System płynnego kursu walutowego

Z Encyklopedia Zarządzania
System płynnego kursu walutowego
Polecane artykuły


System, w którym kurs walutowy może osiągnąć poziom równowagi bez konieczności interwencji banku centralnego na rynku walutowym. Jeżeli kurs walutowy może się swobodnie zmieniać, to na rynku walutowym nie występuje interwencja państwa. Poziom rezerw walutowych jest stały. Kurs walutowy dostosowuje się odpowiednio, aby doprowadzić do zrównania podaży danej waluty z popytem. Wyróżniamy dwa rodzaje strategii płynnego kursy walutowego:

  • czysta -polegająca na tym, że bank rezygnuje z jakiejkolwiek obecności na rynku walutowym, co umożliwia swobodne kształtowanie się kursu walutowego
  • zarządzanie kursem polegające na tym że bank centralny może podjąć działania na rynku walutowym w celu sprowadzenia kursu do poziomu "lepszego" z jego punktu widzenia.

Zasady równoważenia deficytu

W systemie płynnego kursu walutowego nadwyżka w bilansie obrotów bieżących musi zostać zrównoważona przez deficyt w bilansie obrotów finansowych i na odwrót.

Działa tu więc normalny mechanizm popytu na walutę danego kraju i jej podaży wynikający nie tylko ze zmian bilansu płatniczego, ale także z wielu przesłanek natury psychologicznej, podyktowanymi trudnymi do przewidzenia okolicznościami.

Działania podejmowane przez państwo i ich skutki dla gospodarki

Polityka pieniężna w warunkach płynnego kursu walutowego - jest skuteczna w krótkim okresie. Panujące przekonanie, iż stopy procentowe będą przez jakiś czas utrzymywać się na wyższym niż dotychczas poziomie, powoduje gwałtowną aprecjację waluty krajowej, co implikuje wysokie prawdopodobieństwo późniejszych strat kapitałowych, kompensujących wysokie stopy procentowe. W warunkach powolnego dostosowywania się cen początkowa aprecjacja kursu nominalnego oznacza głęboki spadek konkurencyjności międzynarodowej gospodarki kraju. Wynikający stąd spadek popytu na eksport netto wzmacnia ujemnie oddziaływanie wysokich stóp procentowych na wielkość popytu globalnego.

Polityka fiskalna w warunkach płynnego kursu walutowego - jest mało skutecznym narzędziem oddziaływania na gospodarkę w krótkim okresie. Ekspansja fiskalna powoduje boom w gospodarce oraz wzrost stopy procentowej. To z kolei wywołuje aprecjację kursu walutowego, prowadząc do wypierania nie tylko konsumpcji i inwestycji krajowych, lecz także eksportu netto.

Bibliografia

  • "Makroekonomia. Teoria, funkcjonowanie i polityka wyd", pod red. A. Wojtyny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997
  • "System rynkowy", Mieczysław Nasiłkowski: Wydawnictwo KEY TEXT,2006

Autor: Marcin Zynek