Dewaluacja

Z Encyklopedia Zarządzania
Dewaluacja
Polecane artykuły


Dewaluacja to "obniżenie administracyjne lub ustawowe oficjalnej ceny waluty danego kraju, wyrażonej w walutach innych krajów lub w złocie.

  • W krajach stosujących system sztywnego kursu walutowego (polityka dostosowawcza) dewaluacja jest zwykle przeprowadzana przez Bank Centralny (administracyjnie) lub przez Rząd danego kraju (ustawowo).
  • Jeśli dany kraj stosuje 'płynny kurs walutowy ' to obniżenie wartości waluty w takim kraju nazywamy deprecjacja. Obniżenie to jest zwykle tożsame ze wzrostem kursu tej waluty.
  • Przeciwieństwem deprecjacji jest aprecjacja czyli umocnienie się danej waluty względem innych.
O przeprowadzonej np. w 1971 r. obniżce oficjalnej ceny dolara wyrażonej w złocie mówimy, że dolar został zdewaluowany. Przeciwieństwem dewaluacji - podwyższenie oficjalnej ceny waluty danego kraju w stosunku do złota lub innych walut - nazywane jest rewaluacją." (Samuelson P. A., Nordhaus W. D., 2004, s. 578).

Główne powody stosowania mechanizmu dewaluacji przez Państwa

  • Chęć zwiększenia wartości eksportu kraju.

W skutek prowadzenia polityki monetarnej lub fiskalnej władze kraju mogą doprowadzić do dewaluacja waluty co prowadzi do zwiększenia atrakcyjności cenowej eksportowanych produktów. Co z kolei prowadzi bezpośrednio do zwiększenia popytu na eksportowane dobra z kraju w którym wystąpiła dewaluacja.

  • Unormowanie bilansu płatniczego państwa W sytuacji gdy kraj więcej kupuje niż sprzedaje czyli mającego ujemny bilans płatniczy dewaluacja może pomóc unormować sytuacje. Dzieje się tak ponieważ kraj może atrakcyjniej eksportować swoje produkty a wartość importu zwykle spada.
  • osłabienie spekulacyjnego popytu na waluty obce

Dewaluacja a bilans handlowy

W sytuacji, gdy zmniejsza się elastyczność cenowa popytu na eksport pochodzący z danego kraju i popytu na import, istnieje możliwość przywrócenia równowagi. Warunkiem jest istnienie deficytu bilansu płatniczego w punkcie wyjścia.

Według warunku Marshalla-Lernera równowaga bilansu handlowego może być osiągnięta jedynie w sytuacji, gdy suma absolutnych wielkości cenowej elastyczności popytu na eksport i popytu na import jest większa od jedności. W momencie, gdy suma tych elastyczności wyniesie jeden dewaluacja nie wpływa na bilans handlowy. Natomiast, jeżeli jest ona mniejsza od jedności to dewaluacja waluty spowoduje pogorszenie się bilansu handlowego. (Budnikowski A., 2003, s. 310-311, 339-340)

Dewaluacja waluty a inflacja

Wpływ dewaluacji na inflację jest bardzo podobny do wpływu deprecjacji:

  • Istnieją takie dobra i usługi zagraniczne (np. dobra inwestycyjne, surowce potrzebne do produkcji), które mimo dewaluacji zostaną importowane. Ich ceny na rynku wewnętrznym wyrażone w złotówkach po dewaluacji będą wyższe. Inflacja przeniesie się na całą gospodarkę.
  • Wzrost cen dóbr i usług zagranicznych wywołuje tendencję do zastępowania części importu produkcją krajową, która staje się opłacalna z reguły dopiero w momencie, gdy cena sprzedaży jest wyższa od ceny dóbr importowanych przed dewaluacją wyrażonej w złotówkach.
  • Rośnie popyt na eksport, co powoduje potrzebę przesunięcia środków produkcji z produkcji przeznaczonej na rynek krajowy. Tym samym ceny czynników produkcji związane z produkcją na eksport muszą być wyższe niż przed dewaluacją. (Budnikowski A., 2003, s. 311-312, 339-340)

Bibliografia

Autor: Sawicka Karolina, Marta Rajzer