Parytet siły nabywczej

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Za pomocą parytetu siły nabywczej (PPP - purchasing power parity) przelicza się waluty w taki sposób, aby ustalić ich rzeczywistą siłę nabywczą. parytet siły nabywczej różni się od kursu walutowego - może być od niego wyższy lub niższy.

Głównymi przyczynami zróżnicowania kursu walutowego i wartości waluty według parytetu siły nabywczej są:


Kalkulacja

Podstawą do przeprowadzenia kalkulacji parytetu siły nabywczej jest zebranie danych o cenach zagregowanej listy produktów. Ważne jest aby sporządzić listę produktów i usług porównywalnych i reprezentatywnych dla gospodarek analizowanych krajów.

Parytety są średnimi ważonymi relacji cen. W bazie danych OECD te relacje cenowe są przekształcane w taki sposób, by wyrażały siłę nabywczą poszczególnych krajów, tj. aby dana suma pieniędzy w dolarach USA po zamianie na różne waluty w jednostkach parytetu siły nabywczej tworzyła ten sam koszyk dóbr i usług.

Wykorzystanie

Teoria PPP może być także pomocna przy przewidywaniu, jak kursy walut zareagują na zjawiska o charakterze szoku. Np. niech między Niemcami a Ameryką występuje równowaga przy 2,5 marki za 1 dolar. Niech teraz Amerykanie podwoją wszystkie ceny przez wewnętrzne inflacyjne zwiększenie podaży pieniądza, natomiast niech Niemcy utrzymują podaż pieniądza w taki sposób, by poziom cen był stabilny.

Następnie, przyjmując, że pozotałe okoliczności nie ulegają zmianie (np. zatrudnienie, wynalazki, załamania w rolnictwie, cła, gusta konsumentów), nowe przecięcie się krzywej podaży i popytu nastąpi w punkcie odpowiadającym podwojeniu danego kursu, przy 1,25 marki równej 1 dolarowi, z dolarem ulegającym deprecjacji w tym samym stopniu, w jakim wzrasta poziom cen.

Przyczyny tego zjawiska są następujące: gdy wszystkie płace i ceny podwajają się, jesteśmy w stanie, przy nowym kursie waluty, zaimportować fizycznie dokładnie tyle samo, co poprzednio, jak również tyle samo, co poprzednio, wyeksportować.

Należy pamiętać, że parytet siły nabywczej waluty jest koncepcją teoretyczną, która pozwala na ustalenie, czy zmiany kursu określonej waluty w stosunku do innych walut następują zgodnie ze zmianami cen.

Bibliografia:

  • Samuelson P., Nordhaus W., "Ekonomia 2", PWN, Warszawa 1999, s. 475-476
  • Begg D., Fischer S., Rudiger D., "Makroekonomia", PWE, 2007, s. 299-300
  • Błaszczyński A., "Słownik pojęć ekonomicznych Glossary of Economic Terms", Szkoła Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1995

Autor: Szymon Kułakowski