Stopa inflacji

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj
Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.

Stopa inflacji jest to procentowa zmiana ogólnego poziomu cen w kolejnych okresach, najczęściej liczona rok do roku. Poziom cen wyznaczany jest przez średnią ważoną cen towarów i usług w gospodarce. Uśrednienie jest uproszczeniem rzeczywistości, ponieważ ceny nie wszystkich dóbr czy usług rosną (maleją) w tym samym stopniu. W praktyce jest to jednak bardzo wygodne i dlatego w wielu statystykach posługujemy się wskaźnikami cen tj. CPI czy PPI. Ogólny trend wzrostu przeciętnej ceny dóbr i usług określany jest mianem inflacji (inaczej dodatnia stopa inflacji), a w przypadku spadku przeciętnej ceny dóbr i usług mówimy o deflacji (inaczej ujemna stopa inflacji). Alternatywą przy obliczaniu poziomu cen może być np. deflator PKB będący stosunkiem nominalnego PKB do realnego PKB.

Sposób obliczania stopy inflacji

Stopę inflacji możemy obliczać w następujący sposób:

Stopa inflacji w% (rok t) = [(poziom cen w roku t - poziom cen w roku t-1)/poziom cen w roku t-1]*100

Dla różnych rodzajów dóbr można analogicznie obliczać stopę inflacji.

Na przykład dwa bardzo popularne indeksy cen oblicza się następująco:

CPI - Consumer Price Index:

Stopa inflacji cen konsumpcyjnych (w%)= [(CPI dany rok - CPI rok poprzedni)/CPI rok poprzedni]*100

PPI - Producer Price Index:

Stopa inflacji cen producenta (w%)= [(PPI dany rok - PPI rok poprzedni)/PPI rok poprzedni]*100

Optymalna stopa inflacji

Generalnie większość gospodarek dąży do szybkiego wzrostu gospodarczego, pełnego zatrudnienia i stabilności cen. Warto zastanowić się nad ostatnim priorytetem, czyli stabilnością cen. O ile oczywiste jest, że wysoka stopa inflacji (hiperinflacja) ma tragiczne konsekwencje dla gospodarki o tyle problem tkwi w określeniu idealnego poziomu stopy inflacji. Wielu specjalistów z dziedziny ekonomii (m.in. Roberta Halla, W. Lee Hoskinsa) twierdzi, że gospodarki powinny dążyć do absolutnie stabilnych cen albo do inflacji o stopie zerowej. Nie potwierdzają tego jednak liczne obserwacje i badania przeprowadzone m.in. w Stanach Zjednoczonych, które jednoznacznie wskazują, iż przy względnie nie wysokiej stopie inflacji (rzędu kilku procent) zapobiega się nieefektywnej alokacji zasobów, a co za tym idzie nie ma problemu z niepotrzebnie wysoką stopą bezrobocia.

Interesujący w tym kontekście jest również fakt, iż wyniki przeprowadzonych badań na 127 krajach pokazały, że hiperinflacja pojawia się przy nagłych spadkach tempa wzrostu PKB, a deflacja i umiarkowana inflacja sprzyja powolnemu wzrostowi. Oznaczało by to, iż względnie niewysoka stopa inflacji może działać stymulująco na gospodarkę i niekoniecznie musi nieść ze sobą negatywne skutki dla gospodarki.

Bibliografia

  • David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch "makroekonomia" Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2003 s. 20-22
  • Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus Ekonomia tom 2 wyd Naukowe PWN W-wa 2004 s. 13,59
  • Robert E. Hall, John B. Taylor Makroekonomia, wyd Naukowe PWN Warszawa 2004 s. 64-66
  • George A. Akerlof, William T. Dickens, George L. Perry The macroeconomics of Low Inflation "Brookings Paper on Economic Activity" 1996, nr 1, s. 1-59
  • Michael Bruno, William Easterly, Inflation Crises and Long-Run Growth, World Bank Policy Research Working Paper nr 1517, wrzesień 1995

Autor: Piotr Gawlewicz

Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.