Reorganizacja

Z Encyklopedia Zarządzania

Reorganizacja jest jednym z wielu rodzajów zmian dokonywanych w przedsiębiorstwie. Głównym zadaniem procesu reorganizacji jest doprowadzenie do usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa i minimalizacji występujących błędów. Można tego dokonać poprzez wprowadzenie zmian w strukturze organizacyjnej. Reorganizacja jest wdrażana w przypadku stwierdzenia różnego rodzaju niesprawności w obecnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa lub w wypadku, gdy firma chce poddać się modernizacji. Zakres reorganizacji jest stosunkowo nieduży. Aspekty, które obejmowane są przez reorganizację i poddawane zmianom to przede wszystkim technologia oraz technika, strategia i władza. Zmian dokonuje się także w strukturze, zarówno statycznej jak i dynamicznej.

TL;DR

Reorganizacja to proces wprowadzania zmian w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa w celu usprawnienia jego funkcjonowania. Zadania reorganizacji obejmują poprawę polityki organizacji, tworzenie mechanizmów usprawniających wyniki, dostosowanie pracowników do strategii oraz zachęcanie do zaangażowania w realizację celów. Reorganizacja różni się od transformacji i restrukturyzacji ze względu na skalę zmian. Wprowadzanie zmian jest nieodłącznym elementem działalności organizacji, a reorganizacja jest jednym z wielu sposobów na wprowadzenie zmian. Bodźcami do wprowadzenia zmian są zmieniający się rynek, postęp technologiczny, konkurencja i zmieniające się potrzeby klientów. Etapy wprowadzania zmian to rozmrożenie, wprowadzenie zmiany i zamrożenie nowej sytuacji.

Zadania reorganizacji

Reorganizacja będąc środkiem do udoskonalenia działania organizacji spełnia wiele działań.

Do jej najważniejszych zadań zaliczyć można:

 • usprawnienie polityki organizacji, metod oraz procedur jej funkcjonowania,
 • umożliwianie tworzenia jednostek lub mechanizmów usprawniających uzyskiwane wyniki,
 • wspomaganie funkcjonowania oraz rozwoju pracowników poprzez dostosowanie ich umiejętności i kompetencji do wdrażanej strategii,
 • sprzyjanie zaangażowaniu w realizację strategii zarówno indywidualną jak i grupową.

Reorganizacja a restrukturyzacja i transformacja

Głównym czynnikiem odróżniającym reorganizację od dwóch pozostałych jest wielkość i obszar działania. Zadaniem transformacji jest wprowadzanie zmian na dużą skalę, mających na celu usprawnić atrakcyjność i konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku, a także jego innowacyjność i adaptacyjność. Jest procesem zachodzącym w całym przedsiębiorstwie, ale może być w różnym stopniu wdrażana w poszczególnych działach. Z kolei restrukturyzacja może odnosić się do zmian zachodzących w jednej lub wielu organizacji, a nawet do całego sektora gospodarki. Restrukturyzacja jest zagadnieniem złożonym i dzieli się na wewnętrzną, utożsamianą z reorganizacją oraz zewnętrzną.

Wprowadzanie zmian

Organizowanie procesu jest działaniem stale podlegającym zmianom. Są one niemożliwym do pominięcia elementem funkcjonowania przedsiębiorstwa, ponieważ żadna strategia czy plan nie jest procesem zamkniętym. Zmianom poddaje się każdy obszar funkcjonowania przedsiębiorstwa, strategie działania jak i jego otoczenie. Są one niezbędne do rozwoju oraz modernizacji organizacji. Istnieją różne sposoby umożliwiające wdrażanie zmian, dzieli się je w zależności od rodzaju zmian i obszaru na jakim się je wprowadza. Jednym z tych sposobów jest reorganizacja.

Aby jednak dana organizacja zdecydowała się na wprowadzenie zmian, które poza korzyściami niosą ze sobą również pewne ryzyko, muszą wystąpić pewne bodźce, które wpłyną na ostateczną decyzję dotyczącą wprowadzenia tych zmian i reorganizacji firmy. Należy do nich nieustannie zmieniająca się sytuacja na rynku, która wymusza na przedsiębiorcach wprowadzanie modernizacji i innowacyjnych rozwiązań, aby nadążyć za rynkiem. Kolejną determinantą odgrywającą duże znaczenie jest coraz szybszy postęp technologiczny. Każda organizacja, która pragnie utrzymać korzyści na wysokim poziomie, musi się do niego dostosować. Równie ważne jest również otoczenie przedsiębiorstwa, czyli rosnąca konkurencja i zmieniające się potrzeby klientów.

Etapy wprowadzania zmian w przedsiębiorstwie

 1. Rozmrożenie: na tym etapie niezbędne jest, aby członkowie organizacji zrozumieli, że stosowane przez nich dotychczas metody działania nie pozwalają już na osiągnięcie zadowalających efektów. Konieczne jest zatem wprowadzenie odpowiednich zmian.
 2. Wprowadzenie zmiany: etap ten polega na stworzeniu zupełnie nowej koncepcji dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa, która będzie odnosić się do przyszłości organizacji.
 3. Zamrożenie: polega on na “zamrożeniu", czyli utrwaleniu nowej sytuacji, poprzez odpowiednie mechanizmy. Pozwoli to na wzmocnienie wśród pracowników wprowadzone za pomocą zmian postawy i stworzenie nowych norm postępowania.


Reorganizacjaartykuły polecane
Zarządzanie zmianąZarządzanie innowacjamiReengineeringAnaliza SWOTStrategia projakościowa - zasady formułowaniaZarządzanie przez innowacjeDecyzje strategiczneMetoda BPMKoncepcje zarządzania

Bibliografia

 • Dźwigoł H. (2013), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach XXI wieku, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice
 • Kardas J., Wójcik-Augustyniak M. (2017), Zarządzanie w przedsiębiorstwie. Środowisko, procesy, systemy, zasoby, Difin, Warszawa
 • Kulińsa E., Rut J. (2015), Organizacja i reorganizacja procesów produkcyjnych na przykładzie badanych przedsiębiorstw, Logistyka - nauka 4
 • Makowiec M., Bober T. (2009), Zarządzanie zmianami w organizacjach - wybrane aspekty, [w:] Narzędzia zarządzania w obliczu kryzysu, Wybrane aspekty, red, D, Fatuła, Wydział Ekonomii i Zarządzania Krakowskiej Akademii im, Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków


Autor: Anna Juszczyk, Magdalena Lubaszka