System płynnego kursu walutowego

Z Encyklopedia Zarządzania

System płynnego kursu walutowego sprawia, że kurs walutowy może osiągnąć poziom równowagi bez konieczności interwencji banku centralnego na rynku walutowym. Jeżeli kurs walutowy może się swobodnie zmieniać, to na rynku walutowym nie występuje interwencja państwa. Poziom rezerw walutowych jest stały. Kurs walutowy dostosowuje się odpowiednio, aby doprowadzić do zrównania podaży danej waluty z popytem. Wyróżniamy dwa rodzaje strategii płynnego kursy walutowego:

  • czysta - polegająca na tym, że bank rezygnuje z jakiejkolwiek obecności na rynku walutowym, co umożliwia swobodne kształtowanie się kursu walutowego
  • zarządzanie kursem polegające na tym że bank centralny może podjąć działania na rynku walutowym w celu sprowadzenia kursu do poziomu "lepszego" z jego punktu widzenia.

Zasady równoważenia deficytu

W systemie płynnego kursu walutowego nadwyżka w bilansie obrotów bieżących musi zostać zrównoważona przez deficyt w bilansie obrotów finansowych i na odwrót. Działa tu więc normalny mechanizm popytu na walutę danego kraju i jej podaży wynikający nie tylko ze zmian bilansu płatniczego, ale także z wielu przesłanek natury psychologicznej, podyktowanymi trudnymi do przewidzenia okolicznościami.

Działania podejmowane przez państwo i ich skutki dla gospodarki

Polityka pieniężna w warunkach płynnego kursu walutowego - jest skuteczna w krótkim okresie. Panujące przekonanie, iż stopy procentowe będą przez jakiś czas utrzymywać się na wyższym niż dotychczas poziomie, powoduje gwałtowną aprecjację waluty krajowej, co implikuje wysokie prawdopodobieństwo późniejszych strat kapitałowych, kompensujących wysokie stopy procentowe. W warunkach powolnego dostosowywania się cen początkowa aprecjacja kursu nominalnego oznacza głęboki spadek konkurencyjności międzynarodowej gospodarki kraju. Wynikający stąd spadek popytu na eksport netto wzmacnia ujemnie oddziaływanie wysokich stóp procentowych na wielkość popytu globalnego.

Polityka fiskalna w warunkach płynnego kursu walutowego - jest mało skutecznym narzędziem oddziaływania na gospodarkę w krótkim okresie. Ekspansja fiskalna powoduje boom w gospodarce oraz wzrost stopy procentowej. To z kolei wywołuje aprecjację kursu walutowego, prowadząc do wypierania nie tylko konsumpcji i inwestycji krajowych, lecz także eksportu netto.

Wpływ otoczenia na działanie organizacji

Organizacje są silnie oddziałujące przez swoje otoczenie, które może mieć różnorodne czynniki wpływające na ich funkcjonowanie. Jednym z najważniejszych czynników jest konkurencja. Organizacje muszą monitorować rynek, analizować strategie konkurencji i reagować na zmiany w celu utrzymania swojej konkurencyjności. Innym kluczowym czynnikiem jest technologia. Postęp technologiczny może zmieniać sposób działania organizacji, wpływając na ich procesy produkcyjne, komunikację, a nawet modele biznesowe. Ponadto, czynniki polityczne, takie jak zmiany w prawie, regulacje i polityka rządowa, mogą również wpływać na działanie organizacji. Wpływ otoczenia na organizacje może być również wynikiem czynników ekonomicznych, społecznych, demograficznych, ekologicznych i kulturowych.

Aby zrozumieć i reagować na wpływ otoczenia, organizacje muszą stosować narzędzia i metody monitorowania i analizy. Jednym z najważniejszych narzędzi jest analiza SWOT, która pozwala organizacjom ocenić ich mocne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia. Innym narzędziem jest analiza pięciu sił Portera, która pozwala organizacjom ocenić siłę konkurencji w danym sektorze. Ponadto, organizacje mogą korzystać z badań rynkowych, obserwacji trendów, analizy danych i innych technik, aby monitorować zmiany w otoczeniu i przewidywać przyszłe tendencje.

Organizacje muszą być elastyczne i gotowe do dostosowania swoich strategii i działań do zmian w otoczeniu. Mogą to robić poprzez regularną ocenę strategii, monitorowanie otoczenia i reagowanie na zmiany, wprowadzanie innowacji, nawiązywanie strategicznych partnerstw, a także poprzez rozwijanie zdolności adaptacyjnych wewnątrz organizacji. Dostosowanie strategii i działań organizacji do zmian w otoczeniu jest kluczowe dla ich przetrwania i sukcesu na rynku.

Brak dostosowania się do zmian w otoczeniu może mieć poważne konsekwencje dla organizacji. Mogą one stracić konkurencyjność, tracić klientów, napotykać trudności finansowe, a nawet upaść. Organizacje, które nie są w stanie dostosować się do zmian, mogą zostać zepchnięte na margines rynku i stracić swoją pozycję lidera. Dlatego ważne jest, aby organizacje były świadome zmian w otoczeniu i reagowały na nie w odpowiedni sposób.

Adaptacja organizacji do zmian otoczenia

Adaptacja organizacji do zmian otoczenia wymaga posiadania pewnych kluczowych zdolności. Jedną z nich jest zdolność do uczenia się i dostosowywania się do nowych warunków. Organizacje muszą być elastyczne i otwarte na zmiany, a także umieć przewidywać przyszłe tendencje i dostosowywać swoje strategie i działania odpowiednio. Inną kluczową zdolnością jest zdolność do innowacji, czyli wprowadzania nowych pomysłów, produktów i usług na rynek. Ponadto, organizacje muszą być zdolne do szybkiego podejmowania decyzji i elastycznego zarządzania zasobami.

Organizacje mają różne strategie adaptacyjne, które mogą przyjąć w celu dostosowania się do zmian otoczenia. Jedną z takich strategii jest strategia różnicowania, polegająca na tworzeniu unikalnych produktów lub usług, które wyróżniają organizację na rynku. Inną strategią jest strategia skupienia, polegająca na koncentracji na wąskim segmencie rynku lub specjalizacji w określonym obszarze. Ponadto, organizacje mogą stosować strategię współpracy, czyli nawiązywanie partnerstw z innymi organizacjami w celu wspólnego osiągnięcia celów.

Adaptacja organizacji do zmian otoczenia niesie ze sobą zarówno korzyści, jak i wyzwania. Korzyściami są możliwość utrzymania konkurencyjności, dostosowanie się do zmieniających się preferencji klientów, rozwój nowych produktów i usług, a także zdobycie przewagi na rynku. Jednak adaptacja może być również wyzwaniem, ponieważ wymaga inwestycji czasu, zasobów i wysiłku, a także zmian w kulturze organizacyjnej i procesach. Ponadto, nie zawsze jest łatwo przewidzieć zmiany w otoczeniu i dostosować się do nich w odpowiednim czasie.

Jednym z przykładów organizacji, która skutecznie przystosowała się do zmiany otoczenia, jest firma Amazon. Początkowo była to księgarnia internetowa, a obecnie jest jednym z największych sprzedawców detalicznych na świecie, oferującym szeroki wybór produktów i usług. Innym przykładem jest firma Tesla, która przyczyniła się do rewolucji w branży samochodowej, wprowadzając na rynek samochody elektryczne. Te przykłady pokazują, jak organizacje mogą przystosować się do zmiany otoczenia, wykorzystując innowacje, zmieniając modele biznesowe i reagując na rosnące potrzeby klientów.

Wpływ interesariuszy zewnętrznych na organizację

Organizacje są częścią szerszego ekosystemu, który obejmuje różnych interesariuszy zewnętrznych. Niektórzy z tych interesariuszy mogą mieć większy wpływ na organizację niż inni. Przykładami mogą być klienci, którzy są najważniejszym źródłem przychodów dla organizacji. Innymi ważnymi interesariuszami są dostawcy, którzy dostarczają organizacji niezbędne surowce i usługi. Również akcjonariusze lub inwestorzy, którzy inwestują kapitał w organizację, mają duże znaczenie. Ponadto, interesariuszami zewnętrznymi mogą być również pracownicy, społeczność lokalna, instytucje rządowe, organizacje pozarządowe i media.

Interesariusze zewnętrzni mają różne oczekiwania i potrzeby wobec organizacji. Klienci oczekują wysokiej jakości produktów lub usług, konkurencyjnych cen, dobrej obsługi klienta i innowacyjności. Dostawcy oczekują uczciwych relacji handlowych, terminowych płatności i długoterminowej współpracy. Akcjonariusze oczekują zyskowności, wzrostu wartości firmy i odpowiedzialnego zarządzania finansowego. Pracownicy oczekują uczciwych warunków pracy, rozwoju kariery i uczestnictwa w decyzjach organizacyjnych. Społeczność lokalna oczekuje, że organizacja będzie działać z poszanowaniem środowiska, przestrzegać prawa i angażować się w lokalne inicjatywy. Media oczekują transparentności, odpowiedzi na pytania i informacji o działaniach organizacji.

Organizacje mogą zarządzać relacjami z interesariuszami zewnętrznymi poprzez budowanie trwałych partnerstw i komunikację. Ważne jest, aby organizacje miały otwarty dialog z interesariuszami, słuchały ich opinii i uwag, a także angażowały ich w procesy decyzyjne. Ponadto, organizacje mogą angażować interesariuszy w projekty społeczne, inicjatywy korporacyjne i działania związane z zrównoważonym rozwojem. Zarządzanie relacjami z interesariuszami zewnętrznymi jest kluczowe dla budowania trwałej reputacji organizacji i osiągania długoterminowego sukcesu.

Budowanie trwałych partnerstw z interesariuszami zewnętrznymi może przynieść organizacji wiele korzyści. Przede wszystkim, partnerstwa mogą przyczynić się do wzrostu przychodów i zyskowności, poprzez wspólną sprzedaż, współdzielenie zasobów lub dostęp do nowych rynków. Ponadto, partnerstwa mogą przyczynić się do wzrostu innowacyjności organizacji, poprzez wymianę know-how, wspólną pracę badawczo-rozwojową lub udział w projektach innowacyjnych. Ponadto, partnerstwa mogą przyczynić się do wspierania działań społecznych i zrównoważonego rozwoju, poprzez wspólne inicjatywy społeczne, ochronę środowiska lub działania charytatywne.


System płynnego kursu walutowegoartykuły polecane
Nadmierna zmiana kursuCele polityki pieniężnejEfekt wypychaniaEfekt tłumieniaPolityka pieniężnaCel inflacyjnyInflacja tłumionaRewaluacjaInflacja popytowa

Bibliografia

  • Nasiłowski M. (2006), System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Wydawnictwo Key Text, Warszawa
  • Wojtyna A. (red.) (1997), Makroekonomia. Teoria, funkcjonowanie i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa


Autor: Marcin Zynek