Import inflacji

Z Encyklopedia Zarządzania
Import inflacji
Polecane artykuły


Sama inflacja oznacza wzrost przeciętnego poziomu cen i dóbr w gospodarce. Przyczyny inflacji bywają różne i mogą dotyczyć polityki pieniężnej, kredytowej, budżetowej oraz inwestycyjnej, Pojawiają się w przypadku dysproporcji gospodarczych, kiedy następuje spadek wartości waluty krajowej w stosunku do zagranicznej, czy następuje wzrost cen paliw i energii na międzynarodowych rynkach.

Do jednej z takich przyczyn należy import inflacji. Wpływ na niego ma inflacja światowa. Import inflacji polega na przenoszeniu rosnących cen z rynku światowego na rynek krajowy. Odzwierciedla się on wzrostem cen artykułów importowanych przez dany kraj wraz, z którym następuje wzrost kosztów produkcji. Import inflacji szczególnie zaznacza się w warunkach wzrostu cen surowców, żywności i paliw na rynkach światowych. Rosną wówczas ceny importu tych dóbr w efekcie, czego następuje wzrost cen krajowych, który wzmaga i pogłębia inflację. Skutkami tego dla gospodarki narodowej może być niechęć przedsiębiorców do inwestycji, gdzie nie można przewidzieć realnych zysków, a także dewaluacja waluty krajowej, spadek produktywności, z którym związany jest wzrost kosztów utrzymania kredytów i osłabienie wiarygodności państwa u wierzycieli. Dobrym przykładem importu inflacji jest Arabia Saudyjska poprzez powiązanie z dolarem amerykańskim. Źródłem inflacji w Arabii jest wzrost kosztów importu przy spadku wartości dolara w stosunku do jena, euro i innych walut. USA są źródłem jedynie około 12 procent importu Arabii Saudyjskiej. Spadek wartości dolara o 15 procent wobec tych walut oznaczał, że ceny płacone przez Saudyjczyków za towary kupowane w Europie, Japonii i innych krajach wzrosły o ponad 15 procent. Znaczenie ma duży deficyt handlowy w USA, który nadal prawdopodobnie będzie wymuszał spadek wartości dolara w stosunku do innych walut. Rezultatem tego będzie dalszy import inflacji do Arabii Saudyjskiej i innych krajów, których waluty są powiązane z dolarem. Skutki tego cały czas ponosić będzie zarówno społeczeństwo, jak i gospodarka narodowa.

Bibliografia

  • Baumol, William J. and Alan S. Blinder, "Macroeconomics: Principles and Policy, Tenth edition", Thomson South-Western, 2006.
  • Martin Feldstein, "Arabia Saudyjska powinna odejść od powiązania z $", The Financial Times Limitem, 2008.
  • Mishkin, Frederic S., "The Economics of Money, Banking, and Financial Markets", Harper Collins, New York, 1995.
  • Zabielski, K., Zagranicznego, Z. E. H., & Towarowego, I. O. Wpływ inflacji i zmian kursów walut w kapitalizmie na międzynarodowy obrót gospodarczy. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica.

Autor: Jolanta Szewczyk