Strategia Luk Wiedzy

Z Encyklopedia Zarządzania

Koncepcja luk wiedzy - pomaga w ustaleniu strategi zarządzania wiedzą dla organizacji. Ogólnie mówiąc, strategia polega na identyfikowaniu luk wiedzy, luk strategicznych i luk relacji jakie da się wyszczególnić w przedsiębiorstwie a następnie ustalaniem dla każdej z nich Strategi Zarządzania Wiedzą (StZW).

Poszczególne Luki

 • Luka Wiedzy: Jest to luka występująca pomiędzy tym co przedsiębiorstwo musi wiedzieć i poziomem wiedzy jaki w danym przedsiębiorstwie występuje
 • Luka Strategiczna: Jest to luka występująca pomiędzy celami przedsiębiorstwa a tym co aktualnie przedsiębiorstwo wykonuje by je osiągnąć.
 • Luka Relacji: Jest to luka, która występuje pomiędzy tym jakie relacje przedsiębiorstwo musi posiadać aby osiągnąć wyznaczone cele i tym jakie relacje przedsiębiorstwo posiada w chwili aktualnej

Strukturę schematyczną przedstawia poniższy rysunek:

Koncepcja luk wiedzy.jpg

Schemat Strategi Luk Wiedzy, opracowanie na podstawie wykładów prof. UEK Bogusza Mikuły: "Zarządzanie wiedzą"

Luki wiedzy

Luki wiedzy są zjawiskiem powszechnym i nieodłącznym w każdej organizacji. Definiuje się je jako braki w wiedzy, które utrudniają efektywne podejmowanie decyzji, realizację zadań i osiąganie celów. Luki wiedzy mogą dotyczyć różnych dziedzin, takich jak technologia, rynek, konkurencja, procedury czy umiejętności pracowników.

Luki wiedzy mogą być widoczne lub ukryte. Widoczne luki wiedzy są łatwe do zidentyfikowania i często wynikają z braku konkretnej informacji lub umiejętności. Natomiast ukryte luki wiedzy są trudniejsze do wykrycia, ponieważ dotyczą niewłaściwego interpretowania istniejących informacji lub braku zdolności do przewidywania przyszłych zmian.

Przyczyny powstawania luk wiedzy

Powstawanie luk wiedzy może mieć różne przyczyny. Dwie główne przyczyny to brak dostępu do odpowiednich źródeł informacji oraz brak umiejętności w zakresie przetwarzania i wykorzystywania wiedzy.

Często organizacje nie mają dostępu do niezbędnych źródeł informacji, które są kluczowe dla podejmowania decyzji i realizacji zadań. Może to wynikać z braku odpowiednich systemów informatycznych, niedostatecznych zasobów finansowych na zakup materiałów lub braku kontaktów z ekspertami w danej dziedzinie. Brak dostępu do informacji prowadzi do niepełnej wiedzy i utrudnia podejmowanie trafnych decyzji.

Drugą przyczyną powstawania luk wiedzy jest brak umiejętności pracowników w zakresie przetwarzania i wykorzystywania posiadanej wiedzy. Może to wynikać z braku odpowiedniego szkolenia, niewłaściwej organizacji pracy, braku motywacji do nauki czy niewłaściwego klimatu organizacyjnego. Brak umiejętności w zakresie wykorzystywania wiedzy prowadzi do jej marnotrawstwa i ogranicza potencjał organizacji.

Skutki niewłaściwego zarządzania lukami wiedzy

Niewłaściwe zarządzanie lukami wiedzy może mieć negatywne konsekwencje dla organizacji. Oto niektóre z tych skutków:

 • Powielanie błędów: Brak odpowiedniej wiedzy może prowadzić do powielania błędów i popełniania tych samych nieefektywnych działań. Organizacja traci w ten sposób czas, zasoby i możliwość osiągnięcia lepszych wyników.
 • Brak innowacji: Luki w wiedzy ograniczają zdolność organizacji do tworzenia nowych rozwiązań i innowacji. Brak dostępu do najnowszych informacji i brak umiejętności ich wykorzystania utrudnia wprowadzanie zmian i dostosowywanie się do zmieniającego się otoczenia.
 • Konkurencyjność: Organizacje, które nie radzą sobie z zarządzaniem lukami wiedzy, tracą na konkurencyjności. Brak wiedzy na temat rynku, konkurencji i trendów może prowadzić do utraty klientów, niewłaściwego pozycjonowania się na rynku i przegrania z konkurentami.
 • Niskie zaangażowanie pracowników: Brak dostępu do informacji i brak umiejętności wykorzystania wiedzy może prowadzić do frustracji pracowników i niskiego zaangażowania w pracę. Pracownicy mogą czuć się niekompetentni, a brak możliwości rozwoju może prowadzić do ich odejścia z organizacji.

Etapy wyboru StZW

Korzystając z koncepcji Luk Wiedzy, a także podejścia planowego do Zarządzania Wiedzą, proces wyboru StZW wg Prof. Bogusza Mikuły sprowadzamy do etapów:

 1. Identyfikacja (formułowanie) strategii przedsiębiorstwa i strategii wiedzy
 2. Tworzenie wizji wiedzy
 3. Analiza środowiska wewnętrznego przedsiębiorstwa
 4. Analiza środowiska zewnętrznego
 5. Analiza porównawcza i ustalenie istniejących luk wiedzy i luk relacji
 6. Stworzenie dla każdej z luk Strategii Zarządzania Wiedzą
 7. Wybór dla każdej z luk wiedzy strategii podstawowych i wspomagających, określenie ich zakresów i czasu wykorzystania

Strategie Zarządzania Wiedzą

Są to strategie mające na celu doprowadzić do realizacji wszystkich funkcji zarządzania związanych z wiedzą. Strategie zarządzania wiedzą oparte na pozyskaniu i rozwoju wiedzy w przedsiębiorstwie (strategie te możemy z łatwością zastosować do naszych luk:

 • Strategia Kreacji wiedzy przez współdziałanie. Jest to kreowanie wiedzy oparte na sieci relacji i powiązań z przedsiębiorstwami zewnętrznymi, najczęściej typu B+R (badania i rozwój). Poprzez współprace możemy skutecznie zwiększyć zasoby wiedzy.
 • Strategia Kreacji wewnętrznej. Wiedza, która zostanie stworzone wewnątrz organizacji. Może być idealnym źródłem przewagi konkurencyjnej nad innymi przedsiębiorstwami. Tworzona poprzez zespoły pracownicze lub innowacje przedstawiane przez poszczególnych pracowników.
 • Strategia absorpcji. Poprzez zastosowanie różnego rodzaju metod, transferujemy wiedzę z zewnątrz organizacji do jej wnętrza. Mogą być to zasoby wiedzy zupełnie nowe dla organizacji, bądź też takie, które ulepszymy poprzez absorbowanie nowocześniejszych rozwiązać.
 • Strategia Rozszerzenia. Podstawą tej techniki jest odpowiedni system rejestrowania wiedzy w przedsiębiorstwie, a także jej przesyłania. Strategia polega na wymianie wiedzy pomiędzy działami organizacji i tym samym rozpowszechniania jej wewnątrz.
 • Strategia protekcji wiedzy. Chronimy wiedzę posiadaną przed jej naśladowaniem (dotyczy na przykład produktów/usług). Nie dopuszczamy nowo powstałej konkurencji do wejścia na rynek. Dzięki takiemu działaniu utrzymujemy przewagę konkurencyjną.
 • Strategia udostępniania wiedzy. Zachęcamy nowych klientów i podtrzymujemy relacje ze starymi klientami. Działanie takie może przyciągnąć do nas nowych partnerów. Młodzi utalentowani pracownicy chcą pracować w naszym przedsiębiorstwie. Jest to narzędzie budowania satysfakcji wszystkich interesariuszy. Znacznemu przyspieszeniu ulega proces rozwoju wiedzy w danej dziedzinie.

Proces wyboru strategii zarządzania wiedzą

Etapy procesu wyboru strategii

Proces wyboru strategii zarządzania wiedzą jest kluczowy dla efektywnego zarządzania wiedzą w organizacji. Składa się on z kilku etapów, które pomagają zidentyfikować cele, analizować dostępne zasoby i wybrać odpowiednie strategie.

Pierwszym etapem jest określenie celów zarządzania wiedzą. Organizacja musi jasno zdefiniować, jakie cele chce osiągnąć poprzez zarządzanie wiedzą. Mogą to być na przykład zwiększenie innowacyjności, poprawa efektywności operacyjnej lub zwiększenie konkurencyjności na rynku. Określenie celów pozwala na skoncentrowanie się na odpowiednich strategiach.

Kolejnym etapem jest analiza zasobów wiedzy w organizacji. W tym kroku należy zidentyfikować, jakie zasoby wiedzy są dostępne, jakie są ich źródła i jak są przechowywane. Może to obejmować analizę dokumentów, baz danych, systemów informatycznych oraz wiedzy ekspertów w organizacji. Analiza zasobów pozwala na zidentyfikowanie istniejących luk wiedzy i luk relacji, które stanowią punkt wyjścia do dalszych działań.

Analiza luk wiedzy i luk relacji

Analiza luk wiedzy polega na zidentyfikowaniu obszarów, w których organizacja ma braki w wiedzy. Może to dotyczyć zarówno wiedzy technicznej, jak i wiedzy biznesowej. Analiza ta pozwala na określenie obszarów, w których należy podjąć działania w celu zwiększenia wiedzy i kompetencji.

Analiza luk relacji polega na identyfikacji braków w komunikacji i współpracy między różnymi jednostkami organizacyjnymi. Braki te mogą wpływać na przepływ wiedzy i utrudniać jej efektywne zarządzanie. Analiza ta pozwala na zidentyfikowanie obszarów, w których konieczne jest wzmocnienie relacji i współpracy.

Wybór strategii zarządzania wiedzą dla każdej z luk

Po przeprowadzeniu analizy luk wiedzy i luk relacji, organizacja może przejść do wyboru strategii zarządzania wiedzą dla każdej z tych luk. Istnieje wiele strategii zarządzania wiedzą, które można zastosować w zależności od konkretnych potrzeb i celów organizacji.

Przykładowe strategie zarządzania wiedzą obejmują tworzenie baz wiedzy, tworzenie sieci ekspertów, organizację szkoleń i warsztatów oraz wdrażanie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie wiedzą. Wybór odpowiednich strategii powinien uwzględniać specyfikę organizacji, dostępne zasoby, a także cele, które chce się osiągnąć.

Ważne jest również monitorowanie i ocena wybranych strategii zarządzania wiedzą. Organizacja powinna regularnie analizować ich skuteczność i dostosowywać je w razie potrzeby. Zarządzanie wiedzą to proces ciągły, który wymaga elastyczności i gotowości do wprowadzania zmian.

Wyzwania w strategii luk wiedzy

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi odgrywa kluczową rolę w strategii luk wiedzy. Aby móc efektywnie korzystać z wiedzy pracowników, niezbędne jest odpowiednie zarządzanie personelem. Kluczowymi wyzwaniami w tym obszarze są identyfikowanie i rozwijanie talentów, motywowanie zespołu oraz tworzenie sprzyjającego środowiska pracy.

W strategii luk wiedzy, wartością nadrzędną jest zdolność pracowników do poszukiwania informacji w nowych miejscach. Dlatego też kluczowe jest identyfikowanie osób o talentach badawczych i umiejętnościach analitycznych. Należy inwestować w ich rozwój poprzez szkolenia, kursy i mentorstwo, aby umożliwić im efektywne korzystanie z luk wiedzy.

Motywowanie zespołu jest również istotne w strategii luk wiedzy. Pracownicy powinni być świadomi, że ich wysiłki w poszukiwaniu nowych informacji są doceniane i mają wpływ na rozwój organizacji. Ważne jest również tworzenie atmosfery, w której pracownicy czują się swobodnie dzielić się swoimi pomysłami i sugestiami.

Bezpieczeństwo informacji

W strategii luk wiedzy, odgrywa kluczową rolę również bezpieczeństwo informacji. W miarę jak organizacje poszukują informacji w nowych miejscach, stają się bardziej narażone na ryzyko utraty poufnych danych. Dlatego konieczne jest odpowiednie zarządzanie bezpieczeństwem informacji.

Ważne jest, aby organizacje miały odpowiednie procedury i polityki zapewniające ochronę poufnych informacji. Należy również inwestować w technologie i narzędzia, które pomogą w zabezpieczaniu danych. Pracownicy powinni być odpowiednio przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa informacji i świadomi ryzyka związanego z jej utratą.

Zrównoważony rozwój

W strategii luk wiedzy, zrównoważony rozwój odgrywa kluczową rolę. Poszukiwanie informacji w nowych miejscach może prowadzić do napotkania na różne wyzwania związane z zrównoważonym rozwojem organizacji. Konieczne jest, aby organizacje były świadome wpływu swoich działań na środowisko i społeczność oraz podejmowały odpowiednie działania w celu minimalizacji negatywnego wpływu.

Organizacje powinny dążyć do minimalizacji zużycia zasobów naturalnych, promowania zrównoważonych praktyk biznesowych oraz wspierania społeczności lokalnych. W strategii luk wiedzy, istotne jest również dbanie o równowagę pomiędzy korzyściami krótkoterminowymi a długoterminowymi, aby zapewnić trwały rozwój organizacji.

Budowanie kultury uczenia się

W strategii luk wiedzy, kluczowym wyzwaniem jest budowanie kultury uczenia się w organizacji. Ważne jest, aby pracownicy byli świadomi, że poszukiwanie nowej wiedzy jest wartością docenianą i promowaną w organizacji. Należy tworzyć sprzyjające środowisko, w którym pracownicy mają dostęp do różnych źródeł informacji i są zachęcani do ciągłego rozwoju.

Organizacje powinny inwestować w szkolenia, rozwijanie umiejętności badawczych oraz promowanie współpracy i wymiany wiedzy między pracownikami. Należy również stworzyć mechanizmy, które umożliwią pracownikom dzielenie się swoimi wynikami badań i wnioskami, aby w pełni wykorzystać potencjał strategii luk wiedzy.

Monitorowanie i ocena skuteczności strategii zarządzania wiedzą

Znaczenie monitorowania i oceny

Wprowadzenie strategii zarządzania wiedzą do organizacji jest pierwszym krokiem w procesie polepszania gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania informacji w celu osiągnięcia celów biznesowych. Jednak samo wdrożenie strategii nie gwarantuje sukcesu. Aby sprawdzić skuteczność strategii zarządzania wiedzą, konieczne jest monitorowanie i ocena jej wyników.

Monitorowanie i ocena mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że strategia zarządzania wiedzą przynosi oczekiwane rezultaty. Poprzez systematyczne śledzenie wskaźników i analizę danych, organizacje mogą zidentyfikować mocne i słabe strony strategii oraz wdrożyć odpowiednie działania korygujące.

Monitoring pozwala na bieżąco śledzić postęp w realizacji celów związanych z zarządzaniem wiedzą. Przez regularne raportowanie i analizę danych, można ocenić, czy strategia jest skuteczna i czy przyczynia się do osiągania zamierzonych rezultatów. Ponadto, monitoring pozwala wykryć potencjalne problemy i błędy, które mogą wymagać natychmiastowej reakcji.

Ocena skuteczności strategii zarządzania wiedzą pozwala na dokładne zrozumienie, jakie korzyści organizacja osiąga dzięki wdrożeniu strategii. To proces, który umożliwia zbieranie informacji zwrotnej od pracowników, klientów i innych interesariuszy, co pozwala na ocenę wpływu strategii na ich pracę i rezultaty. Ocena skuteczności jest niezbędna do identyfikacji obszarów wymagających poprawy oraz do podejmowania decyzji dotyczących dalszego rozwoju strategii zarządzania wiedzą.

Metody monitorowania i oceny

Proces monitorowania i oceny skuteczności strategii zarządzania wiedzą może być realizowany za pomocą różnych metod i narzędzi. Oto kilka przykładów:

 • Wskaźniki wydajności: Określenie i śledzenie odpowiednich wskaźników wydajności pozwala na ocenę skuteczności strategii zarządzania wiedzą. Przykładowe wskaźniki mogą obejmować liczbę wprowadzonych innowacji, czas potrzebny na znalezienie potrzebnych informacji, stopień wykorzystania wiedzy przez pracowników, czy wskaźniki finansowe związane z efektywnym zarządzaniem wiedzą.
 • Ankiety i wywiady: Przeprowadzenie ankiet i wywiadów wśród pracowników, klientów i innych interesariuszy pozwala na pozyskanie informacji zwrotnej na temat skuteczności strategii zarządzania wiedzą. Pytania mogą dotyczyć np. stopnia zadowolenia z dostępu do informacji, efektywności procesów wymiany wiedzy czy wpływu strategii na wydajność pracy.
 • Analiza dokumentów i raportów: Przeanalizowanie dokumentów i raportów związanych z zarządzaniem wiedzą, takich jak raporty z projektów, dokumenty szkoleniowe czy raporty z badań i analiz, pozwala na ocenę skuteczności strategii. Przez analizę tych dokumentów można zidentyfikować osiągnięcia, problemy i obszary wymagające poprawy.
 • Spotkania i warsztaty: Organizowanie regularnych spotkań i warsztatów z pracownikami i interesariuszami umożliwia zdobycie informacji zwrotnej na temat skuteczności strategii zarządzania wiedzą. Podczas tych spotkań można omówić wyniki dotychczasowych działań, zaproponować zmiany i podzielić się dobrymi praktykami.

Dostosowanie strategii na podstawie wyników monitoringu i oceny

Wyniki monitoringu i oceny skuteczności strategii zarządzania wiedzą powinny służyć jako podstawa do dostosowania strategii i wprowadzenia niezbędnych zmian. Na podstawie zebranych danych i informacji zwrotnych, organizacja może dokonać analizy swoich działań i zidentyfikować obszary, które wymagają poprawy.

Dostosowanie strategii może obejmować zmiany w celach, strategii działania, strukturze organizacyjnej, politykach i procedurach czy w zakresie szkoleń i rozwoju pracowników. Ważne jest, aby zmiany były zgodne z wynikami monitoringu i oceny oraz dostosowane do aktualnych potrzeb organizacji.

Proces dostosowania strategii powinien być przemyślany, dobrze zarządzany i uwzględniać zarówno perspektywę krótkoterminową, jak i długoterminową. Konsekwentne monitorowanie i ocena skuteczności strategii zarządzania wiedzą oraz odpowiednie dostosowanie strategii pozwolą organizacji na osiągnięcie lepszych wyników, efektywniejsze wykorzystanie wiedzy i zwiększenie konkurencyjności na rynku.


Strategia Luk Wiedzyartykuły polecane
Zarządzanie innowacjamiOrientacja na projekty, programy, portfeleStrategiczne zarządzanie zasobami ludzkimiProjektowanie systemów informatycznychKoncepcje zarządzaniaReorganizacjaIdentyfikacjaPotencjałMarketing strategiczny

Bibliografia

 • Mikuła B. (2006), Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków
 • Mikuła B. (2006), Zadania organizacji w zakresie zarządzania wiedzą, e-mentor, nr 5


Autor: Robert Szydło