Strategia informacyjna

Z Encyklopedia Zarządzania
Strategia informacyjna
Polecane artykuły


Przy obecnej roli, jaką systemy informacyjne odgrywają w przedsiębiorstwach, trudno jest wyobrazić sobie dobrze prosperującą firmę, bez sprawnie funkcjonującego systemu informacyjnego, a w szczególności bez systemu informacji menedżerskiej (SIM).

Omawiając strategie informacyjne J.I.Cash i inni (1988, s. 630), wyodrębniają dwa podstawowe podejścia do technologii informacyjnej w firmie. Mianowicie w większości przypadków technologia informacyjna ma rolę wspomagającą codzienną operacyjną działalność przedsiębiorstwa, niektóre przedsiębiorstwa natomiast postrzegają ją jako kluczowy czynnik sukcesu i jeden z podstawowych elementów strategii. Rozróżnienie tych dwóch podstawowych podejść do strategii informacyjnej przedstawiono w poniższej tablicy.

Uwarunkowania strategii informacyjnej w firmach

Uwarunkowanie Technologia jako element działalności operacyjnej Technologia informacyjna jako element strategii
Komitet sterujący Średni poziom zarządzania. Jego istnienie nie zawsze jest konieczne. Aktywny udział naczelnego kierownictwa. Jest on kluczowym czynnikiem sukcesu.
Planowanie Błędy w alokacji zasobów nie powodują dużych strat. Niezbędne jest powiązanie ze strategią korporacji. Dużo uwagi należy poświęcić odpowiedniej alokacji zasobów.
Profil ryzyka projektów wdrożeniowych Unikanie projektów o wysokim poziomie ryzyka. Część projektów o wysokim ryzyku i wysokich potencjalnych efektach, w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej.
Szczebel kierownictwa odpowiedzialnego za technologie informatyczne Może być niski Powinien być bardzo wysoki
Innowacje technologiczne Konserwatyzm. Pozostawanie 2-3 lata w tyle za nowinkami technologicznymi jest uzasadnione. Krytycznym elementem jest ciągłe doskonalenie i finansowanie prac badawczo rozwojowych, gdyż konkurencja może uzyskać przewagę.
Udział użytkowników we wdrażaniu systemu Niewielki. Wysoki priorytet aktywnego udziału użytkowników we wdrażaniu systemu.
Budżetowanie System informatyczny postrzegany jako centrum kosztów. Opracowanie budżetu nie wywołuje problemów i emocji. Konieczne jest ścisłe powiązanie planowanych wydatków z celami strategicznymi przedsiębiorstwa. Często dyskusje nad budżetem mogą być

bardzo emocjonalne.

Kontrola wydatków Wydatki na modernizację i rozwój systemu mogą być odłożone w przypadku trudnej sytuacji firmy. Efektywność jest najważniejsza. Należy utrzymywać aktualność aplikacji, a oszczędności szukać w innych miejscach.

Źródło: opracowanie własne na podstawie (J.I.Cash i inni 1988, s. 630)

Bibliografia

  • Cash J.I.Jr., McFarlan F.W., McKenney J.L., Vitale M.R., Corporate Information Systems Management. Text and Cases. 2nd Edition, Irwin, Homewood, Ill. 1988
  • Woźniak K., System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005

Autor: Krzysztof Woźniak