projektów inwestycyjnych zależy od konkretnego przypadku i celów oceny.

Metoda MNPV jest bardziej zaawansowana i uwzględnia ryzyko projektu, dlatego jest bardziej odpowiednia do oceny projektów inwestycyjnych, które są bardziej skomplikowane i obarczone większym ryzykiem.

Metoda NPV jest bardziej prosta i nie uwzględnia ryzyka, dlatego może być stosowana do oceny projektów inwestycyjnych, które są mniej skomplikowane i obarczone mniejszym ryzykiem.

Metoda ROI jest bardziej ogólna i opisuje procentowy zwrot z inwestycji, dlatego może być stosowana do oceny projektów inwestycyjnych w różnych branżach i sektorach gospodarki.

Ostateczny wybór metody oceny projektów inwestycyjnych zależy od specyfiki projektu, dostępnych danych i preferencji decydenta.

Czynniki, które należy uwzględnić przy wyborze odpowiedniej metody oceny inwestycji

Przy wyborze odpowiedniej metody oceny inwestycji należy uwzględnić kilka głównych czynników.

Po pierwsze, należy rozważyć specyfikę projektu i branży, w której projekt jest realizowany. Niektóre branże mają swoje własne specyficzne metody oceny inwestycji, które są bardziej odpowiednie dla konkretnych projektów.

Kolejnym ważnym czynnikiem jest dostępność danych i informacji potrzebnych do przeprowadzenia analizy metodą MNPV, NPV lub ROI. Niektóre metody mogą wymagać bardziej szczegółowych danych, które mogą być trudne do uzyskania.

Dodatkowo, należy uwzględnić ryzyko projektu i preferencje decydenta. Jeśli projekt jest bardziej ryzykowny, metoda MNPV może być bardziej odpowiednia ze względu na uwzględnienie scenariuszy optymistycznego, pesymistycznego i neutralnego.

Ostatecznie, wybór metody oceny inwestycji zależy od celów oceny i preferencji decydenta. Warto skonsultować się z ekspertem finansowym w celu wyboru odpowiedniej metody.


MNPVartykuły polecane
Finansowa ocena projektuNPVRRAROCNPVRachunek porównawczy kosztówMIRRPrzeciętna stopa zwrotu nakładów inwestycyjnychMieszane metody wyceny przedsiębiorstwTeoria portfela

Bibliografia

 • Bień W. (2016), Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa
 • Kurek W. (1994), Rachunek ekonomicznej efektywności przedsięwzięć rozwojowych w gospodarce rynkowej, UMCS, Lublin
 • Rogowski W. (2004), Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków


Autor: Agnieszka Hozer