Rodzaje strategii

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

W zależności od tego, w jakiej organizacji strategia jest tworzona i wykorzystywana, można wyróżnić następujące jej rodzaje (J. Penc 2001, s. 144-145):

Strategia na poziomie przedsiębiorstwa

kształtowana przez naczelne kierownictwo, które nadzoruje działania organizacji zajmującej się więcej niż jednym rodzajem działalności gospodarczej. Dotyczy ona działań podejmowanych przez organizację jako całość i takich, które powinna ona objąć, oraz dąży do określenia roli, jaką odgrywa i jaką powinien odgrywać każdy z poszczególnych rodzajów działalności.

Strategia na poziomie jednostki operacyjnej (SJB)

służy sterowaniu interesami i działaniami określonej, pojedynczej jednostki gospodarczej. Strategiczna jednostka gospodarcza (ang. Strategic Business Unit - SBU) grupuje w ramach wielogałęziowego przedsiębiorstwa wszystkie rodzaje działalności gospodarczej, zmierzające do wytworzenia określonego rodzaju wyrobu lub usług i traktuje je jako pojedynczą jednostkę operacyjną.

Strategia na poziomie funkcjonalnym

tworzy ramy dla zarządzania takimi funkcjami, jak: finanse, prace badawcze i rozwojowe, marketing, ekologia, zgodnie ze strategią jednostki operacyjnej. Strategia ta polega na określeniu, w jaki sposób dana funkcja ma być realizowane, by sprzyjała uzyskaniu pożądanej przewagi konkurencyjnej, oraz na koordynacji danej funkcji z innymi funkcjami.


Porównanie podstawowych rodzajów strategii przedsiębiorstwa

Aspekt Strategia korporacji Strategie SJG Strategie funkcjonalne
Zakres
 • wybór, które produkty i usługi, oraz na jakich rynkach powinny być sprzedawane,
 • strategia rozwoju SJG
 • określenie rynku docelowego,
 • szerokość i głębokość asortymentu,
 • polityka marki produktu,
 • wycofywanie produktów
Cele i zadania
 • zagregowane cele działalności przedsiębiorstwa (np. rozwój, rentowność, zysk na akcję)
 • ograniczone celami przedsiębiorstwa,
 • zagregowane wokół produktów/rynków (np. wzrost sprzedaży, rentowność, przepływy gotówkowe)
 • ograniczone celami przedsiębiorstwa i SJG,
 • zagregowane wokół konkretnego produktu/rynku (sprzedaż, udział w rynku, satysfakcja nabywców)
Alokacja zasobów
 • alokacja pomiędzy obszarami działalności SJG
 • alokacja między działy funkcjonalne pracujące na rzecz różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa (np. badania i rozwój)
 • alokacja między produkty/rynki w ramach danej SJG,
 • alokacja między działy funkcjonalne w ramach SJG
 • alokacja między instrumenty marketingu mix dla każdego produktu/rynku
Źródła przewagi konkurencyjnej
 • głównie dzięki zasobom finansowym i ludzkim, lepszej organizacji i zarządzaniu, efektom synergicznym
 • głównie dzięki strategii konkurowania, kompetencjami w danej SJG w stosunku do konkurentów
 • głównie dzięki skutecznemu uplasowaniu produktu na rynku, wyższości jednego z elementów marketingu w stosunku do działań konkurentów
Główne obszary decyzyjne
 • polityka finansowa,
 • sprawy organizacji,
 • dywersyfikacja działalności,
 • technologie
 • projektowanie systemu produkcyjnego,
 • polityka asortymentu,
 • rozwój rynku,
 • polityka dystrybucji

Źródło: (L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek 2000, s. 575-576)

Bibliografia

 • Penc J., Strategiczny system zarządzania. Holistyczne myślenie o przyszłości. Formułowania misji i strategii, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001
 • Woźniak K., System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005
 • Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing, PWE, Warszawa 2000

Autor: Krzysztof Woźniak