Deflator PKB

Z Encyklopedia Zarządzania
Deflator PKB
Polecane artykuły


Deflator PKB to indeks określający zmiany poziomu cen, wskaźnik cen. Deflator to miara przeciętnego wzrostu cen wszystkich dóbr i usług wchodzących w sklad dochodu narodowego. Deflator PKB to relacja między produktem krajowym brutto w cenach nominalnych (produkt brutto w cenach bieżących) a produktem krajowym brutto w cenach realnych (produkt brutto w cenach stałych).

Miernik inflacji

Deflator PKB jest miernikiem inflacji i odzwierciedla zmiany cen dla całej gospodarki, wszystkich wytworzonych w danym okresie (najczęściej roku) dóbr i usług oraz inwestycje, surowce, produkty rolne, a także transakcje z zagranicą. Im wyższy poziom inflacji, tym większa różnica pomiędzy wartością nominalną a realną, na korzyść wartości nominalnej. Deflator jest jednym ze wskaźników wzrostu cen (inflacji). Jego uzyteczność wynika z faktu, iż obejmuje on ceny wszystkich dóbr wchodzących w skład produktu krajowego brutto, a nie tylko dóbr konsumpcyjnych jak np. wskaźnik cen konsumpcyjnych. Deflator jest dobrym miernikiem zmiany cen na rynku w stosunku do poziomu cen w roku bazowym. Deflator PKB obliczamy ze wzoru:

Przykład

Produkt krajowy brutto w ujęciu nominalnym i realnym jest taki sam w roku bazowym, a ich stosunek wynosi 1, natomiast wartość wskaźnika wynosi 100. Jeżeli dla roku następnego stosunek nominalnego PKB do realnego PKB wynosi na przykład 1,7368 (1650/950), to wartość wskaźnika wynosi 1,7368. Na podstawie deflatora PKB można powiedzieć, że ceny w całej gospodarce wzrosły ze 100 do 173,68 co oznacza, że w badanym okresie nastąpił wzrost o 73,68%. Graficzne przedstawienie przykładu:

Deflator dla Polski w ostatnich 5 latach przedstawia się następująco:

Deflator PKB Przykład
Rys. Deflator PKB - przykład
PKB nominalny PKB realny Deflator
1650 950 173,68

Jak widać na rys. 1 deflator PKB, w ciągu ostatnich 5 latach wzrastał. Aby w końcu w ciągu ostatniego roku ustabilizował się między 105 a 110 %.

Interpretacja

Interpretacja deflatora PKB jest stosunkowo prosta. Informuje ona, jaką cześć przyrostu dóbr i usług w gospodarce wynika wyłącznie z efektów cenowych. Gdy nominalny PKB jest większy od realnego PKB to mamy do czynienia z inflacją, jeżeli natomiast sytuacja jest odwrotna to mówimy o deflacji, czyli o ogólnym obniżeniu cen w gospodarce. Deflator to najbardziej kompleksowy wskaźnik zmiany cen, ponieważ uwzględnia on ceny wszystkich dóbr i usług na rynku.

Bibliografia

  • Begg D. (2003), Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
  • Mankiw G. N. (2009), Makroekonomia, Difin, Warszawa 2009
  • Marciniak S. (2002) Makro i mikro ekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
  • Skawińska E. (2008), Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
  • Sepkowska Z. (2013), Podstawy mikro- i makroekonomii, Difin, Warszawa

Autor: Agnieszka Bryja, Estera Borycz