Siła nabywcza pieniądza

Z Encyklopedia Zarządzania

Siła nabywcza pieniądza to inaczej rzeczywista wartość pieniądza. Siła nabywcza pieniądza (realna wartość pieniądza) może być również postrzegana jako ilość towarów i usług jaką można nabyć za określoną jednostkę pieniądza.

Siła nabywcza to skłonność konsumentów do zakupu na kredyt i nabywania wszelkiego rodzaju dóbr i usług w odniesieniu do posiadanych przez nich pieniędzy. O poziomie zatrudnienia świadczy zagregowana siła nabywcza w gospodarce narodowej lub na rynku, ponieważ przedstawia ona dyspozycyjny dochód po opłaceniu podatków.

Kiedy ceny rosną, za tą samą sumę pieniędzy możemy kupić coraz mniej. Maleje więc ich siła nabywcza. Kiedy ceny spadają ma miejsce sytuacja odwrotna. Ujmując to inaczej, można powiedzieć, że kiedy rosną ceny, wtedy wartość pieniądza spada; kiedy ceny spadają, wtedy wartość pieniądza rośnie. Zjawisko wzrostu ogólnego poziomu cen nazywamy inflacją. Sytuację, w której ceny spadają, określamy jako deflację. Wartość pieniądza (np. złotego) maleje w okresach inflacji, a wzrasta w okresach deflacji.

Podział:

Siła nabywcza pieniądza może być określona w ujęciu:

 • Statystycznym (w określonym momencie) - siła nabywcza pieniądza wyznaczana przez ceny towarów.
 • Dynamicznym (w okresie czasu) - odwrotna zależność proporcjonalna do zmian wskaźnika ogólnego poziomu cen.

Charakterystyka i czynniki wpływające na siłę nabywczą pieniądza

Z siłą nabywczą pieniądza ściśle związany jest wskaźnik ogólnego poziomu cen. Zwiększający się wskaźnik obniża wartość pieniądza (zjawisko deprecjacji pieniądza), natomiast obniżający się wskaźnik zwiększa ją (zjawisko aprecjacji). Z tej zależności wynika, że odwrotność wskaźnika ogólnego poziomu cen jest miernikiem siły nabywczej pieniądza.

Czasami zmiana nominalnej wartości pieniądza (wartość oznaczona np. 100 zł) następuje w wyniku reformy walutowej. Działanie takie określane jest jako denominacja i ma na celu wzmocnienie i stabilizację pieniądza.

Zmiany wartości pieniądza wynikać mogą też ze zmian kursów walutowych:

 • dewaluacja - spadek wartości waluty krajowej w stosunku do wartości walut zagranicznych
 • rewaluacja - wzrost wartości waluty krajowej w stosunku do wartości walut zagranicznych

Najistotniejszy wpływ na siłę nabywczą pieniądza ma jednak czas dysponowania nim:

 • Pieniądz, z którego można skorzystać obecnie (pozwala na wcześniejsze angażowanie w przedsięwzięcia; wcześniejsze zaspokojenie potrzeb konsumenta),
 • Pieniądz, z którego można skorzystać w późniejszym okresie (korzyści przesunięte w czasie na dalszy plan; ryzyko).

Większą siłę nabywczą będzie więc miał pieniądz, który można wykorzystać obecnie.

Utrata siły nabywczej w czasie

Inwestowanie oszczędności pozwala na przeciwdziałanie utracie siły nabywczej zgromadzonego kapitału. Wypracowane w toku podejmowanych inwestycji zyski zrekompensują straty wywołane przez inflację.

Przykład

P - poziom cen mierzony np. wskaźnikiem konsumenta - ta zmienna wyznacza liczbę np. euro potrzebnych aby nabyć pewien koszyk dóbr i usług.

1/P - ilość dóbr i usług, które można nabyć za jeden euro.

Jeśli więc P wyznacza cenę dóbr i usług mierzoną w jednostkach pieniężnych, to wartość pieniądza mierzona w jednostkach dóbr i usług wyznacza 1/P.

Załóżmy, że zegarek jest wart 50 zł. Jeśli chcemy sprzedać zegarek i na rynku możemy otrzymać za niego 50 zł, to jego cena nabywcza (cena nabywcza jednostki dobra = cena pieniężna) wynosi właśnie 50 zł. Jeśli telefon jest warty 1/20 zegarka, to jego cena nabywcza będzie wynosić 1000 zł (20 zegarków musimy mieć jeśli chcemy kupić 1 telefon, a więc 20 zegarków * wartość zegarka - 50 zł). W takim razie siła nabywcza jednej jednostki pieniężnej (1 zł) wynosi 1/50 zegarka, 1/1000 telefonu. Jak widać siła nabywcza jednostki pieniężnej wyraża cenę pieniężną za jaką kupimy ilość danego dobra.

Czynniki polityczne wpływające na siłę nabywczą pieniądza

Stabilność polityczna i gospodarcza

Stabilność polityczna i gospodarcza jest jednym z kluczowych czynników wpływających na siłę nabywczą pieniądza. Kiedy kraj cieszy się stabilnością polityczną, inwestorzy i przedsiębiorcy mają większą pewność co do przyszłości i są skłonni inwestować w gospodarkę. To prowadzi do wzrostu zatrudnienia i dochodów, co z kolei zwiększa siłę nabywczą ludności.

Niestabilność polityczna lub konflikty wewnętrzne mogą prowadzić do niepewności i chaosu w gospodarce. To z kolei może prowadzić do spadku inwestycji, wzrostu bezrobocia i spadku siły nabywczej pieniądza. W takich sytuacjach inflacja może wzrosnąć, co jeszcze bardziej obniży wartość pieniądza i utrudni codzienne funkcjonowanie ludziom.

Wzrost podatków

Wzrost podatków ma bezpośredni wpływ na siłę nabywczą pieniądza. Gdy rząd podnosi stawki podatkowe, ludzie mają mniej pieniędzy do dyspozycji na codzienne wydatki. To ogranicza ich zdolność nabywczą i może prowadzić do spadku popytu na dobra i usługi.

Podatek VAT, na przykład, jest powszechnie stosowany w wielu krajach i może wpływać na ceny towarów i usług. Im wyższa stawka VAT, tym wyższe ceny dla konsumentów. To z kolei może obniżyć siłę nabywczą i wpływać na zachowania konsumenckie.

Poziom zadłużenia państwa

Poziom zadłużenia państwa ma wpływ na siłę nabywczą pieniądza w dłuższej perspektywie. Gdy państwo jest silnie zadłużone, może być zmuszone do podjęcia działań mających na celu zmniejszenie deficytu budżetowego. Jednym z takich działań może być cięcie wydatków publicznych, co może prowadzić do redukcji zatrudnienia w sektorze publicznym.

Redukcja zatrudnienia może prowadzić do spadku dochodów i siły nabywczej ludności. Ponadto, wysokie zadłużenie państwa może prowadzić do zwiększenia obciążeń podatkowych, co także może obniżyć siłę nabywczą pieniądza.

Polityka monetarna i fiskalna

Polityka monetarna i fiskalna, prowadzona przez banki centralne i rządy, ma również wpływ na siłę nabywczą pieniądza. Bank centralny może wpływać na siłę nabywczą poprzez kontrolę podaży pieniądza i stopy procentowej.

Jeśli bank centralny zdecyduje się na obniżenie stopy procentowej, to zachęca do pożyczek i inwestycji, co może prowadzić do wzrostu gospodarczego i zwiększenia siły nabywczej. Z drugiej strony, podwyższenie stopy procentowej może prowadzić do spadku pożyczek i inwestycji, co może obniżyć siłę nabywczą.

Rząd może również wpływać na siłę nabywczą poprzez politykę fiskalną, czyli kontrolę nad wydatkami i dochodami państwa. Zwiększenie wydatków publicznych może prowadzić do wzrostu zatrudnienia i dochodów, co z kolei zwiększa siłę nabywczą. Jednakże, jeśli wydatki publiczne są finansowane poprzez zwiększenie podatków lub zadłużenie państwa, może to negatywnie wpływać na siłę nabywczą.

Czynniki społeczne i psychologiczne wpływające na siłę nabywczą pieniądza

Regionalne różnice w siły nabywczej

Regionalne różnice w sile nabywczej pieniądza są istotnym czynnikiem wpływającym na poziom życia ludzi w różnych regionach. Wzrost gospodarczy, dochód per capita i koszty życia są czynnikami, które decydują o siły nabywczej w danym obszarze.

Wysokie koszty życia w dużych miastach, takich jak Warszawa czy Kraków, wpływają na to, że mieszkańcy tych regionów muszą wydawać więcej na podstawowe potrzeby, takie jak mieszkanie, żywność czy transport. W rezultacie, ich siła nabywcza może być niższa w porównaniu do mieszkańców mniejszych miast czy wsi, gdzie koszty życia są zazwyczaj niższe.

Dodatkowo, regiony o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego i dochodu per capita, jak np. Dolny Śląsk czy Pomorze, mogą mieć wyższą siłę nabywczą. Ludzie w tych regionach często mają większe możliwości zarobkowe i dostęp do lepszych miejsc pracy, co przekłada się na ich zdolność do zakupu dóbr i usług.

Czynniki psychologiczne

Czynniki psychologiczne również odgrywają istotną rolę w kształtowaniu siły nabywczej pieniądza. Psychologia konsumencka, nawyki zakupowe i preferencje konsumentów mają wpływ na to, jak wydają swoje pieniądze i jaką siłę nabywczą posiadają.

Na przykład, ludzie o skłonnościach do impulsywnych zakupów mogą mieć trudności z kontrolowaniem swoich wydatków i oszczędzaniem. To może prowadzić do niższej siły nabywczej, ponieważ duża część ich dochodu jest wydawana na nieplanowane zakupy.

Ponadto, poziom zadowolenia z życia i poczucie bezpieczeństwa finansowego mają wpływ na to, jak ludzie wydają swoje pieniądze. Osoby o wysokim poziomie zadowolenia z życia mogą być bardziej skłonne do oszczędzania i inwestowania, co przekłada się na wyższą siłę nabywczą. Z drugiej strony, osoby o niskim poczuciu bezpieczeństwa finansowego mogą być bardziej skłonne do wydawania swoich pieniędzy na bieżące potrzeby, co może prowadzić do niższej siły nabywczej.

Zmiany demograficzne

Zmiany demograficzne, takie jak wzrost populacji, migracje czy starzenie się społeczeństwa, mają również wpływ na siłę nabywczą pieniądza.

Wzrost populacji może prowadzić do większego popytu na produkty i usługi, co z kolei może prowadzić do wzrostu cen. Jeśli wzrost dochodu nie nadąża za wzrostem kosztów, to siła nabywcza może ulec obniżeniu.

Migracje również wpływają na siłę nabywczą, ponieważ ludzie przeprowadzając się do innych regionów mogą zmienić swoje miejsce pracy i dochód. Na przykład, migracja osób z obszarów wiejskich do dużych miast może prowadzić do obniżenia siły nabywczej w obszarach wiejskich, gdzie zostaje mniej osób, które generują dochód.

Starzenie się społeczeństwa jest kolejnym czynnikiem demograficznym wpływającym na siłę nabywczą pieniądza. Ludzie w starszym wieku często mają mniejszą zdolność do zarabiania i wydatkowania pieniędzy, co może prowadzić do obniżenia siły nabywczej w tej grupie społecznej.

Czynniki ekologiczne

Czynniki ekologiczne, takie jak zmiany klimatyczne, stan środowiska czy dostęp do zasobów naturalnych, mogą również wpływać na siłę nabywczą pieniądza.

Zmiany klimatyczne, takie jak susze czy powodzie, mogą prowadzić do wzrostu cen żywności i innych podstawowych produktów, co obniża siłę nabywczą. Ponadto, zanieczyszczenie środowiska może prowadzić do wzrostu kosztów zdrowotnych, co również wpływa na siłę nabywczą.

Dostęp do zasobów naturalnych, takich jak woda czy surowce energetyczne, ma również wpływ na siłę nabywczą. Regiony, które mają ograniczony dostęp do tych zasobów, mogą być bardziej podatne na wzrost kosztów życia i obniżenie siły nabywczej.

Wnioski z powyższych czynników ekologicznych są również związane z długoterminowymi perspektywami ekonomicznymi, takimi jak zrównoważony rozwój i ochrona środowiska. Właściwe zarządzanie zasobami naturalnymi i ochrona środowiska mogą przyczynić się do utrzymania lub wzrostu siły nabywczej w dłuższej perspektywie czasowej.

Przyjmując powyższe czynniki jako podstawę analizy, można zauważyć, że siła nabywcza pieniądza jest wynikiem wielu czynników społecznych i psychologicznych. Regionalne różnice, czynniki psychologiczne, zmiany demograficzne i czynniki ekologiczne mają wpływ na to, jak ludzie wydają swoje pieniądze i jaką siłę nabywczą posiadają. Zrozumienie tych czynników może pomóc w lepszym zrozumieniu i zarządzaniu siłą nabywczą pieniądza w społeczeństwie.

Metody zarządzania siłą nabywczą pieniądza

Polityka pieniężna

Polityka pieniężna jest jednym z najważniejszych narzędzi zarządzania siłą nabywczą pieniądza. Obejmuje ona działania podejmowane przez bank centralny w celu regulacji podaży pieniądza oraz kontrolowania poziomu inflacji. Istnieje kilka głównych instrumentów, które mogą być wykorzystane w ramach polityki pieniężnej.

Pierwszym narzędziem jest stopy procentowe. Bank centralny może podnosić lub obniżać stopy procentowe w zależności od sytuacji na rynku. Podwyższenie stóp procentowych ma na celu zmniejszenie podaży pieniądza poprzez zwiększenie kosztów kredytu. Z kolei obniżenie stóp procentowych może pobudzić popyt na kredyt i tym samym zwiększyć podaż pieniądza.

Kolejnym instrumentem jest operacje otwartego rynku. Bank centralny może kupować lub sprzedawać obligacje skarbowe na rynku otwartym w celu wpływania na podaż pieniądza. Jeśli bank centralny kupuje obligacje, zwiększa się podaż pieniądza. Natomiast jeśli sprzedaje obligacje, zmniejsza się podaż pieniądza.

Trzecim narzędziem polityki pieniężnej jest rezerwa obowiązkowa. Bank centralny może ustalać minimalny poziom rezerwy, jaki banki komercyjne muszą trzymać. Zwiększenie rezerwy obowiązkowej powoduje zmniejszenie podaży pieniądza, podczas gdy obniżenie rezerwy może zwiększyć podaż pieniądza.

Polityka pieniężna ma wpływ na siłę nabywczą pieniądza poprzez regulację podaży pieniądza. Jeśli podaż pieniądza jest zbyt duża, to może prowadzić do wzrostu inflacji. Z kolei zbyt mała podaż pieniądza może prowadzić do deflacji i spadku siły nabywczej pieniądza.

Polityka fiskalna

Polityka fiskalna jest drugim ważnym narzędziem zarządzania siłą nabywczą pieniądza. Obejmuje ona działania podejmowane przez rząd w zakresie wydatków publicznych i opodatkowania w celu regulacji podaży i popytu w gospodarce.

Pierwszym elementem polityki fiskalnej jest wydatki publiczne. Rząd może zwiększać wydatki publiczne w celu pobudzenia popytu i zwiększenia podaży pieniądza. Na przykład, inwestycje w infrastrukturę mogą prowadzić do wzrostu gospodarczego i zwiększenia siły nabywczej pieniądza.

Drugim elementem polityki fiskalnej jest opodatkowanie. Rząd może zmieniać stawki podatkowe w celu wpływania na podaż i popyt. Na przykład, obniżenie podatków może zachęcić do większej aktywności gospodarczej i zwiększenia podaży pieniądza. Z kolei podwyższenie podatków może zmniejszyć podaż pieniądza.

Polityka fiskalna ma również wpływ na siłę nabywczą pieniądza poprzez regulację podaży i popytu. Zbyt duża podaż pieniądza w wyniku zwiększonych wydatków publicznych może prowadzić do wzrostu inflacji. Z kolei zbyt mała podaż pieniądza w wyniku ograniczenia wydatków publicznych może prowadzić do spadku siły nabywczej pieniądza.


Siła nabywcza pieniądzaartykuły polecane
Popyt zagregowanyWartość pieniądza w czasiePopyt globalnyDeprecjacjaSiła nabywczaParytet siły nabywczejPopyt sztywnyRealna stopa procentowaEfekt mnożnikowyInwestycja początkowa

Bibliografia

 • Ancyparowicz G. (2013), Rynek finansowy a wzrost polskiej gospodarki, Zarządzanie i Finanse, nr 2
 • Bień A., Bień W. (2009), Kalkulacja ceny pieniądza, Wydawnictwo Difin, Warszawa
 • Dowigałło Z. (2004), Nowy słownik ekonomiczny przedsiębiorcy, Wydawnictwo ZNICZ, Szczecin
 • Jędrzejczyk M. (2013), Kurs walutowy a ekwiwalentna translacja wartości ekonomicznych w gospodarce, Difin, Warszawa
 • Mankiw N., Taylor M. (2016), Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Milewski R., Kwiatkowski E. (red.) (2016), Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • PWN (2004), Nowa encyklopedia powszechna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Włodarczyk J. (2014), O kontrowersjach wokół funkcjonalnej definicji pieniądza, Studia Ekonomiczne, nr 176
 • Zadora H. (2012), Pieniądz współczesny a kryzysy finansowe, Difin, Warszawa


Autor: Paweł Sarat, Dominika Gołąb