Aprecjacja

Z Encyklopedia Zarządzania
Aprecjacja
Polecane artykuły


Aprecjacja to wzrost wartości waluty względem innych walut, czyli większą cenę danej waluty wyrażoną w innych walutach. Zjawisko odwrotne do aprecjacji nosi nazwę deprecjacji.

Przyczyny aprecjacji

Aprecjacja i deprecjacja odnoszą się jedynie do płynnych kursów walutowych, gdzie zmiany ceny (a więc wartości) waluty są wynikiem kształtowania się popytu i podaży. Przyczynami pośrednimi są: wzrost atrakcyjności dóbr produkowanych w kraju w handlu międzynarodowym, wzrost inwestycji zagranicznych w kraju, względnie wysoka stopa oprocentowania obligacji rządowych, bonów skarbowych i innych papierów wartościowych w kraju itd.

Skutki aprecjacji

Skutkami pozytywnymi aprecjacji są: zwiększenie siły nabywczej waluty, napływ kapitału zagranicznego, zmniejszenie obciążeń wynikających z obsługi zadłużenia zagranicznego, ochrona przed tzw "importem inflacji" (szczególnie wyraźne w okresie drożejących surowców, np. energetycznych) itd.

Skutkami negatywnymi aprecjacji są: zmniejszenie konkurencyjności eksportu danego kraju, stymulowanie importu (a co za tym idzie: pogarszający się bilans w handlu zagranicznym), malejąca wartość eksportu wyrażona w walucie krajowej itd.

Kształtowania kursów walutowych

W systemach płynnych kursów walutowych na kurs waluty władze centralne (najczęściej bank centralny) mogą wpływać głównie za pomocą dwóch narzędzi: operacji wolnego rynku i zmiany stóp procentowych. W celu spowodowania aprecjacji waluty stosuje się wykup waluty krajowej na rynku walut (finansowany ze środków rezerwy walutowej) oraz podniesienie oprocentowania papierów wartościowych (bonów skarbowych w krótkim okresie, obligacji rządowych w długim okresie).

Aprecjacja a deprecjacja

  • Aprecjacja i rewaluacja oznaczają umocnienie waluty, natomiast deprecjacja i dewaluacja jej osłabienie. Mimo to nie są one pojęciami tożsamymi.
  • Różnica jaka występuje między aprecjacją i deprecjacją a rewaluacją i dewaluacją jest analiza przyczyn leżących u podstaw zmian kursu.
  • Jeśli kurs zmienił się pod wpływem sił rynkowych, to aprecjonował lub deprecjonował.
  • Jeśli to władze (bank centralny, rząd, bądź rząd i bank centralny w porozumieniu) decydują o zmianie kursu, to może on się rewaluować bądź dewaluować.

Bibliografia

  • Greszta M, Hulej M, Krzesicki O, Lewińska R, Pońsko P, Rybaczyk B, Tarnicka M, (2011), Reestymacja kwartalnego modelu gospodarki polskiej , Narodowy Bank Polski.
  • Jajuga K. (2011), Wprowadzenie do inwestycji finansowych, Cedur.
  • Jaworski W.L., Zawadzka Z. (red.),(2010), Bankowość: podręcznik akademicki, Poltext.
  • Krzyżkiewicz Z.(2002), Podręcznik do nauki bankowości, Biblioteka Managera i Bankowca.
  • Piasecki K. (2012), Aprecjacja kapitału w warunkach stałej awersji do ryzyka płynności.

Autor: Wojciech Stępień, Klaudia Dębakowska