Nadmierna zmiana kursu

Z Encyklopedia Zarządzania

Gospodarka będąca w równowadze znajduje się przy kursie walutowym e1. Gdy natomiast nominalna podaż pieniądza zostaje obniżona do połowy w czasie t, posiadacze kapitału spekulacyjnego mogą zdać sobie sprawę, iż prawdopodobnie kurs będzie musiał docelowo wzrosnąć dwukrotnie, z e1 do e2, aby można było przywrócić konkurencyjność gospodarce, w czasie kiedy ceny spadną już o 50%.

W wyniku tego, że ceny dostosowują się z opóźnieniem, skutkiem bezpośrednim początkowej zmiany w czasie t jest zmniejszenie realnej podaży pieniądza oraz wzrost krajowej stopy procentowej powyżej poziomu światowego. Stan równowagi na rynku walutowym może być utrzymywany tylko dzięki odpowiednio dużemu wzrostowi kursu, który polegać będzie na przejściu z poziomu A do B.

Zagadnienie przedstawione zostało na poniższym rysunku

Nadmierna zmiana kursu.gif

Rys. 1. Nadmierna zmiana kursu

Służy to zapewnieniu inwestorów zagranicznych, iż straty w kapitale jakie przyniesie późniejszy spadek kursu waluty krajowej zostaną zniwelowane przez zyski ze wzrostu stopy procentowej. W miarę jak spadają ceny krajowe realna podaż pieniądza wzrasta, a stopa procentowa powraca do poziomu światowego. Kurs walutowy kształtuje się na poziomie e2. Świadczy to o tym, iż wcześniejsze przejście z A do B było nadmierne w porównaniu do poziomu kursu nominalnego.

Skutki nadmiernej zmiany kursu walutowego

Nadmierne zmiany kursu walutowego mogą być spowodowane różnymi czynnikami. Jedną z głównych przyczyn jest spekulacja na rynkach walutowych. Inwestorzy, starając się osiągnąć wysokie zyski, mogą wywoływać sztuczne zmiany kursu walutowego poprzez duże transakcje na rynku. Inną przyczyną może być nierównowaga w bilansie płatniczym kraju, która może prowadzić do presji na zmianę kursu waluty.

Nadmierne zmiany kursu walutowego mogą powodować niestabilność na rynkach finansowych. Gwałtowne i nieprzewidywalne zmiany kursu mogą wprowadzać zamieszanie i utrudniać planowanie inwestycji. Ponadto, nadmierna zmiana kursu walutowego może prowadzić do wzrostu ryzyka bankowego, szczególnie dla instytucji posiadających duże zobowiązania w obcej walucie.

Nadmierne zmiany kursu walutowego mogą znacząco wpływać na koszty importu. Jeśli waluta krajowa osłabia się w stosunku do innych walut, to produkty importowane stają się droższe. To z kolei może prowadzić do wzrostu cen detalicznych i obniżenia siły nabywczej konsumentów.

Nadmierne zmiany kursu walutowego mogą mieć wpływ na inflację. Jeśli waluta krajowa osłabia się, to ceny importowanych towarów wzrastają, co może prowadzić do wzrostu ogólnego poziomu cen w gospodarce. Zjawisko to nazywane jest efektem przekładni.

Nadmierne zmiany kursu walutowego mogą wpływać na siłę nabywczą konsumentów. Jeśli waluta krajowa osłabia się, to ceny importowanych dóbr i usług wzrastają, co może powodować spadek siły nabywczej konsumentów. To z kolei może prowadzić do ograniczenia konsumpcji i spowolnienia wzrostu gospodarczego.

Zarządzanie ryzykiem związanym z nadmierną zmianą kursu walutowego

Istnieje wiele metod, które można zastosować w celu zabezpieczenia się przed nadmiernymi zmianami kursu walutowego. Jednym z najpopularniejszych jest zawarcie umowy terminowej, która umożliwia ustalenie kursu wymiany walut na przyszłość. Inną metodą jest skorzystanie z opcji walutowych, które dają możliwość kupna lub sprzedaży waluty po określonym kursie w określonym terminie.

Do zabezpieczenia walutowego można wykorzystać różne instrumenty finansowe. Jednym z nich jest kontrakt futures, który umożliwia handel walutami na giełdzie. Innym instrumentem jest kontrakt swap walutowy, który pozwala na wymianę walut po określonym kursie na określony czas.

Dywersyfikacja działalności może pomóc w minimalizacji ryzyka związanego z nadmiernymi zmianami kursu walutowego. Poprzez rozszerzanie działań na różne rynki i waluty, przedsiębiorstwa mogą zmniejszyć swoją podatność na wahania kursów walutowych. Na przykład, jeśli firma eksportuje swoje produkty do różnych krajów, to zmiany kursu jednej waluty nie będą miały tak dużego wpływu na jej wyniki finansowe.

Różne strategie zarządzania ryzykiem walutowym mają swoje zalety i wady. Jedną z zalet jest możliwość ograniczenia strat wynikających z nadmiernych zmian kursu walutowego. Wadą natomiast może być związane z tym koszty zabezpieczenia, które mogą wpływać na wyniki finansowe przedsiębiorstwa.

Monitorowanie i analiza rynków walutowych mogą pomóc w zarządzaniu ryzykiem związanym z nadmiernymi zmianami kursu walutowego. Regularne śledzenie aktualnych wydarzeń i trendów na rynku może umożliwić wczesne wykrycie potencjalnych zagrożeń i podjęcie odpowiednich działań w celu zabezpieczenia przed ryzykiem.

Polityka rządu w zakresie zarządzania nadmierną zmianą kursu walutowego

Rząd dysponuje różnymi narzędziami, które może wykorzystać do zarządzania nadmiernymi zmianami kursu walutowego. Jednym z nich jest interwencja na rynku walutowym, polegająca na skupie lub sprzedaży waluty w celu wpływania na jej kurs. Rząd może także wprowadzać ograniczenia w zakresie przepływu kapitału, co ma na celu kontrolowanie napływu i odpływu walut.

Interwencje rządu na rynku walutowym mogą mieć wpływ na kurs waluty. Skup lub sprzedaż dużej ilości waluty przez rząd może prowadzić do osłabienia lub umocnienia waluty w stosunku do innych walut.

Wprowadzenie ograniczeń w zakresie przepływu kapitału może mieć różne skutki. Z jednej strony może pomóc w kontrolowaniu nadmiernych zmian kursu walutowego i ochronie stabilności gospodarki. Z drugiej strony, może ograniczać swobodę przepływu kapitału i utrudniać inwestycje zagraniczne.

Rząd musi zrównoważyć krótkoterminowe cele związane z zarządzaniem nadmiernymi zmianami kursu walutowego z długoterminowymi celami gospodarczymi. Polityka rządu powinna uwzględniać potrzebę stabilności rynków finansowych oraz dążenie do rozwoju gospodarczego. Ważne jest znalezienie odpowiedniej równowagi, która pozwoli osiągnąć te cele.

Różne kraje stosują różne polityki w celu zarządzania nadmiernymi zmianami kursu walutowego. Przykładem może być polityka Japonii, która przez wiele lat interweniowała na rynku walutowym w celu utrzymania niskiego kursu japońskiego jena. Innym przykładem może być polityka Szwajcarii, która wprowadziła ograniczenia w zakresie przepływu kapitału w celu ochrony przed nadmiernymi zmianami kursu franka szwajcarskiego.


Nadmierna zmiana kursuartykuły polecane
System płynnego kursu walutowegoHipoteza FisheraWstrząs podażowyEfekt tłumieniaDeflacjaAprecjacjaPopyt zagregowanyKrach na giełdzieEfekt wypychania

Bibliografia

  • Begg D., Fisher S., Vernasca G., Dornbusch R. (2014), Ekonomia: Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
  • Orlikowski L. (1999), Pieniądz, procent i równowaga, Orlik, Poznań


Autor: Kamil Krzysik