Popyt inwestycyjny

Popyt inwestycyjny
Polecane artykuły


Popyt inwestycyjny - związany jest z planowanymi przez przedsiębiorstwa działaniami polegającymi na powiększeniu jego zasobu trwałego tj. np. zakup maszyn i urządzeń oraz zasobu obrotowego, czyli powiększenie stanu zapasów. Funkcja popytu inwestycyjnego przedstawia zależność pomiędzy planowanymi inwestycjami przez przedsiębiorstwo, a poziomem stopy procentowej. Położenie takiej krzywej popytu inwestycyjnego jest zależne od:

 1. wielkości uzyskanych zysków,
 2. kosztu nowych maszyn

Jeżeli nastąpi wzrost ceny danego zakupu nowego dobra kapitałowego przyczynia się to do obniżenia stopy zwrotu z zamrożonych funduszy w inwestycjach spowoduje to zmniejszenie rozmiarów inwestycji zamierzonych. Natomiast wzrost kosztów nowych, kapitałowych dóbr przyczynia się do przesunięcia funkcji w dół popytu inwestycyjnego. [1].
Jeżeli dane przedsiębiorstwo rozpoczyna mniej optymistycznie oceniać kształtowanie się popytu na dany produkt, skoryguje w dół szacunki wielkości zysków przewidywanych w każdym projekcie inwestycyjnym. Niższy poziom oczekiwanego popytu i zysku przyczynia się do przesunięcia krzywej danego popytu w dół. Przy dłuższym okresie życia danego, ekonomicznego dobra kapitałowego, tym większy pojawia się wpływ niewielkiej zmiany stopy procentowej na dochodowość projektu inwestycyjnego. Krzywa danego popytu inwestycyjnego będzie wtedy nachylona bardziej płasko w przypadku o długim okresie użytkowania aniżeli w sytuacji szybko zużywających się urządzeń i maszyn. Krzywa popytu inwestycyjnego jest przydatna w badaniu inwestycji w kapitałach obrotowych, np.:

 1. zapasy surowców
 2. produkcji w toku
 3. wyrobów gotowych

Źródła popytu inwestycyjnego

Zależy on głównie od przewidywań przedsiębiorstw co do wzrostu bądź spadku popytu na ich produkty. Nie ma on ścisłego zwitku pomiędzy bieżąca produkcją i bieżącymi przewidywaniami dotyczącymi zmian popytu i produkcji w przyszłości. Wiąże się to z faktem, że czasami produkcja jest wysoka i wzrasta, czasem jest wysoka, a w późniejszym okresie spada.

Popyt inwestycyjny jest bardzo istotnym elementem popytu globalnego. Całkowity popyt i inwestycyjny obejmuje zapotrzebowanie na kapitał trwały oraz inwestycje w kapitał obrotowy.

Pojęcie popytu inwestycyjnego jest logicznie uzasadnione, ponieważ przedsiębiorstwa powiększają swoje zasoby parku maszynowego, ponieważ przewidują istnienie opłacanych możliwości rozszerzenia skali produkcji poprzez bardziej kapitałochłonne metody wytwarzania. Każda z firm zgłaszających popyt na dany środek inwestycyjny waży z jednej strony korzyści wprowadzenia nowych środków produkcji, czyli po prostu zysk, z drugiej zaś, koszty nowych inwestycji. Widać tutaj oczywiści pewien problem ryzyka, ponieważ korzyści pojawią się dopiero w przyszłości natomiast koszty należy ponieść już dziś.

Przedsiębiorstwo zatem, musi porównać wartość przyszłych zysków i bieżących kosztów inwestycji. Firma zgłaszając popyt inwestycyjny musi odpowiedzieć sobie na pytanie, czy inwestycja przyniesie wystarczająco wysokie zyski w przyszłości by można było spłacić ewentualny kredyt zaciągnięty na jej sfinansowanie. Oczywiście wynika stąd logiczny wniosek, że im wyższa stopa procentowa, tym wyższa musi być stopa zwrotu z inwestycji. Biorąc rzecz inaczej, zysk z inwestycji musi być co najmniej równy kosztowi alternatywnemu funduszy zamrożonych w tych inwestycjach.

Załóżmy na potrzeby zobrazowania niniejszego pojęcia, że firma dokonuje przeglądu projektów inwestycyjnych. Przy wysokiej stopie procentowej tylko niewiele z nich ma na tyle wysoką opłacalność, bu móc pokryć ich koszt alternatywny. W miarę obniżenia się stopy procentowej przedsiębiorstwo ma większe możliwości inwestycyjne, a zatem wybór odnośnie projektu inwestycyjnego. W tym miejsku dochodzą do głosu inne metody zarządzania projektem.

Bibliografia

 • Begg D. (2003). Makroekonomia, Warszawa
 • Hall R.E. (2004). Makroekonomia, Warszawa
 • Jańczuk L. (2017). Jednostki samorządu terytorialnego jako podmioty kreujące popyt inwestycyjny w Polsce Roczniki Nauk Społecznych, tom 9, s. 53-63
 • Mamcarz K. (2014). Popyt na rynku złota, Lublin, s. 224-229
 • Mikołajczyk J. (2001). Struktura popytu na kapital inwestycyjny w wojewodztwie malopolskim Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie. Sesja Naukowa, tom 78, s. 551-558
 • Ostrowski M. (1992). Popyt inwestycyjny Raporty / Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, nr 1, s. 40-48
 • Samuelson W.F. (1998). Ekonomia menadżerska, Warszawa
 • Ślusarczyk B. Ślusarczyk S. (2011). Podstawy mikro- i makroekonomii, Politechnika Lubelska, Lublin, s. 327-328
 • Włodarczyk R.W. (2015). Struktura Popytu Globalnego a Wzrost Gospodarczy w Krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Kraków, s. 3-19

Przypisy

 1. Ślusarczyk B. Ślusarczyk S. Podstawy mikro- i makroekonomiis. 327-328

Autor: Sławomir Nowak, Sabina Deć