Analiza marginalna

Z Encyklopedia Zarządzania

Analiza marginalna polega na rozpatrywaniu niewielkich zmian w danej decyzji i badaniu ich wpływu na oczekiwane rezultaty. Głównym celem analizy marginalnej jest oszacowanie krańcowych korzyści i kosztów podejmowanych działań oraz identyfikacja punktu optymalnego, w którym krańcowa korzyść jest równa krańcowemu kosztowi. Zobacz też: Użyteczność krańcowa.

Wartością krańcową danej zmiennej nazywamy przyrost wartości tej zmiennej spowodowany zwiększeniem o jednostkę wartości zmiennej decyzyjnej. Bezpośrednim wskaźnikiem krańcowego zysku jest nachylenie funkcji zysku w danym punkcie produkcji. Jeśli nachylenie jest dodatnie, oznacza to, że zysk wzrasta w miarę wzrostu produkcji.

Obliczanie wartości krańcowej

Aby obliczyć wartość krańcową danej zmiennej, musimy zbadać przyrost wartości tej zmiennej spowodowany zwiększeniem o jednostkę wartości zmiennej decyzyjnej. Bezpośrednią miarą krańcowych korzyści jest nachylenie funkcji zysku w danym punkcie produkcji.

Przykładowo, jeśli rozpatrujemy funkcję zysku w zależności od ilości produkowanych jednostek, to krańcowa wartość może zostać obliczona jako pierwsza pochodna tej funkcji względem ilości produkcji. Jeśli wynik pochodnej wynosi dodatni, oznacza to, że zysk wzrasta w miarę wzrostu produkcji.

Warto zaznaczyć, że obliczanie wartości krańcowej może być bardziej skomplikowane w przypadku nieliniowych zależności między zmiennymi. W takiej sytuacji konieczne może być zastosowanie bardziej zaawansowanych technik matematycznych, takich jak rachunek różniczkowy.

Zastosowania analizy marginalnej

Analiza marginalna ma szerokie zastosowanie w różnych obszarach zarządzania i ekonomii. Jednym z najważniejszych zastosowań jest optymalizacja decyzji dotyczących alokacji zasobów. Przykładem może być wybór optymalnej lokalizacji dla przedsiębiorstwa. Dzięki analizie marginalnej możemy ocenić wpływ niewielkich zmian w lokalizacji na oczekiwane wyniki, co pozwala nam dokonać najlepszego wyboru przy mniejszym wysiłku obliczeniowym i z większą dokładnością.

Analiza marginalna jest również nieodzowna przy podejmowaniu decyzji dotyczących produkcji. Dzięki niej możemy ocenić krańcowe korzyści i koszty związane z produkcją kolejnej jednostki produktu. Pozwala to określić optymalną ilość produkcji, w której korzyści zwiększenia produkcji są równoważone przez koszty.

Innym zastosowaniem analizy marginalnej jest optymalizacja polityki cenowej. Pozwala ona oszacować wpływ zmiany ceny na wielkość sprzedaży i zyski przedsiębiorstwa, co umożliwia wybór najlepszej strategii cenowej.

Korzyści i ograniczenia analizy marginalnej

Główną korzyścią analizy marginalnej jest to, że pozwala ona na dokładne i precyzyjne oszacowanie wpływu niewielkich zmian na oczekiwane rezultaty. Dzięki temu można podejmować lepsze i bardziej wyważone decyzje, prowadzące do maksymalizacji zysków lub innych pożądanych efektów. Ponadto, analiza marginalna umożliwia zrozumienie zależności między zmiennymi oraz identyfikację czynników kluczowych dla osiągnięcia sukcesu.

Niemniej jednak, analiza marginalna ma też pewne ograniczenia. Przede wszystkim, opiera się ona na założeniu, że wpływ niewielkich zmian jest liniowy i niezależny od innych czynników. W praktyce może to być trudne do spełnienia, szczególnie w przypadku skomplikowanych i nieliniowych zależności między zmiennymi. Ponadto, analiza marginalna pomija długookresowe i strategiczne aspekty podejmowanych decyzji, skupiając się głównie na krótkoterminowych efektach.

Powiązane pojęcia

Analiza marginalna jest ściśle powiązana z innymi pojęciami ekonomicznymi i zarządzania. Jednym z ważnych pojęć jest krańcowa wartość, która odnosi się do przyrostu wartości danej zmiennej spowodowanego zwiększeniem o jednostkę wartości zmiennej decyzyjnej. Styczna o nachyleniu dodatnim wskazuje, że zysk wzrasta w miarę wzrostu produkcji. Dodatkowo, analiza marginalna jest ściśle związana z analizą kosztów i korzyści oraz analizą optymalizacji.


Analiza marginalnaartykuły polecane
Krańcowa stopa substytucjiLinia ograniczenia budżetowegoPrawo GossenaKrzywa popytuPrawo malejącego popytuKrzywa obojętnościUżyteczność całkowitaPopyt sztywnyLinia budżetowa

Bibliografia

  • Samuelson W. (2009), Ekonomia menedżerska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa