Strategia Luk Wiedzy

Z Encyklopedia Zarządzania
Strategia Luk Wiedzy
Polecane artykuły


Koncepcja luk wiedzy - pomaga w ustaleniu strategi zarządzania wiedzą dla organizacji. Ogólnie mówiąc, strategia polega na identyfikowaniu luk wiedzy, luk strategicznych i luk relacji jakie da się wyszczególnić w przedsiębiorstwie a następnie ustalaniem dla każdej z nich Strategi Zarządzania Wiedzą (StZW).

Poszczególne Luki

 • Luka Wiedzy: Jest to luka występująca pomiędzy tym co przedsiębiorstwo musi wiedzieć i poziomem wiedzy jaki w danym przedsiębiorstwie występuje
 • Luka Strategiczna: Jest to luka występująca pomiędzy celami przedsiębiorstwa a tym co aktualnie przedsiębiorstwo wykonuje by je osiągnąć.
 • Luka Relacji: Jest to luka, która występuje pomiędzy tym jakie relacje przedsiębiorstwo musi posiadać aby osiągnąć wyznaczone cele i tym jakie relacje przedsiębiorstwo posiada w chwili aktualnej

Strukturę schematyczną przedstawia poniższy rysunek:

Koncepcja luk wiedzy.jpg

Schemat Strategi Luk Wiedzy, opracowanie na podstawie wykładów prof. UEK Bogusza Mikuły: "Zarządzanie wiedzą"

Etapy wyboru StZW

Korzystając z koncepcji Luk Wiedzy, a także podejścia planowego do Zarządzania Wiedzą, proces wyboru StZW wg Prof. Bogusza Mikuły sprowadzamy do etapów:

 1. Identyfikacja (formułowanie) strategii przedsiębiorstwa i strategii wiedzy
 2. Tworzenie wizji wiedzy
 3. Analiza środowiska wewnętrznego przedsiębiorstwa
 4. Analiza środowiska zewnętrznego
 5. Analiza porównawcza i ustalenie istniejących luk wiedzy i luk relacji
 6. Stworzenie dla każdej z luk Strategii Zarządzania Wiedzą
 7. Wybór dla każdej z luk wiedzy strategii podstawowych i wspomagających, określenie ich zakresów i czasu wykorzystania

Strategie Zarządzania Wiedzą

Są to strategie mające na celu doprowadzić do realizacji wszystkich funkcji zarządzania związanych z wiedzą.

Przykłady Strategii

Strategie zarządzania wiedzą oparte na pozyskaniu i rozwoju wiedzy w przedsiębiorstwie (strategie te możemy z łatwością zastosować do naszych luk:

 1. Kreacja wiedzy przez współdziałanie
 2. Kreacja wewnętrzna
 3. absorpcja wiedzy z otoczenia
 4. Rozpowszechnianie wewnętrzne

Strategia Kreacji wiedzy przez współdziałanie

Jest to kreowanie wiedzy oparte na sieci relacji i powiązań z przedsiębiorstwami zewnętrznymi, najczęściej typu B+R (badania i rozwój). Poprzez współprace możemy skutecznie zwiększyć zasoby wiedzy.

Strategia Kreacji wewnętrznej

Wiedza, która zostanie stworzone wewnątrz organizacji. Może być idealnym źródłem przewagi konkurencyjnej nad innymi przedsiębiorstwami. Tworzona poprzez zespoły pracownicze lub innowacje przedstawiane przez poszczególnych pracowników.

Strategia absorpcji

Poprzez zastosowanie różnego rodzaju metod, transferujemy wiedzę z zewnątrz organizacji do jej wnętrza. Mogą być to zasoby wiedzy zupełnie nowe dla organizacji, bądź też takie, które ulepszymy poprzez absorbowanie nowocześniejszych rozwiązać.

Strategia Rozszerzenia

Podstawą tej techniki jest odpowiedni system rejestrowania wiedzy w przedsiębiorstwie, a także jej przesyłania. Strategia polega na wymianie wiedzy pomiędzy działami organizacji i tym samym rozpowszechniania jej wewnątrz.

Istnieją również dwie strategie wspomagające

 1. Strategia protekcji wiedzy
 2. Strategia udostępniania wiedzy

Cechy strategii protekcji wiedzy

 1. Chronimy wiedzę posiadaną przed jej naśladowaniem (dotyczy na przykład produktów/usług)
 2. Nie dopuszczamy nowo powstałej konkurencji do wejścia na rynek
 3. Dzięki takiemu działaniu utrzymujemy przewagę konkurencyjną

Cechy strategii udostępniania wiedzy

 1. Zachęcamy nowych klientów i podtrzymujemy relacje ze starymi klientami
 2. Działanie takie może przyciągnąć do nas nowych partnerów
 3. Młodzi utalentowani pracownicy chcą pracować w naszym przedsiębiorstwie
 4. Jest to narzędzie budowania satysfakcji wszystkich interesariuszy
 5. Znacznemu przyspieszeniu ulega proces rozwoju wiedzy w danej dziedzinie

Dodatkowe informacje

Zazwyczaj strategie stosowane w przedsiębiorstwie są mieszanką strategi przedstawionych wyżej. Pozwala to uelastycznić działania i zgodnie z teorią Gospodarki Opartej na Wiedzy (GOW) wykorzystywać szanse pojawiające się przed przedsiębiorstwem z jak najlepszym skutkiem.

Bibliografia

 • Mikuła B., Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2006
 • Mikuła B., Zadania organizacji w zakresie zarządzania wiedzą, [w:] e-mentor nr 5/2006


Autor: Robert Szydło