Modele zarządzania zasobami ludzkimi

Z Encyklopedia Zarządzania

Zarządzanie zasobami ludzkimi (również: zarządzanie personelem, zarządzanie kadrami, polityka personalna) - jest to proces polegający na pozyskiwaniu, utrzymywaniu i minimalizowaniu liczby potrzebnych pracowników w przedsiębiorstwie, w celu prowadzenia działalności w sposób najbardziej efektywny[1]

Z określeniem zarządzanie zasobami ludzkimi można było pierwszy raz się spotkać w literaturze amerykańskiej, już we wczesnych latach 80 XX wieku, gdzie było rozumiane jako określone działania w sprawowaniu funkcji personalnej. Zmiany, jakie można było zaobserwować w otoczeniu oraz wewnątrz organizacji przyczyniły się do wzrostu znaczenia kadry pracowniczej, zmieniły się poglądy dotyczące miejsca i roli ludzi potrzebnych w organizacji. Zwracano uwagę, aby postrzegać zatrudnionych pracowników nie tylko jako składniki kosztów w organizacji, ale również jako część aktywów firmy, bez których firma nie funkcjonowałaby tak jak należy i dzięki którym generowane są zyski[2]

Znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi dla efektywności organizacji

Skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi przyczynia się do wielu korzyści dla organizacji. Przede wszystkim, dobrze zarządzani pracownicy są bardziej zaangażowani, lojalni i zmotywowani do osiągania wyników. Zadowoleni pracownicy są bardziej skłonni do wkładania dodatkowego wysiłku, angażowania się w inicjatywy organizacyjne i długoterminowej współpracy. To z kolei przekłada się na poprawę efektywności pracy i osiąganie lepszych wyników.

Zarządzanie zasobami ludzkimi ma również kluczowe znaczenie dla tworzenia korporacyjnej kultury organizacyjnej. Poprzez odpowiednie podejście do rekrutacji, selekcji i rozwoju pracowników, organizacje mogą budować silne wartości i normy, które są współdzielone przez całą społeczność pracowniczą. Taka kultura organizacyjna sprzyja współpracy, innowacyjności i adaptacji do zmian, co przekłada się na zwiększenie konkurencyjności organizacji.

Ważnym aspektem zarządzania zasobami ludzkimi jest również rozwój kompetencji pracowników. Poprzez odpowiednie planowanie szkoleń, programy rozwojowe i mentoring, organizacje mogą wspierać rozwój umiejętności i zdolności pracowników. To z kolei przekłada się na podnoszenie poziomu wiedzy w organizacji, polepszanie efektywności pracy i budowanie przewagi konkurencyjnej.

Zarządzanie zasobami ludzkimi w XXI wieku

Współcześnie przez zarządzanie zasobami ludzkimi, rozumie się efektywne i umiejętne wykorzystanie zatrudnionej kadry pracowniczej, posiadającej odpowiednie kwalifikacje, do realizacji zamierzonego celu strategicznego bądź operacyjnego i osiągnięcie sukcesu[3]

Modele zarządzania zasobami ludzkimi

W rozwój w zarządzaniu zasobami ludzkimi przyczyniło się przede wszystkim zastosowanie modelów, które zawierały koncepcję działań w kierowaniu personelem. Literatura prezentuje nam kilka głównych modelów:

  • "Model Michigan - ukazuje proces strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi z uwzględnieniem otoczenia, misji, struktury organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi. W modelu tym wyróżniono cztery główne obszary zadaniowe funkcji personalnej, a mianowicie: dobór pracowników, ocenę efektów pracy, nagradzanie i rozwój kadr. Według tego modelu zarówno przepływ danych ze środowiska do organizacji, jak też interakcja misji i strategii ze strukturą organizacyjną i zarządzaniem kadrami jest jednokierunkowy. Poszczególne elementy zarządzania kadrami są ze sobą powiązane, przez co tworzą cykl zasobów ludzkich
  • Model Harwardzki - zarządzania zasobami ludzkimi - przyjmuje założenie, że presja różnych czynników na firmę wymaga odmiennego spojrzenia na zasoby ludzkie, bardziej strategicznej perspektywy, zaangażowania się w proces zarządzania kadrami kierowników liniowych. Model harwardzki również uwzględnia cztery zmienne. Są nimi: partycypacja pracowników, ruchliwość (przepływ) pracowników - do organizacji, w organizacji i od organizacji, system wynagrodzeń, system pracy.
  • Model Schulera - typowo strategiczne podejście do zarządzania zasobami ludzkim Według autora omawianego modelu nadrzędne znaczenie dla działań w zakresie strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi ma strategia organizacji. W jej ramach wyznacza się misje oraz główne cele organizacji. W procesie formułowania misji i celów brane są pod uwagę czynniki wewnętrzne i zewnętrze". [4]

Jak podaje Ciekanowski Z. zasoby ludzkie są najistotniejszym elementem każdej organizacji i należy w nie ciągle inwestować. Przez inwestowanie rozumie się: doszkalanie swoich pracowników, zapewnienie dobrych warunków w pracy oraz przyjaznych stosunków w zespole. Efektywne motywowanie pracowników przez system wynagrodzeń może polepszyć jakość wykonywanej pracy, zwiększyć dochody firmy oraz sprawić że przedsiębiorstwo będzie bardziej konkurencyjne. "Zasoby ludzkie w organizacji stanowią najważniejszy jej czynnik. Wiedza i umiejętności pracowników przekładają się na wyniki finansowe firmy. Inwestycje w kapitał ludzki otwierają wielkie możliwości i rozwoju w każdym przedsiębiorstwie, ale jednocześnie ich brak sprawia, że organizacja stoi w miejscu". [5]

Aktualne i przyszłe wyzwania zarządzania zasobami ludzkimi

Technologie HR

Technologie informacyjne odgrywają kluczową rolę w efektywnym zarządzaniu zasobami ludzkimi. W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, narzędzia i systemy HR są niezbędne do skutecznego zarządzania pracownikami.

Ważnym aspektem technologii HR jest ich zdolność do ułatwienia procesów rekrutacji i selekcji pracowników. Za pomocą specjalistycznych systemów rekrutacyjnych, można skutecznie zbierać informacje o kandydatach, przeprowadzać testy i analizować wyniki. Dzięki temu można znacznie zoptymalizować proces rekrutacyjny i wybrać najlepszych kandydatów do organizacji.

Kolejnym ważnym obszarem, w którym technologie HR odgrywają istotną rolę, jest zarządzanie szkoleniami i rozwojem pracowników. Systemy e-learningowe umożliwiają pracownikom zdobywanie wiedzy i umiejętności w dogodnym dla nich czasie i miejscu. Można także śledzić postępy w nauce i oceniać skuteczność szkoleń. Dzięki temu organizacje mogą skutecznie inwestować w rozwój pracowników i zwiększać ich wartość dla firmy.

Ponadto, technologie HR mogą być wykorzystywane do monitorowania wydajności pracowników. Systemy do zarządzania wydajnością umożliwiają określanie celów, monitorowanie postępów i ocenę osiągnięć pracowników. To pozwala na identyfikację mocnych i słabych stron pracowników, co z kolei umożliwia skuteczne planowanie rozwoju kariery i udoskonalanie umiejętności pracowników.

Zmiany społeczne i demograficzne

Zarządzanie zasobami ludzkimi musi uwzględniać wpływ zmian społecznych i demograficznych na pracowników i organizacje. Wzrost różnorodności kulturowej, starzenie się społeczeństwa, zmiany w oczekiwaniach pracowników - to tylko niektóre z wyzwań, z którymi muszą się zmierzyć menedżerowie HR.

Narzędzia i strategie HR muszą uwzględniać różnorodność kulturową w miejscu pracy. Organizacje muszą tworzyć środowiska pracy, które promują różnorodność, szanują różne perspektywy i umiejętności pracowników. Wdrażanie programów szkoleniowych dotyczących świadomości kulturowej i zapewnienie równych szans dla wszystkich pracowników są kluczowe dla efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi.

Starzenie się społeczeństwa to kolejne wyzwanie dla zarządzania zasobami ludzkimi. Organizacje muszą dostosować swoje strategie rekrutacyjne i retencyjne, aby przyciągnąć i zatrzymać pracowników w różnych grupach wiekowych. Tworzenie elastycznych planów emerytalnych, oferowanie programów zdrowotnych i dostosowanie warunków pracy do indywidualnych potrzeb pracowników starszych - to tylko kilka przykładów działań, które mogą pomóc organizacjom w efektywnym zarządzaniu starzejącą się siłą roboczą.

Zdrowie i dobrostan pracowników

Zdrowie i dobrostan pracowników stały się kluczowymi obszarami zarządzania zasobami ludzkimi. Organizacje coraz bardziej zdają sobie sprawę, że zdrowi i zadowoleni pracownicy są bardziej produktywni i zaangażowani.

Dbanie o zdrowie i dobrostan pracowników obejmuje zarówno aspekty fizyczne, jak i psychiczne. Organizacje powinny promować aktywny tryb życia i zapewniać odpowiednie warunki pracy, takie jak ergonomiczne stanowiska pracy, przerwy na ruch i zdrowe jedzenie w miejscu pracy. Równocześnie, ważne jest również zapewnienie wsparcia pracownikom w zakresie zdrowia psychicznego. Programy wsparcia emocjonalnego, szkolenia dotyczące radzenia sobie ze stresem i równowagą pracy i życia - to tylko niektóre z narzędzi, które mogą pomóc pracownikom w utrzymaniu dobrego samopoczucia.


Modele zarządzania zasobami ludzkimiartykuły polecane
Zarządzanie zasobami ludzkimiFunkcja personalnaPolityka personalnaZarządzanie przez projektyModele motywacjiCzynniki wpływające na zarządzanie kadramiPotencjał społeczny firmySkutecznośćZarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Przypisy

  1. Harasim W. (2013)., s. 9
  2. Pocztowski A. (2008). , s. 22
  3. Harasim W. (2013)., nr 3, s. 4
  4. Nowicka-Mieszała J. (2012).s. 93-95
  5. Ciekanowski Z. (2014)., s. 140-141, 146

Bibliografia


Autor: Barbara Michalec