Krzywa popytu inwestycyjnego

Z Encyklopedia Zarządzania

Krzywa Popytu Inwestycyjnego obrazuje zależność między planowanymi przez przedsiębiorstwa inwestycjami, a poziomem stopy procentowej. Przedsiębiorstwo musi zawsze odpowiedzieć sobie na pytanie, czy inwestycja przyniesie dostatecznie wysokie zyski, aby można było spłacić, wraz z odsetkami, kredyt zaciągnięty na jej finansowanie. Ujmując to inaczej, zysk z inwestycji musi być, co najmniej równy kosztowi alternatywnemu funduszy zamrożonych w tych inwestycjach.

Ilość projektów inwestycyjnych, które może w danym momencie zrealizować przedsiębiorstwo zależy przede wszystkim od wysokości stopy procentowej. W miarę obniżania stopy procentowej coraz więcej projektów będzie w stanie zapewnić zwrot kapitału, co najmniej równy kosztowi utraconych możliwości funduszy przeznaczonych na finansowanie inwestycji.

Na wysokość położenia krzywej popytu inwestycyjnego wpływają dwa czynniki** koszt nowych maszyn oraz wielkość strumienia zysków powstałych dzięki owym maszynom. Wzrost cen zakupu nowych maszyn spowoduje obniżenie się popytu na inwestycji dla każdego poziomu stopy procentowej. Nachylenie krzywej popytu inwestycyjnego będzie zależało od długości życia dobra kapitałowego. Im dłuższy będzie ten okres tym bardziej podatna zrobi się opłacalność tej inwestycji na zmiany stopy procentowej, a tym samym tym mniejsze nachylenie krzywej popytu inwestycyjnego.

Popyt inwestycyjny uzależniony jest od:

  • Przewidywanego poziomu popytu (określany poprzez: badanie rynku, politykę gospodarczą rządu, stopy inflacji),
  • Stopy procentowej na rynkach finansowych.

Im wyższa stopa %, tym popyt jest mniejszy.

Wpływ zmiany oczekiwań na krzywą popytu inwestycyjnego

Zmiana oczekiwań dotyczących przyszłego popytu na dobra i usługi może mieć istotny wpływ na decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw. Jeśli przedsiębiorstwa oczekują wzrostu popytu w przyszłości, mogą zdecydować się na zwiększenie inwestycji w celu zaspokojenia przyszłego zapotrzebowania. Z drugiej strony, jeśli oczekiwania są pesymistyczne, przedsiębiorstwa mogą zredukować inwestycje, aby uniknąć nadmiernego zalewu rynku niechcianymi produktami.

Zmiana oczekiwań dotyczących przyszłego popytu może być wynikiem wielu czynników. Na przykład, zmiany w sytuacji gospodarczej, takie jak wzrost lub spadek PKB, bezrobocia czy inflacji, mogą wpływać na oczekiwania dotyczące przyszłego popytu. Również zmiany w polityce rządowej, takie jak zmiana podatków czy regulacji, mogą wpływać na oczekiwania przedsiębiorstw.

Przesunięcie krzywej popytu inwestycyjnego w prawo oznacza wzrost popytu na dobra i usługi, co może skłonić przedsiębiorstwa do zwiększenia inwestycji w celu zaspokojenia wzrastającego zapotrzebowania. Z drugiej strony, przesunięcie krzywej popytu inwestycyjnego w lewo oznacza spadek popytu, co może skłonić przedsiębiorstwa do redukcji inwestycji w celu uniknięcia nadmiaru niechcianych produktów.

Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw mogą być determinowane przez wiele czynników w sytuacji zmiany oczekiwań dotyczących przyszłego popytu. Na przykład, dostępność kapitału, koszty produkcji, konkurencja na rynku czy stabilność polityczna i gospodarcza mogą wpływać na decyzje inwestycyjne. Przedsiębiorstwa również biorą pod uwagę stopę zwrotu z inwestycji oraz ryzyko związane z inwestycją.

Przykładem sytuacji, w której zmiana oczekiwań może skutkować przesunięciem krzywej popytu inwestycyjnego, jest spadek oczekiwanego wzrostu gospodarczego. Jeśli przedsiębiorstwa spodziewają się niższego wzrostu gospodarczego w przyszłości, mogą zdecydować się na redukcję inwestycji, aby uniknąć ryzyka nadprodukcji. Innym przykładem jest zmiana regulacji rządowych, która może wpłynąć na oczekiwania przedsiębiorstw dotyczące przyszłego popytu na określone dobra lub usługi.

Wpływ polityki monetarnej na krzywą popytu inwestycyjnego

Zmiana stopy procentowej przez bank centralny może mieć istotny wpływ na decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw. Wzrost stopy procentowej może zwiększyć koszt kredytu, co skłoni przedsiębiorstwa do ograniczenia inwestycji ze względu na wyższe koszty finansowania. Z kolei obniżenie stopy procentowej może zwiększyć dostępność kapitału i zmniejszyć koszt kredytu, co może skłonić przedsiębiorstwa do zwiększenia inwestycji.

Zmiana stopy procentowej może wpływać na krzywą popytu inwestycyjnego poprzez kilka mechanizmów. Po pierwsze, zmiana stopy procentowej może wpływać na koszt kredytu, co może skłonić przedsiębiorstwa do zmiany swoich decyzji inwestycyjnych. Po drugie, zmiana stopy procentowej może wpływać na rentowność inwestycji, co może wpływać na decyzje o inwestowaniu. Po trzecie, zmiana stopy procentowej może wpływać na siłę nabywczą konsumentów, co może wpływać na popyt na dobra i usługi, a tym samym na decyzje inwestycyjne.

Obniżenie stopy procentowej może skutkować obniżeniem kosztu kredytu, co może zwiększyć atrakcyjność inwestycji i skłonić przedsiębiorstwa do większych wydatków inwestycyjnych. Z drugiej strony, podwyższenie stopy procentowej może zwiększyć koszt kredytu, co może skłonić przedsiębiorstwa do ograniczenia inwestycji ze względu na wyższe koszty finansowania.

Przykładem sytuacji, w której zmiana stopy procentowej może skutkować zmianą popytu inwestycyjnego, jest obniżenie stopy procentowej przez bank centralny. Obniżenie stopy procentowej może zwiększyć dostępność kapitału i obniżyć koszt kredytu, co może skłonić przedsiębiorstwa do większych inwestycji. Z drugiej strony, podwyższenie stopy procentowej może ograniczyć dostępność kapitału i zwiększyć koszt kredytu, co może skłonić przedsiębiorstwa do redukcji inwestycji.

Efektywność polityki monetarnej w kształtowaniu krzywej popytu inwestycyjnego może być determinowana przez wiele czynników. Na przykład, skuteczność polityki monetarnej może zależeć od elastyczności podaży kredytu, stabilności systemu finansowego, poziomu inflacji, stopnia zaufania przedsiębiorców do polityki rządu oraz skuteczności komunikacji banku centralnego. Wszystkie te czynniki mogą wpływać na to, jak zmiany stopy procentowej wpływają na decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw.

Czynniki determinujące elastyczność krzywej popytu inwestycyjnego

Dostępność kredytu może mieć istotny wpływ na elastyczność krzywej popytu inwestycyjnego. Jeśli dostępność kredytu jest ograniczona, przedsiębiorstwa mogą mieć trudności z uzyskaniem finansowania na inwestycje, co może skutkować mniejszymi wydatkami inwestycyjnymi. Z kolei, jeśli dostępność kredytu jest wysoka, przedsiębiorstwa mogą mieć łatwiejszy dostęp do finansowania, co może skłonić do większych inwestycji.

Stopa inflacji może mieć wpływ na elastyczność krzywej popytu inwestycyjnego. Wysoka inflacja może prowadzić do wzrostu kosztów produkcji i zmniejszenia siły nabywczej konsumentów, co może skłonić przedsiębiorstwa do ograniczenia inwestycji. Z kolei, niska inflacja może prowadzić do stabilności cen i poprawy siły nabywczej, co może skłonić przedsiębiorstwa do większych wydatków inwestycyjnych.

Oczekiwania dotyczące przyszłego wzrostu gospodarczego mogą mieć wpływ na elastyczność krzywej popytu inwestycyjnego. Jeśli przedsiębiorstwa oczekują wysokiego wzrostu gospodarczego w przyszłości, mogą być bardziej skłonne do większych inwestycji. Z drugiej strony, jeśli oczekiwania są pesymistyczne, przedsiębiorstwa mogą być bardziej ostrożne i ograniczyć inwestycje.

Zdolność przedsiębiorstw do reagowania na zmiany stopy procentowej może być determinowana przez wiele czynników. Na przykład, zależność od finansowania zewnętrznego, struktura kapitału, zdolność do uzyskania kredytu, elastyczność kosztów produkcji oraz zdolność do przewidywania zmian stopy procentowej mogą wpływać na zdolność przedsiębiorstw do reagowania na zmiany stopy procentowej.

Elastyczność krzywej popytu inwestycyjnego może różnić się w zależności od sektora gospodarki. Na przykład, sektory związane z innowacjami i technologią mogą być bardziej elastyczne i skłonne do większych inwestycji ze względu na szybki rozwój technologiczny. Z kolei, sektory o niskiej elastyczności, takie jak sektor usług publicznych, mogą być mniej skłonne do większych inwestycji ze względu na ograniczenia regulacyjne i stabilność popytu.


Krzywa popytu inwestycyjnegoartykuły polecane
Teoria cyklu koniunkturalnego M. KaleckiegoAkceleratorOszczędnościPopyt inwestycyjnyRealna stopa procentowaParadoks zapobiegliwościNominalna stopa procentowaSiła nabywczaStopa dyskontowa

Bibliografia

  • Hall R., Taylor J. (2004), Makroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
  • Samuelson P., Nordhaus W., (2007), Ekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa


Autor: Liwiusz Misiaszek